Kategorie: Excel modelování

Střední vzorec

Střední vzorec

Vzorec pro výpočet mediánu ve statistice Medián vzorce ve statistice označuje vzorec, který se používá k určení prostředního čísla v dané sadě dat, které je uspořádáno vzestupně a podle vzorce se k počtu položek v sadě dat přidá jedna a pak budou výsledky rozděleny dvěma, aby se odvodily v místě střední hodnoty, tj. číslo umístěné na identifikované
Faktor slevy

Faktor slevy

Co je to faktor slevy? Diskontní faktor je váhový faktor, který se nejčastěji používá k nalezení současné hodnoty budoucích peněžních toků a vypočítá se přidáním diskontní sazby k jedné, která se poté zvýší na zápornou sílu řady období. Vzorec faktoru slevy Matematicky je to znázorněno níže, DF = (1 + (i / n) ) -n * t kde, i = diskontní sazba t = počet let n = počet slučovacích období diskontní sazby za rok V případě spojitého vzorce se rovnice upraví níže, DF = ei * t Výpočet (krok za krokem) Lze jej vypočítat pomocí následujících kroků: Krok 1: Nejprve na základě informa
Příklady analýzy nákladů a přínosů

Příklady analýzy nákladů a přínosů

Příklady analýzy nákladů a přínosů Příklad analýzy nákladů a přínosů zahrnuje poměr nákladů a přínosů, kde předpokládejme, že existují dva projekty, u nichž jeden projekt vynakládá celkové náklady 8 000 $ a vydělává celkové přínosy 12 000 $, zatímco na druhé straně projektu dva vynakládají náklady Rs. 11 000 $ a výdělek ve výši 20 000 $, proto
Analýza citlivosti v aplikaci Excel | Tabulka proměnných dat jedna a dvě

Analýza citlivosti v aplikaci Excel | Tabulka proměnných dat jedna a dvě

Analýza citlivosti v aplikaci Excel nám pomáhá studovat nejistotu výstupu modelu se změnami vstupních proměnných. Primárně provádí zátěžové testování našich modelovaných předpokladů a vede k pohledům s přidanou hodnotou. V souvislosti s oceňováním DCF je Analýza citlivosti v aplikaci Excel obzvláště užitečná ve financích pro modelování ceny akcií nebo citlivosti ocenění na předpoklady, jako jsou míry růstu nebo náklady na kapitál. V tomto článku se profesionálně podíváme na
Relativní změna

Relativní změna

Co je relativní změna? Relativní změna ukazuje změnu hodnoty indikátoru v prvním období a v procentech, tj. Relativní změna se vypočítá odečtením hodnoty indikátoru v prvním období od hodnoty indikátoru ve druhém období, která se poté dělí hodnotou ukazatele v prvním období a výsledek je vyňat v procentech. Vzorec pro relativní změnu
Top 15 finančních funkcí v aplikaci Excel

Top 15 finančních funkcí v aplikaci Excel

Top 15 finančních funkcí v aplikaci Excel Microsoft Excel je nejdůležitějším nástrojem investičních bankéřů a finančních analytiků. Strávili více než 70% času přípravou modelů aplikace Excel, formulací předpokladů, ocenění, výpočtů, grafů atd. Lze bezpečně předpokládat, že investiční bankéři ovládají zkratky a vzorce aplikace Excel. Ačkoli v aplikaci Excel existuje více než 5
Kvartilový vzorec

Kvartilový vzorec

Vzorec pro výpočet kvartilu ve statistice Kvartilový vzorec je statistický nástroj pro výpočet rozptylu z daných dat rozdělením stejných na 4 definované intervaly a poté porovnáním výsledků s celou danou sadou pozorování a také komentářem k případným rozdílům v datových sadách. Ve statistikách se často po
Vzorec rychlosti růstu

Vzorec rychlosti růstu

Vzorec pro výpočet rychlosti růstu společnosti Vzorec tempa růstu se používá k výpočtu ročního růstu společnosti za konkrétní období a podle kterého se hodnota na začátku odečte od hodnoty na konci a výslednice se poté vydělí hodnotou na začátku. Růstovou rychlost lze definovat jako zvýšení hodnoty aktiva, individuální investice, peněžního toku nebo portfolia po dobu jednoho roku. Toto je nejzákladnější rychlost růs
Vážený střední vzorec

Vážený střední vzorec

Co je vážený průměr? Rovnice váženého průměru je statistická metoda, která vypočítává průměr vynásobením vah příslušným průměrem a součtem. Jedná se o typ průměru, ve kterém jsou jednotlivým hodnotám přiřazeny váhy, aby bylo možné určit relativní důležitost každého pozorování. Vážený střední vzorec Vážený průměr se vypo
Normalizační vzorec

