Úrokový swap | Příklady | Použití | Swapová křivka | WSM

Co jsou úrokové swapy?

Stručně řečeno, úrokový swap lze považovat za smluvní dohodu mezi dvěma stranami o výměně úrokových plateb. Nejběžnějším typem úrokového swapového ujednání je ten, ve kterém strana A souhlasí s prováděním plateb straně B na základě pevné úrokové sazby a strana B souhlasí s platbou straně A na základě pohyblivé úrokové sazby. Téměř ve všech případech je pohyblivá sazba vázána na nějaký druh referenční sazby.

V tomto článku se podrobně zabýváme úrokovými swapy spolu s příklady -

  Další informace o swapech, oceňování atd. Se dozvíte v tomto podrobném swapu v oblasti financí

  Příklad úrokových swapů


  Podívejme se, jak funguje úrokový swap s tímto základním příkladem.

  Řekněme, že pan X vlastní investici 1 000 000 $, která mu každý měsíc vyplácí LIBOR + 1%. LIBOR znamená londýnská mezibankovní nabídková sazba a je jednou z nejpoužívanějších referenčních sazeb v případě plovoucích cenných papírů. Platba za pana X se neustále mění, protože se na trhu stále mění LIBOR. Nyní předpokládejme, že je tu další člověk pan Y, který vlastní investici 1 000 000 $, která mu každý měsíc vyplácí 1,5%. Platba, kterou přijal, se nikdy nemění, protože úroková sazba předpokládaná v transakci, pokud je pevně stanovena.

  Nyní pan X rozhodne, že se mu tato volatilita nelíbí, a raději by měl fixní splátky úroků, zatímco pan Y se rozhodl prozkoumat pohyblivou úrokovou sazbu, aby měl šanci na vyšší platby. To je, když oba uzavřou smlouvu o úrokové swapové smlouvě. Podmínky smlouvy uvádějí, že pan X souhlasí s tím, že bude panu Y LIBOR platit + 1% každý měsíc za pomyslnou částku jistiny 1 000 000 $. Namísto této platby pan Y souhlasí, že zaplatí panu X 1,5% úrokovou sazbu na stejné základní pomyslné částce. Nyní se podívejme, jak se transakce odehrávají v různých scénářích.

  Scénář 1: LIBOR stojí na 0,25%

  Pan X získává 12 500 $ ze své investice ve výši 1,25% (LIBOR ve výši 0,25% a plus 1%). Pan Y dostává pevnou měsíční splátku ve výši 15 000 USD s pevnou úrokovou sazbou 1,5%. Nyní podle dohody o swapu pan X dluží panu Y 12 500 $ a pan Y dluží panu X 15 000 $. Tyto dvě transakce se navzájem částečně kompenzují, čistá transakce by vedla pana Y k zaplacení 2500 $ panu X.

  Scénář 1: LIBOR stojí na 1,00%

  Pan X obdrží 20 000 $ ze své investice na 2,00% (LIBOR stojí na 1,00% a plus 1%). Pan Y dostává pevnou měsíční splátku ve výši 15 000 USD s pevnou úrokovou sazbou 1,5%. Nyní podle dohody o swapu pan X dluží panu Y 20 000 $ a pan Y dluží panu X 15 000 $. Tyto dvě transakce se navzájem částečně kompenzují, čistá transakce by vedla pana X k tomu, že panu X zaplatil 5 000 $ Y.

  Co tedy úrokový swap udělal panům X a Y? Swap umožnil panu X garantovanou platbu 15 000 $ každý měsíc. Je-li LIBOR nízký, dluží mu pan Y swap, pokud je však vysoký LIBOR, dluží panu Y. Ať tak či onak, bude mít pevnou měsíční návratnost 1,5% během trvání smlouvy. Je velmi důležité si uvědomit, že podle dohody o úrokovém swapu si strany uzavírající smlouvu nikdy nevyměňují jistinu. Částka jistiny je zde pouze pomyslná. Existuje mnoho způsobů využití úrokových swapů a každému z nich se budeme věnovat dále v článku.

  Obchodní perspektiva úrokového swapu


  Úrokové swapy se obchodují přes přepážku a obě strany se obecně musí při uzavírání dohody o úrokových swapech dohodnout na dvou otázkách. Dva zvažované problémy před uzavřením obchodu jsou délka swapu a podmínky swapu. Délka swapu rozhodne o datu zahájení a ukončení smlouvy, zatímco podmínky swapu rozhodnou o pevné sazbě, na které bude swap fungovat.

  Použití úrokového swapu


  • Jedním z použití úrokových swapů je zajištění . V případě, že organizace je toho názoru, že by se úroková sazba v nejbližších dobách zvýšila a existuje půjčka, za kterou platí úroky. Předpokládejme, že tato půjčka souvisí s 3měsíční sazbou LIBOR. V případě, že organizace je toho názoru, že sazba LIBOR v nadcházejících dobách vzroste, může poté zajistit peněžní tok zajištěním pevných úrokových sazeb pomocí úrokového swapu. To poskytne určitou jistotu peněžnímu toku organizace.
  • Tyto banky použít úrokové swapy k řízení úrokového rizika . Mají tendenci distribuovat své úrokové riziko vytvářením menších swapů a jejich distribucí na trhu prostřednictvím zprostředkovatelského makléře. O tomto atributu a transakci budeme podrobně diskutovat, když se podíváme na to, kdo jsou tvůrci trhu v podnikání.
  • Obrovský nástroj pro investory s pevným příjmem . Používají ho ke spekulacím a vytváření trhu. Zpočátku to bylo jen pro podniky, ale jak trh rostl, lidé začali trh vnímat jako způsob, jak měřit pohled na úrokové sazby, který mají účastníci trhu. Tehdy se mnoho hráčů s pevným příjmem začalo aktivně účastnit trhu.
  • Úrokový swap funguje jako úžasný nástroj pro správu portfolia . Pomáhá při úpravě rizika souvisejícího s volatilitou úrokových sazeb. V případě, že manažeři fondů chtějí pracovat na dlouhodobé strategii, dlouhodobé úrokové swapy pomáhají zvyšovat celkovou duraci portfolia.

