Výpočet IRR v aplikaci Excel | Jak používat funkci IRR? (s příklady)

Výpočet IRR v aplikaci Excel

IRR nebo interní míra návratnosti se používá k výpočtu interního zisku u některých investic do financí, IRR je vestavěná funkce v aplikaci Excel, která se používá k výpočtu stejného a je to také finanční vzorec, tato funkce bere řadu hodnot jako vstup, pro který musíme vypočítat vnitřní míru návratnosti a odhadovanou hodnotu jako druhý vstup.

IRR v aplikaci Excel znamená I nternal R ate of R eturn. IRR v aplikaci Excel je jednou z integrovaných funkcí dostupných v aplikaci Microsoft Excel. IRR v aplikaci Excel spadá do kategorie finančních funkcí v roce.

Interní míra návratnosti je úroková sazba získaná za provedenou investici. IRR v aplikaci Excel se skládá z provedených plateb představovaných zápornými hodnotami a generovaného příjmu označeného kladnými hodnotami, které se vyskytují v pravidelném časovém intervalu.

Funkce IRR v aplikaci Excel vrací vnitřní míru návratnosti u řady peněžních toků představovaných kladnými a zápornými čísly. Tyto peněžní toky nemusí být konzistentní, jako by tomu bylo u anuity. Peněžní toky však musí probíhat v pravidelných intervalech, například měsíčně, čtvrtletně nebo ročně. Částka v hotovosti se může pro každý interval lišit.

Vzorec použitý k výpočtu IRR v aplikaci Excel

Vzorec IRR Excel je následující:

Kde,

  • range = Toto je povinný parametr. Řada buněk, které označují řadu peněžních toků, pro které by se počítala vnitřní míra návratnosti.
  • guess = Toto je volitelný parametr. Označuje číslo, o kterém si myslíte, že se blíží výsledku vnitřní míry návratnosti. Pokud není uvedena žádná hodnota, použije výchozí hodnotu 0,1 nebo 10%
  • „[]“ Označuje volitelné parametry.

Funkce vrací číselnou hodnotu. Může to být pozitivní nebo negativní.

Jak vypočítat IRR v aplikaci Excel? (s příklady)

Tuto šablonu aplikace IRR Function Excel si můžete stáhnout zde - Šablona aplikace IRR Function Excel

Výpočty IRR v aplikaci Excel lze provádět dvěma způsoby, tj. Funkcí pracovního listu (WS) nebo funkcí VBA. Jako funkci WS ji lze zadat jako součást vzorce v buňce listu. Jako funkci VBA jej lze použít v kódu makra, který se zadává pomocí editoru jazyka Microsoft Visual Basic integrovaného do MS Excel. Chcete-li lépe porozumět, podívejte se na výpočet IRR v níže uvedeném příkladu aplikace Excel.

Příklad č. 1 - Výpočet IRR v listu aplikace Excel

V tomto příkladu výpočtu IRR -3000 označuje investovanou částku kapitálu. Následující čísla 2 000 a 5 000 označují příjem. Funkce IRR v aplikaci Excel se počítá na hodnotách -3000, 2000 a 5000. Výsledek je 67%.

Příklad č. 2

V tomto příkladu výpočtu IRR je # ČÍSLO! se zobrazí jako výsledek, protože v sadě hodnot není žádná záporná hodnota. Neexistuje tedy žádná hodnota označující platbu, ale všechny jsou příjmem.

Příklad č. 3

V tomto příkladu výpočtu IRR jsou všechny hodnoty záporné. To znamená, že nevznikl žádný příjem. Výsledkem je tedy # ČÍSLO! 

Příklad č. 4

V tomto příkladu výpočtu IRR jsou celkové hodnoty pět. -10 000 označuje provedenou platbu. Následující hodnoty jsou za rok, tj. Příjem dosažený v roce 1 je 2000, rok 2 je 5000, rok 3 je 4000, rok 5 je 6000.

Pro výpočet příjmu generovaného na konci tří let se na buňky od B2: B4 použije vzorec IRR. Výsledek je -19%, protože částka platby v prvním roce je vyšší než příjem generovaný v následujících letech.

Pro výpočet příjmu generovaného na konci pěti let se na buňky v rozmezí B2: B6 použije vzorec IRR. Výsledek je 22%. Výsledek je pozitivní, protože příjem generovaný v následujících letech je vyšší než částka platby investovaná v počátečním roce.

Příklad č. 2 - Výpočet IRR v aplikaci Excel VBA

Funkci IRR lze použít v kódu VBA v aplikaci Microsoft Excel následujícím způsobem:

Vzorec IRR v aplikaci Excel VBA :

Irrův vzorec ve VBA je následující.

Kde,

Hodnoty = peněžní tok

IRRVal = vnitřní míra návratnosti

IRR v příkladu Excel VBA

Pojďme si projít příklad pro Irr ve VBA.

V tomto příkladu výpočtu IRR je IRRVal proměnná typu double. Obsahuje výsledek vrácený funkcí Irr. Hodnoty jsou reprezentovány ve formě pole datového typu double, přičemž počáteční hodnota je -10 000, což označuje platbu provedenou v prvním roce. Následné hodnoty jsou 2 000, 5 000, 4 000 a 6 000, což označuje příjem generovaný za rok v příštích čtyřech letech.

Věci k zapamatování

  1. Pole hodnot ( rozsah ) musí obsahovat minimálně jedno kladné a jedno záporné číslo.
  2. Hodnoty by měly být v postupném pořadí. IRR používá pořadí hodnot k interpretaci pořadí peněžních toků. Dávejte pozor, abyste zadali hodnoty plateb a příjmů v pořadí, v jakém se to stalo, nebo si to přejete uskutečnit.
  3. Pokud pole argumentu reference obsahuje text, logické hodnoty nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány.
  4. MS Excel používá iterativní techniku ​​pro výpočet IRR v aplikaci Excel. Počínaje odhadem IRR cykluje výpočtem, dokud není výsledek přesný v rozmezí 0,00001 procenta. Pokud IRR nemůže najít výsledek, který funguje po 20 pokusech, zobrazí se #NUM! chybová hodnota je vrácena.
  5. Pokud funkce IRR v aplikaci Excel vrátí # ČÍSLO! nebo pokud výsledek není kolem toho, co jste očekávali, zkuste použít jinou hodnotu pro
  6. Ve většině případů nemusíte v Excelu poskytovat odhadovanou hodnotu pro výpočet IRR. Pokud je parametr hádání přeskočen, software předpokládá, že je 0,1, tj. 10%.
  7. IRR úzce souvisí s NPV, tj. Funkcí čisté současné hodnoty. Míra návratnosti vypočítaná pomocí IRR s aplikací Excel je úroková sazba odpovídající nulové čisté současné hodnotě.