Normalizační vzorec

Co je normalizační vzorec? Ve statistikách pojem „normalizace“ označuje zmenšení souboru dat tak, že normalizovaná data spadají do rozsahu mezi 0 a 1. Tyto normalizační techniky pomáhají při porovnávání odpovídajících normalizovaných hodnot ze dvou nebo více různých souborů dat způsobem že eliminuje účinky odchylek v měřítku souborů dat, tj. soubor dat s velkými hodnotami lze s
Příklady histogramu

Příklady histogramu

Příklady grafu histogramu Histogram odkazuje na vizuální prezentaci použitou pro shrnutí diskrétních nebo průběžných dat a jejíž příklad zahrnuje vizuální prezentaci v grafu, stížnosti zákazníka podané v bance na různé parametry, kde bude nejvíce uváděný důvod stížnosti mít nejvyšší výšku v předloženém grafu. Pokud se k zobrazení dat v grafické pod
Regresní vzorec

Regresní vzorec

Vzorec pro výpočet regrese Regresní vzorec se používá k posouzení vztahu mezi závislou a nezávislou proměnnou a ke zjištění, jak ovlivňuje závislou proměnnou na změnu nezávislé proměnné a je reprezentován rovnicí Y se rovná aX plus b, kde Y je závislá proměnná, a je sklon regresní rovnice, x je nezávislá proměnná ab je konstantní. Regresní analýza široce používan
Vzorec nákladů na příležitosti

Vzorec nákladů na příležitosti

Vzorec pro výpočet nákladů příležitosti Cena příležitosti je cena odpuštěné další nejlepší alternativy. Pokud se podnik musí rozhodnout mezi alternativními možnostmi, vybere si tu, která jim poskytne největší návratnost. Upřímně řečeno, v matematickém vzorci pro výpočet nákladů příležitosti neexistuje žádný takový konkrétně dohodnutý nebo definovaný, ale existují určité způsoby, jak o těchto nákladech příležitosti uvažovat matematicky a níže uvedený vzorec je jedním z nich. Tato hodnota však může, ale nemusí být vždy měřena z hledi
Extrapolační vzorec

Extrapolační vzorec

Definice vzorce pro extrapolaci Extrapolační vzorec odkazuje na vzorec, který se používá k odhadu hodnoty závislé proměnné vzhledem k nezávislé proměnné, která by měla ležet v rozsahu, který je mimo daný datový soubor, který je jistě známý, a pro výpočet lineárního průzkumu pomocí dvou koncových bodů ( x1, y1) a (x2, y2) v lineárním grafu, když hodnota bodu, který má být extrapolován, je „x“, lze použít vzorec jako y1 + [(x − x 1 ) / (x 2 - x 1 )] * (y 2 −y 1 ). Výpočet lineární extrapolace (krok za kroke
Šikmý vzorec

Šikmý vzorec

Šikmý vzorec je statistický vzorec, který je výpočtem rozdělení pravděpodobnosti dané sady proměnných a stejný může být kladný, záporný nebo nedefinovaný. Vzorec pro výpočet šikmosti Pojem „šikmost“ označuje statistickou metriku, která se používá k měření asymetrie rozdělení pravděpodobnosti náhodných proměnných o jejím vlastním průměru a jeho hodnota může být pozitivní, negativní nebo nedefinovaná. Výpočet rovnice šikmosti se provádí na základě průmě
Populační varianční vzorec

Populační varianční vzorec

Vzorec pro výpočet odchylky populace Populační rozptylový vzorec je měřítkem průměrných vzdáleností populačních dat a vypočítá se zjišťováním průměru populačního vzorce a rozptyl se vypočítá součtem čtverce proměnných mínus průměr, který se dělí počtem pozorování v populaci. Rozptyl populace je měřítkem šíření údaj
Průměrná míra návratnosti

Průměrná míra návratnosti

Jaká je průměrná míra návratnosti? Průměrná míra návratnosti (ARR) označuje procentní míru návratnosti, která se očekává u investice nebo aktiva, což je počáteční investiční cena nebo průměrná investice po dobu životnosti projektu. Vzorec pro průměrnou míru návratnosti je odvozen vydělením průměrného ročního čistého zisku po zdanění nebo návratnosti investice původní investicí nebo průměrnou investicí po dobu trvání projektu a poté vyjádřen v procentech. Průměrná míra návratnosti Matematicky je reprezentován
Analýza zisku a objemu nákladů

Analýza zisku a objemu nákladů

Definice analýzy nákladů a zisků (analýza CVP) Analýza nákladů a zisků (CVP) zkoumá dopad na provozní zisk kvůli různým úrovním objemu a nákladů a určuje bod zvratu pro nákladové struktury s různými objemy prodeje, které manažerům pomohou při krátkodobém ekonomickém rozhodování. . Vysvětlení Analýza náklad
R na druhou vzorec