  Jaká je swapová sazba?


  Nyní, když jste pochopili, co je swapová transakce, je velmi důležité pochopit, co je známé jako „swapová sazba“. Swapová sazba je sazba fixní části swapu stanovená na volném trhu. Kurz, který je pro tento nástroj citován různými bankami, je tedy znám jako swapová sazba. To poskytuje informace o tom, jaký je pohled na trh, a pokud je firma přesvědčena, že může stabilizovat peněžní toky nákupem swapu nebo tím dosáhnout peněžního zisku, jde do toho. Swapová sazba je tedy pevná úroková sazba, kterou příjemce požaduje výměnou za nejistotu, která existovala kvůli pohyblivé části transakce.

  Co je swapová křivka?


  Graf swapových sazeb napříč všemi dostupnými splatnostmi se nazývá swapová křivka. Je to velmi podobné výnosové křivce jakékoli země, kde je převládající úroková sazba v průběhu funkčního období vynesena do grafu. Vzhledem k tomu, že swapová míra je dobrým měřítkem vnímání úrokových sazeb, likvidity trhu, pohybu bankovních úvěrů, swapová křivka v izolaci se stává velmi důležitou pro referenční úrokovou sazbu.

  zdroj: Bloomberg.com

  Obecně jsou výnosová křivka a swapová křivka podobného tvaru. Někdy je však mezi nimi rozdíl. Rozdíl mezi nimi je známý jako „swap spread“. Historicky byl tento rozdíl pozitivní, což odráželo vyšší úvěrové riziko bank ve srovnání se státem. Vzhledem k dalším faktorům, které naznačují poptávku a poptávku, likviditu, je však rozpětí v USA v případě delších splatností v současné době záporné. Pro lepší pochopení viz níže uvedený graf.

  Pro lepší pochopení viz níže uvedený graf.

  zdroj: Bloomberg.com

  Swapová křivka je dobrým indikátorem podmínek na trhu s pevným výnosem. Odráží jak úvěrovou situaci banky, tak i celkový pohled na úrokovou sazbu účastníků trhu. Na vyspělých trzích swapová křivka nahradila křivku treasury jako hlavní měřítko pro cenové a obchodní korporátní dluhopisy a půjčky. Funguje jako primární měřítko v určitých situacích, protože je více řízeno trhem a zohledňuje větší účastníky trhu.

  Kdo jsou tvůrci trhu v Swapech?


  Velké investiční společnosti spolu s komerčními bankami, které mají silnou historii úvěrových hodnocení, jsou největším swapovým trhem. Investorům, kteří chtějí provést swapovou transakci, nabízejí možnosti s pevnou i pohyblivou sazbou. Protistranami v typické swapové transakci jsou obecně společnost, banka nebo investor na jedné straně a velké komerční banky a investiční společnosti na straně druhé. V obecném scénáři, v okamžiku, kdy banka provede swap, ji obvykle kompenzuje prostřednictvím zprostředkovatelského makléře. V celé transakci si banka ponechává poplatky za zahájení swapu. V případech, kdy je swapová transakce velmi velká, může zprostředkující makléř-dealer zařídit řadu dalších protistran, což zase rozloží riziko transakce. To má za následek širší rozptýlení rizika. Takto banky, které nesou úrokové riziko,zkuste rozložit riziko na větší publikum. Úlohou tvůrců trhu je poskytovat v systému dostatek hráčů a likviditu.

  Jaká rizika představují swapy?


  Stejně jako v případě nevládního trhu s pevným výnosem, úrokový swap nese dvě primární rizika. Těmito dvěma riziky jsou úrokové riziko a úvěrové riziko. Úvěrové riziko na trhu je také známé jako rizika protistrany. Riziko úrokové sazby vzniká, protože očekávání pohledu úrokové sazby nemusí odpovídat skutečné úrokové sazbě. Swap má také riziko protistrany, což znamená, že kterákoli ze stran může dodržovat smluvní podmínky. Rizikový kvocient u úrokových swapů se v roce 2008 dostal na historické maximum, když strany odmítly dodržet závazek úrokových swapů. Tehdy se stalo důležitým zřídit clearingovou agenturu ke snížení rizika protistrany.

  Co z toho má investor pro Swap?


  V průběhu roku se finanční trhy neustále inovovaly a přicházely se skvělými finančními produkty. Každý z nich zahájil činnost na trhu s cílem vyřešit nějaký druh podnikového problému a později se sám o sobě stal obrovským trhem. To se přesně stalo u úrokových swapů nebo kategorie swapů obecně. Cílem pro investora je porozumět produktu a zjistit, kde mu může pomoci. Porozumění swapu úrokových sazeb může investorovi pomoci posoudit vnímání úrokových sazeb na trhu. Rovněž může pomoci jednotlivci rozhodnout, kdy si půjčku vzít a kdy ji na chvíli odložit. Může také pomoci pochopit, jaké portfolio má váš správce fondu a jak se v průběhu let snaží řídit úrokové riziko na trhu.Swap je skvělý nástroj pro efektivní správu vašeho dluhu. Umožňuje investorovi pohrávat si s úrokovou sazbou a neomezuje ho fixní nebo plovoucí opcí.