Půjčky vs výpůjčky Nejlepší 8 nejlepších rozdílů (s infografikou)

Rozdíl mezi půjčováním a půjčováním

Půjčování se vztahuje na proces, kdy účetní jednotka nebo fyzická osoba odevzdá své zdroje jinému subjektu nebo jednotlivým osobám podle předem stanovených vzájemných podmínek, zatímco výpůjčka označuje proces přijímání zdrojů účetní jednotkou nebo jednotlivou osobou od jiné účetní jednotky nebo fyzické osoby s předem definované vzájemně dohodnuté podmínky.

Příklad půjčování a půjčování

 Společnost ABC Limited se podílí na vývoji infrastrukturních projektů. Aby dokončili svůj nadcházející projekt rozvoje silnice, potřebují finanční prostředky ve výši 100 milionů dolarů. Požádali banku (XYZ Limited), aby využila financování uvedeného projektu ve výši 100 milionů USD, a obdržela financování od banky za vzájemně dohodnutých obchodních podmínek.

Ve výše uvedeném příkladu společnost XYZ Limited půjčuje peníze společnosti ABC Limited. Tento proces je znám jako půjčování a XYZ Limited v tomto příkladu je věřitel. Podobně společnost ABC Limited v tomto příkladu přijímá finanční prostředky od společnosti XYZ Limited na dokončení silničního projektu. Tento proces je znám jako výpůjčka a společnost ABC Limited je známá jako dlužník.

Infografika půjčování vs půjčování

Klíčové rozdíly

Klíčové rozdíly jsou následující -

  • Proces, kdy účetní jednotka nebo fyzická osoba odevzdává své zdroje jinému subjektu nebo jednotlivým osobám podle předem definovaných vzájemných podmínek, pak se nazývá půjčování, zatímco proces přijímání zdrojů účetní jednotkou nebo jednotlivou osobou od jiné účetní jednotky nebo fyzické osoby s předem definovanými vzájemně dohodnuté podmínky se nazývají půjčování.
  • Oba jsou součástí jednotlivých transakcí s odlišným účelem stran zapojených do transakce
  • Půjčování je proces dávání peněz subjektu / osobě, avšak výpůjčka je proces přijímání peněz od subjektu / osoby
  • Při výpůjčkách jsou zdroje vypůjčovány entitou s deficitem zdrojů od entity s přebytkem zdrojů. Při půjčování jsou však zdroje půjčovány entitě s deficitem zdrojů entitou s přebytkem zdrojů
  • Subjekt poskytující půjčku v transakci obdrží úroky proti půjčiteli půjčky dlužníkovi. Výpůjční jednotka však platí úroky za půjčení účetní jednotky za peníze vypůjčené vypůjčovací jednotkou
  • Oba jsou velmi důležité pro ekonomiku kterékoli země a fungují s jiným účelem / obchodním modelem. Účelem půjčování účetní jednotky je získat úrok z peněz půjčovaných vypůjčovacím jednotkám. Výpůjční subjekty si však půjčují peníze za účelem svého rozšíření podnikání nebo si jednotlivé půjčují peníze za účelem splnění svých cílů, jako je stavba domu, vzdělávání dětí atd.
  • Obě jsou prováděny za komerčních nebo nekomerčních podmínek na základě povahy transakce. Většinu času však podmínky transakcí diktují půjčující subjekty a dlužníci mají v tomto ohledu relativně menší slovo.
  • Soulad s právními předpisy pro subjekty poskytující půjčku je mnohem přísnější než subjekty přijímající půjčku.

Srovnávací tabulka

Základ Půjčování Výpůjčka
Definice Půjčování je proces rozdávání peněz subjektem / osobou s přebytkem zdrojů osobě / subjektu s nedostatkem zdrojů za komerčních nebo nekomerčních podmínek na základě vzájemného porozumění. Výpůjčka je proces přijímání / přijímání peněz subjektem / osobou s deficitem zdrojů od osoby / subjektu s přebytkem zdrojů za komerčních nebo nekomerčních podmínek na základě vzájemného porozumění.
Účel Účelem půjčování je obecně získat úrok z peněz zapůjčených vypůjčujícímu subjektu. Obchodní model většiny půjčujících subjektů, jako jsou banky a finanční instituce, je získávat úroky půjčováním peněz subjektům v nouzi. Účel vypůjčovacích subjektů nasadit vypůjčené peníze nebo zdroje do každodenního provozu společnosti nebo založit nový projekt nebo rozšířit podnikání atd.
Tok peněz / zdrojů v transakci Od entity s přebytkem zdrojů k entitě s deficitem zdrojů. Od entity s přebytkem zdrojů k entitě s deficitem zdrojů.
Zapojené strany Oba jsou součástí transakce. Oba jsou součástí transakce.
Předmět podnikání Primární povahou podnikání poskytující půjčku je obecně půjčování peněz subjektům, které chtějí rozšířit nebo založit podnikání. Hlavním příkladem půjčujících subjektů v reálném světě jsou banky a finanční instituce Subjekt výpůjčky může být zapojen do různých podniků, kde potřebuje zdroje / peníze na provoz nebo na založení nových podniků. Hlavním příkladem půjčujících si subjektů jsou velké obchodní domy působící v odvětvích jako jsou nemovitosti, ocel, energetika, energie, silnice atd.
Riziková expozice  Subjekty poskytující půjčku v těchto transakcích jsou obecně vystaveny vyššímu riziku z důvodu rizika spojeného s půjčujícími si subjekty, které selhaly při vrácení peněz půjčující jednotce. Výpůjční jednotky jsou ve srovnání s půjčujícími subjekty relativně vystaveny nižšímu riziku, protože dostávají peníze od půjčující jednotky pro své podnikání.
Podmínky transakce Podmínky transakce se rozhodují na základě vzájemně dohodnuté báze, ale většinou je diktují půjčující subjekty. O podmínkách transakce se rozhoduje na základě vzájemně dohodnutého základu. V případě dlužníka s omezenými finančními podmínkami jsou podmínky půjčování diktovány vypůjčujícími subjekty.
Zajímavá platba Půjčující subjekty přijímají platby úroků z peněz zapůjčených vypůjčujícímu subjektu na základě vzájemně dohodnutých podmínek. Výpůjční subjekty platí úroky za vypůjčené peníze na základě vzájemně dohodnutých podmínek.
Příklad Příkladem procesu půjčování je banka s názvem ABC Limited, která půjčila 100 milionů USD subjektu XYZ Limited na zřízení obchodního projektu za komerčních podmínek. ABC Limited v tomto procesu je věřitel. Ve stejném příkladu si entita XYZ Limited půjčí 100 milionů dolarů na použití těchto peněz na zřízení silničního projektu. Tento proces se nazývá výpůjčka a entita XYZ Limited se označuje jako dlužník.

Závěr

Půjčky a výpůjčky jsou obě části jedné transakce, kde jedna strana je věřitel a druhá je dlužník. Obojí je vyžadováno pro dokončení transakce půjčky nebo výpůjčky. V zásadě zahrnují přenos zdrojů z entity přebytku zdrojů do entity deficitu zdrojů za vzájemně dohodnutých podmínek. Subjekt poskytující půjčku obecně obdrží zaplacený úrok z peněz zapůjčených subjektu, který si půjčil.

Oba jsou velmi důležité pro růst každé ekonomiky, protože pomáhají efektivně využívat a přenášet zdroje systematickým způsobem v rámci ekonomiky.