R na druhou vzorec

Co je R Squared (R2) v regrese? R-kvadrát (R2) je důležité statistické měřítko, kterým je regresní model, který představuje podíl rozdílu nebo rozptylu ve statistickém vyjádření pro závislou proměnnou, což lze vysvětlit nezávislou proměnnou nebo proměnnými. Stručně řečeno, určuje, jak dobře budou data odpovídat regresnímu modelu. R na druhou vzorec Pro výpočet
F-testovací vzorec

F-testovací vzorec

Definice vzorce F-testu Vzorec F-testu se používá k provedení statistického testu, který osobě provádějící test pomáhá zjistit, zda dvě sady populací, které mají normální rozdělení jejich datových bodů, mají stejnou směrodatnou odchylku nebo ne. F-Test je jakýkoli test, který používá F-distribuci. Hodnota F je hodnota v distri
Vzorec skóre Z

Vzorec skóre Z

Vzorec pro výpočet Z-skóre Z-skóre nezpracovaných dat se týká skóre generovaného měřením toho, kolik standardních odchylek nad nebo pod průměrem populace jsou data, což pomáhá při testování uvažované hypotézy. Jinými slovy, je to vzdálenost datového bodu od střední hodnoty populace, která je vyjádřena jako násobek směrodatné odchylky. Z-skóre se mění v rozsahu -3nás
Vzorec procento chyby

Vzorec procento chyby

Vzorec pro výpočet procentuální chyby Vzorec procentní chyby se vypočítá jako rozdíl mezi odhadovaným a skutečným číslem ve srovnání se skutečným počtem a je vyjádřen v procentech, jinými slovy, je to prostě rozdíl mezi skutečným číslem a předpokládaným číslo v procentním formátu. V záležitostech souvisejících s v
Vzorec chyby vzorkování

Vzorec chyby vzorkování

Vzorec pro výpočet chyby vzorkování Vzorec chyby vzorkování odkazuje na vzorec, který se používá k výpočtu statistické chyby, ke které dochází v situaci, kdy osoba provádějící test nevybírá vzorek, který představuje celou uvažovanou populaci, a podle vzorce se chyba vzorkování vypočítá vydělením směrodatná odchylka populace druhou odmocninou velikosti vzorku a poté vynásobením výslednice hodnotou Z skóre, která je založena na intervalu spolehlivosti. Chyba vzorkování = Z x (σ / √ n)
Odchylka kvartilu

Odchylka kvartilu

Co je kvartilní odchylka? Odchylka kvartilu je založena na rozdílu mezi prvním kvartilem a třetím kvartilem v distribuci frekvence a rozdíl je také známý jako mezikvartilový rozsah, rozdíl dělený dvěma je známý jako kvartilní odchylka nebo polokvartikulární rozsah. Když jeden vezme polovinu rozdílu nebo rozptylu mezi 3. kvartilem a 1. kvarti
Decile

Decile

Co je Decile? V popisné statistice termín „decile“ označuje devět hodnot, které rozdělují údaje o populaci na deset stejných fragmentů, takže každý fragment je reprezentativní pro 1/10 populace. Jinými slovy, každý následující decil odpovídá nárůstu o 10% bodů tak, že první decil nebo D 1 má pod sebou 10% pozorování, potom druhý decil nebo D 2 má 20% pozorování pod sebou atd. dále. Decilovy vzorce V módě existu
Vzorec indexu ziskovosti

Vzorec indexu ziskovosti

Co je vzorec indexu ziskovosti? Vzorec pro index ziskovosti je jednoduchý a vypočítává se vydělením současné hodnoty všech budoucích peněžních toků projektu počáteční investicí do projektu. Index ziskovosti = PV budoucích peněžních toků / počáteční investice Lze jej dále rozšířit, jak je uvedeno níže, Index ziskovosti = (čistá současná hodnota + počáteční investice) / počáteční investice Index ziskovosti = 1 + (čistá současná hodnota / počáteční investice) Kroky k výpočtu indexu ziskovosti Krok 1: Nejprve je třeba posoudit počáteční investici do projektu na základě požadavku na pr
Vzorec budoucí hodnoty

Vzorec budoucí hodnoty

Vzorec pro výpočet FV Vzorec pro budoucí hodnotu (FV) je finanční terminologie používaná k výpočtu hodnoty peněžního toku k futuristickému datu ve srovnání s původním potvrzením. Cílem této rovnice FV je určit budoucí hodnotu potenciální investice a zda výnosy přinášejí dostatečné výnosy, aby zohlednily časovou hodnotu peněz. Vzorec pro budoucí hodnotu (FV) j
Vzorec úrokové sazby

Vzorec úrokové sazby

Vzorec pro výpočet úrokové sazby Vzorec úrokové sazby se používá k výpočtu výše splátek u půjček a úroků z investic u pevných vkladů, podílových fondů atd. Používá se také k výpočtu úroků z kreditní karty. Pokud věřitel půjčí dlužníkovi jakoukoli částku na určité časové období, která je známá jako jistina, za tento věřitel účtuje úrok, toto procento principu je známé jako úroková sazba. Jednoduše řečeno, úroková sazba je sazba, za kterou je čá
Vzorec velikosti vzorku

Vzorec velikosti vzorku

Vzorec pro určení velikosti vzorku populace Vzorec velikosti vzorku pomáhá při výpočtu nebo určení minimální velikosti vzorku, která je požadována, aby bylo možné znát adekvátní nebo správný podíl populace spolu s úrovní spolehlivosti a mírou chyby. Pojem „vzorek“ označuje část populace, která nám umožňuje vyvodit závěry o populaci, a proto je důležité, aby velikost vzorku byla dostatečně adekvátní, aby bylo možné učinit smysluplné závěry. Jinými slovy, je to minimální velikost, která je p
Vzorec volatility

Vzorec volatility

Co je Volatility Formula? Termín „volatilita“ označuje statistické měřítko rozptylu výnosů během určitého časového období u akcií, cenných papírů nebo tržního indexu. Volatilitu lze vypočítat pomocí standardní odchylky nebo rozptylu cenného papíru nebo akcie. Vzorec pro denní volatilitu se vypočítá zjišťováním druhé odmocniny rozptylu denní ceny akcií. Formule denní volatility je reprezentov
Obyčejný anuitní vzorec

Obyčejný anuitní vzorec

Vzorec pro výpočet PV běžné anuity Obyčejný anuitní vzorec odkazuje na vzorec, který se používá k výpočtu současné hodnoty řady stejné částky plateb, které se provádějí buď na začátku nebo na konci období po stanovenou dobu a podle vzorce, současná hodnota běžné anuita se vypočítá vydělením Periodické platby 1 mínus 1 děleno 1 plus úroková sazba (1 + r) zvýšení na výkonovou frekvenci v období (v případě plateb provedených na konci období) nebo zvýšení na výkonovou frekvenci v období mínus jedna (v případě plateb provedených na začátku období) a poté vynásobení výslednice úrokovou sazbou. Vzore
Rozsah vzorec

Rozsah vzorec

Co je to Range Formula? Vzorec rozsahu odkazuje na vzorec, který se používá k výpočtu rozdílu mezi maximální hodnotou a minimální hodnotou rozsahu a podle vzorce se minimální hodnota odečte od maximální hodnoty, aby se určil rozsah. Rozsah = maximální hodnota - minimální hodnota Z dané datové sady, která poskytuje statistikům a matematikům lepší pochopení toho, jak různorodá je sada dat. Jedná se o nejjednodušší příst
Zlevněná doba návratnosti

Zlevněná doba návratnosti

Co je období se zlevněnou návratností? Diskontovaná doba návratnosti se vztahuje k časovému období požadovanému k pokrytí počátečních peněžních výdajů a vypočítává se diskontováním peněžních toků, které mají být generovány v budoucnu, a poté součtem současné hodnoty budoucích peněžních toků, přičemž diskontování se provádí váženým průměrem nákladů kapitálu nebo vnitřní míry návratnosti. Vzorec období se zlevněnou návratností Z pohledu kapitál
Návratnost období

Návratnost období

Co je to Hold Period Return (HPR)? Výnos z doby držení označuje celkové výnosy za období, pro které byla investice držena, obvykle vyjádřeno v procentech počáteční investice, a je široce používán pro srovnání výnosů z různých investic držených v různých časových obdobích. Zachycuje také jakýkoli další p
NPV vs IRR

NPV vs IRR

Rozdíl mezi NPV a IRR Metoda Čistá současná hodnota (NPV) vypočítává dolarovou hodnotu budoucích peněžních toků, které projekt vyprodukuje během konkrétního časového období, s přihlédnutím k různým faktorům, zatímco vnitřní míra návratnosti (IRR) odkazuje na procentní míru návratnosti se očekává, že bude vytvořen projektem. Plánujete investiční rozhodnutí? Zmate
Vzorec hodnoty P.

Vzorec hodnoty P.

Co je vzorec P-hodnoty? P je statistické měřítko, které pomáhá vědcům určit, zda jsou jejich hypotézy správné. Pomáhá určit významnost výsledků. Nulová hypotéza je výchozí pozicí, že neexistuje žádný vztah mezi dvěma měřenými jevy. Označuje se H 0. Alternativní hypotéza je ta, které byste věřili, pokud by byla nulová hypotéza považována za nepravdivou. Jeho symbolem je H 1 nebo H a. Hodnota P
Střední vzorec

Střední vzorec

Co to znamená? Střední znamená matematický průměr vypočítaný pro sadu dvou nebo více hodnot. Existují primárně dva způsoby, jak to vypočítat: aritmetický průměr, kde jsou všechna čísla sečtena a poté vydělena počtem položek a geometrický průměr, kde vynásobíme čísla dohromady a poté vezmeme N-tou kořen a odečteme ji jednou. Střední vzorec Vzorec aritmetické
Vzorec bodu zvratu

Vzorec bodu zvratu

Vzorec pro výpočet bodu zlomu (BEP) Vzorec pro bod zvratu (BEP) je velmi jednoduchý a jeho výpočet se provádí vydělením celkových fixních výrobních nákladů podílem příspěvku na jednotku vyrobeného produktu. Příspěvkovou marži na jednotku lze vypočítat odečtením variabilních nákladů na výrobu každého produktu od prodejní ceny za jednotku produktu. Matematicky je reprezentován jako,
Hodnota splatnosti

Hodnota splatnosti

Definice hodnoty splatnosti Hodnota splatnosti je částka, která má být přijata ke dni splatnosti nebo ke dni splatnosti nástroje / cenného papíru, který investor drží v daném časovém období, a je vypočítána vynásobením částky jistiny složeným úrokem, která se dále počítá sazbou plus zájmu o moc, což je časové období. Vzorec hodnoty splatnosti Vzorec
Diskontní vzorec

Diskontní vzorec

Vzorec pro výpočet zlevněných hodnot Diskontování se týká úpravy budoucích peněžních toků za účelem výpočtu současné hodnoty peněžních toků a očištění o složení, kde je diskontní vzorec jedna plus diskontní sazba děleno celkovým zvýšením počtu let na výkonový počet sloučených období diskontní sazby za rok do několika let. Diskontní vzorec primárně převádí budoucí pe
Poměr nákladů a přínosů

Poměr nákladů a přínosů

Definice poměru přínosů a nákladů Poměr přínosů a nákladů označuje vztah mezi náklady a přínosem projektu nebo investice pro analýzu, jak je ukázán současnou hodnotou očekávaného přínosu vydělenou současnou hodnotou nákladů, což pomáhá určit životaschopnost a hodnotu, kterou lze odvodit z investice nebo projekt. Vzorec Vzorec poměru přínosů a
Složené úrokové příklady

Složené úrokové příklady

Příklady složeného úroku Následující příklady vzorce složeného úroku poskytují pochopení různých typů situací, kdy lze použít vzorec složeného úroku. V případě složeného úroku se úrok získává nejen z částky jistiny, která je investována původně, ale také z úroku získaného dříve z investice. Existuje různý počet období, za která lze slo
Peněžní tok terminálu

Peněžní tok terminálu

Co je hotovostní tok z terminálu? Terminální peněžní tok je konečný peněžní tok (tj. Bez peněžního přílivu a odlivu peněz) na konci projektu a zahrnuje hotovostní tok po zdanění z prodeje veškerého vybavení souvisejícího s projektem a vrácení pracovního kapitálu. Pro každou společnost, která používá přístup kapitálového rozpočtování k odhadu celkové částky probíhajícího projektu nebo projektu, který vedení společnosti plánuje podniknout, poskytne vedení společnosti jasnější pochopení příjmů projektu, což vedení pomůže původně rozhodnout, zda přijmout nebo odmítnout projekt. Řekněme, že společ
Faktor současné hodnoty (PV)

Faktor současné hodnoty (PV)

Co je faktor současné hodnoty (PV) Faktor současné hodnoty je faktor, který se používá k označení současné hodnoty hotovosti, která má být v budoucnu přijata, a je založen na časové hodnotě peněz. Tento FV faktor je číslo, které je vždy menší než jedna a je počítáno jako jeden dělený jedním plus úroková sazba mocniny, tj. Počet období, během nichž mají být
Vzorec míry návratnosti

Vzorec míry návratnosti

Jaká je míra návratnosti? Míra návratnosti je výnos, který investor očekává od své investice, a v zásadě se počítá jako procento s čitatelem průměrných výnosů (nebo zisků) z investice a jmenovatelem související investice. Vzorec míry návratnosti Vzorec lze odvodit níže: Míra návratnosti = průměrný výnos / počáteční investice Jedná se o velmi dynamický koncept pro pochopení návratnosti investic; proto jej lze trochu upravit a vylepšit pro výpočet výnosů z různých cest. Průměrná návratnost: Výnos měřený po zadání vš
Relativní směrodatná odchylka

Relativní směrodatná odchylka

Co je relativní směrodatná odchylka? Relativní směrodatná odchylka (RSD) je míra odchylky množiny čísel šířených kolem průměru a vypočítává se jako poměr směrodatné odchylky k průměru množiny čísel. Čím vyšší je odchylka, tím více jsou čísla od průměru. Čím nižší je odchylka, tím blíže jsou čísla od průměru. Vzorec relativní směrodatné odchylky Relativní s
Složený denní úrok

Složený denní úrok

Co je denní složený úrok? Denní složený úrok znamená, že úrok se kumuluje na denní bázi a počítá se účtováním úroku z jistiny plus úroku získaného na denní bázi, a proto je vyšší než úrok složený na měsíční / čtvrtletní bázi kvůli vysoké frekvenci skládání. Vzorec A = (P (1 + r / n) ^ (nt)) - P K
Geometrický průměr vs. aritmetický průměr

Geometrický průměr vs. aritmetický průměr

Rozdíly mezi geometrickým a aritmetickým průměrem Geometrický průměr je výpočet průměru nebo průměru řady hodnot produktu, který bere v úvahu účinek složení a používá se k určení výkonnosti investice, zatímco aritmetický průměr je výpočet průměru součtem součtu hodnot děleno počtem hodnot. Geometrický průměr se vypočítá pro
Inkrementální IRR

Inkrementální IRR

Co je přírůstková IRR? Inkrementální IRR nebo Inkrementální interní míra návratnosti je analýza návratnosti investice provedená s cílem najít nejlepší investiční příležitost mezi dvěma konkurenčními investičními příležitostmi, které zahrnují různé nákladové struktury. Jelikož se náklady na dvě investice
Zlomový graf

Zlomový graf

Zlomový graf Zlomový graf ukazuje vztah mezi náklady a tržbami a označuje zisk a ztrátu na různém množství v grafu pro analýzu, kde vodorovná čára ukazuje prodejní množství a svislá čára ukazuje celkové náklady a celkové výnosy zlomový bod, který indikuje žádný zisk a žádnou ztrátu při daném množství. Na vertikální ose vykresluje zlomo
Čistá změna vzorce

Čistá změna vzorce

Co je vzorec čisté změny? Vzorec čisté změny se používá k výpočtu změny hodnoty čehokoli z jeho předchozích hodnot. Používá se hlavně pro výpočet změny závěrečné ceny akcií, podílových fondů, dluhopisů atd. Z jeho závěrečné ceny předchozího dne. Termín „Čistá změna“ se používá jako měřítko pro výpočet rozdílu mezi aktuálními závěrečnými cenami a závěrečnou cenou předchozího období za dané časové období. V případě potřeby jej může uživatel také vypočítat v procentech. Vzo
Příklady NPV

Příklady NPV

Příklady NPV (čistá současná hodnota) Čistá současná hodnota (NPV) se vztahuje k hodnotě dolaru odvozené odečtením současné hodnoty všech peněžních odtoků společnosti od současné hodnoty celkových přílivů peněz a jejíž příklad zahrnuje případ společnosti A ltd. kde současná hodnota všech peněžních odtoků je 100 000 $ a současná hodnota celkového přílivu hotovosti je 120 000 $, takže čistá současná hodnota bude 20 000 $ (120 000 - 100 000 $) Následující příklady čistých současných hodnot (čistá současná hodnota) poskytují nástin nejběžnějších investičních rozhodnutí. Je nemožné poskytnout úplno
Geometrický průměrný návrat

Geometrický průměrný návrat

Co je to Geometrický průměrný výnos? Geometrický průměrný výnos vypočítá průměrný výnos z investic, který je složen na základě jeho frekvence v závislosti na časovém období, a používá se k analýze výkonnosti investice, protože označuje výnos z investice. Vzorec geometrického průměrného návratu r = míra návratnosti n = počet období Jedná se o průměrnou sadu produktů technicky definovaných jako n-té kořenové produkty očekávaného počtu období. Výpočet se zaměří na představení „srovnání mezi jablky
Složení čtvrtletního vzorce

Složení čtvrtletního vzorce

Co je Quarterly Compounding? Sčítání čtvrtletně lze považovat za částku úroku, která se získává čtvrtletně na účtu, nebo za investici, kde bude rovněž získaný úrok reinvestován. a je užitečný pro výpočet fixního příjmu z vkladu, protože většina bank nabízí úrokové výnosy z vkladů, které se skládají čtvrtletně. Lze jej také použít k výpočtu jakéhokoli příj
Vzorec vícenásobné regrese

Vzorec vícenásobné regrese

Co je vzorec vícenásobné regrese? Při analýze vztahu mezi závislými a více nezávislými proměnnými se používá vzorec pro vícenásobnou regresi a vzorec je představován rovnicí Y se rovná plus bX1 plus cX2 plus dX3 plus E, kde Y je závislá proměnná, X1, X2, X3 jsou nezávislé proměnné , a je intercept, b, c, d jsou svahy a E je zbytková hodnota. y = mx1 + mx2 + mx3 + b K
Analýza citlivosti

Analýza citlivosti

Co je analýza citlivosti? Analýza citlivosti je analytická technika, která funguje na základě analýzy typu „co kdyby“, například toho, jak mohou nezávislé faktory ovlivnit závislý faktor, a používá se k předpovědi výsledku při provádění analýzy za určitých podmínek. Běžně jej používají investoři, kteří berou v úvahu podmínky, které ovlivňují jejich potenciální investice, k testování, předvídání a vyhodnocení výsledku. Vzorec pro analýzu citlivosti Vzorec pro analýzu cit
Z zkušební vzorec

Z zkušební vzorec

Vzorec pro výpočet Z testu ve statistice Z Test ve statistice odkazuje na test hypotézy, který se používá k určení, zda se vypočtené dva průměry vzorků liší, v případě, že jsou k dispozici standardní odchylky a vzorek je velký.    Z = (x - μ) / ơ       kde x = libovolná hodnota z populace μ = průměr populace ơ = směrodatná odchylka populace V případě vzorku se vzorec pro statistiku hodnoty z-testu vypočítá odečtením střední hodnoty vzorku od hodnoty x a poté se výsledek vydělí standardní směrodatnou odchylkou. Matematicky je reprezentován
Doba návratnosti

Doba návratnosti

Definice doby návratnosti Dobu návratnosti lze definovat jako časové období potřebné k pokrytí počátečních nákladů a výdajů a nákladů na investici provedenou pro dosažení projektu v době, kdy nedochází ke ztrátě, žádnému zisku, tj. Bodu zlomu. zdroj: Lifehacker.com.au Výše uvedený článek uvádí, že Powerwall společnosti Tesla není pro většinu lidí ekonomicky životaschopný. Podle předpokladů použitých v tomto článku
Index ziskovosti

Index ziskovosti

Co je index ziskovosti? Index ziskovosti ukazuje vztah mezi budoucími peněžními toky společnosti a počáteční investicí výpočtem poměru a analýzou životaschopnosti projektu a je vypočítán jedním plus vydělením současné hodnoty peněžních toků počáteční investicí a je také známý jako poměr investice zisku jako analyzuje zisk projektu Vzorec Formule 1 - Index ziskovosti = současná hodnota budoucích peněžních toků / požadovaná počáteční investice Vzorec vypadá velmi jednoduše. Vše, co musíte udělat, je zjistit současnou hodnot
Účetní návratnost

Účetní návratnost

Jaká je účetní návratnost? Účetní míra návratnosti se vztahuje k míře návratnosti, která se podle očekávání získá z investice s ohledem na počáteční náklady investice, a vypočítá se vydělením průměrného ročního zisku (celkový zisk za investiční období děleno počtem let) průměrný roční zisk, kde se průměrný roční zisk vypočítá vydělením součtu účetní hodnoty na začátku a účetní hodnoty na konci 2. Vzorec a výpočet účetní návratnosti a výpočet (krok za krokem)
IRR vs ROI

IRR vs ROI

IRR vs ROI Rozdíly Pokud jde o výpočet výkonu provedených investic, existuje jen velmi málo metrik, které se používají více než interní míra návratnosti (IRR) a návratnost investic (ROI). IRR je metrika, která nemá žádný skutečný vzorec. To znamená, že k určení IRR nelze použít žádný předem určený vzorec. Hodnota, kterou IRR hledá, je míra
Okraj chyby

Okraj chyby

Co je to marže chyby? Margin of Error je statistický výraz, který se používá k určení procentního bodu, o který se dosažený výsledek bude lišit od hodnoty skutečné populace, a vypočítá se vydělením standardní odchylky populace velikostí vzorku a nakonec vynásobením výslednice s kritickým faktorem. Vyšší chyba naznačuje, že
Odložený vzorec anuity

Odložený vzorec anuity

Vzorec pro výpočet současné hodnoty odložené anuity Vzorec odložené anuity se používá k výpočtu současné hodnoty odložené anuity, která se slibuje po nějaké době, a vypočítá se určením současné hodnoty platby v budoucnu s přihlédnutím k úrokové sazbě a časovému období. Anuita je řada pravidelných plateb,
Vzorec efektivní roční sazby

Vzorec efektivní roční sazby

Vzorec pro výpočet efektivní roční sazby (EAR) Vzorec efektivní roční sazby (EAR) lze vypočítat na základě nominální úrokové sazby a počtu úročených období za rok. Efektivní roční sazba je také známá jako efektivní sazba nebo roční ekvivalentní sazba je úroková sazba, která je skutečně vydělána nebo zaplacena po složení a je vypočítána jako jedna plus roční úroková sazba, která je vydělena počtem sloučených období k moci počet období celá mínus jedna. Efektivní roční sazba = (1 + r / n) n - 1 kde r = Nomi
Současná hodnota anuitního vzorce

Současná hodnota anuitního vzorce

Vzorec pro výpočet PV anuity Současná hodnota anuitního vzorce se vypočítá stanovením současné hodnoty, která se vypočítá anuitními splátkami za časové období děleno jednou plus diskontní sazbou a současná hodnota anuity se určí vynásobením stejných měsíčních plateb jednou minus současnou hodnotou dělenou diskontováním hodnotit. PV anuity = C x [(1 - (1 + i) -n) /
Z-test vs T-test

Z-test vs T-test

Rozdíly mezi Z-testem a T-testem Z Test je statistická hypotéza, která se používá k určení, zda jsou vypočtené prostředky dvou vzorků odlišné v případě, že je k dispozici standardní odchylka a vzorek je velký, zatímco T test se používá k určení toho, jak průměry různých dat liší se od sebe v případě, že není známa směrodatná odchylka nebo odchylka. Z-testy a t-testy jsou dvě statistické
Pearsonův korelační koeficient

Pearsonův korelační koeficient

Definice Pearsonova korelačního koeficientu Pearsonův korelační koeficient, známý také jako Pearsonův statistický test, měří sílu mezi různými proměnnými a jejich vztahy. Kdykoli se mezi těmito dvěma proměnnými provádí statistický test, pak je vždy vhodné, aby osoba provádějící analýzu vypočítala hodnotu korelačního koeficientu, aby věděla, jak silný je vztah mezi těmito dvěma proměnnými. Pearsonův korelační koeficient vrací hodn
Interní míra návratnosti (IRR)

Interní míra návratnosti (IRR)

Definice vnitřní míry návratnosti (IRR) Interní míra návratnosti (IRR) je diskontní sazba, která nastavuje čistou současnou hodnotu všech budoucích peněžních toků z projektu na nulu. Obvykle se používá k porovnání a výběru nejlepšího projektu, přičemž je vybrán projekt s IRR nad minimální přijatelnou návratností (překážkovou rychlostí). IRR vzorec Tady je vzorec Pro v
Regrese nejmenších čtverců

Regrese nejmenších čtverců

Definice metody regrese nejmenších čtverců Metoda regrese metodou nejmenších čtverců je formou regresní analýzy, která stanoví vztah mezi závislou a nezávislou proměnnou spolu s lineární přímkou. Tato řada se označuje jako „řada nejvhodnější“. Regresní analýza je statistická metoda, pomocí které lze odhadnout nebo předpovědět neznámé hodnoty jedné proměnné ze známých hodnot jiné proměnné. Proměnná, která se používá k predikci zájmu pr
Současná hodnota vs. budoucí hodnota

Současná hodnota vs. budoucí hodnota

Rozdíly mezi současnou hodnotou a budoucí hodnotou Současná hodnota je částka, bez které nemůžeme získat budoucí hodnotu. Budoucí hodnotou je naopak ta částka, kterou jednotlivec získá po určitém časovém období z hotovosti v ruce. V tomto článku se podíváme na rozdíly mezi současnou hodnotou a budoucí hodnotou. Co je současná hodnota? So
Profil NPV

Profil NPV

Význam profilu NPV Profil čisté současné hodnoty (NPV) společnosti odkazuje na graf, který ukazuje čistou současnou hodnotu uvažovaného projektu s ohledem na odpovídající různé rozdílné sazby diskontu, kde je čistá současná hodnota projektu vynesena na osu Y grafu a sazba slevy se vynese na osu X grafu. Vztah mezi diskontní
Anuitní vzorec

Anuitní vzorec

Vzorec pro výpočet anuitní platby Pojem „anuita“ označuje řadu pravidelných plateb, které mají být přijaty buď na začátku každého období, nebo na konci období v budoucnosti. Vzorec pro výplatu anuity a splatnou anuitu se vypočítá na základě PV splatné anuity, efektivní úrokové sazby a počtu období. Vzorec založený na PV běžné anu
Diskontní sazba vs úroková sazba

Diskontní sazba vs úroková sazba

Diskontní sazba vs rozdíly úrokových sazeb Diskontní sazba vs Úroková sazba se někdy může pohybovat různými cestami a někdy stejnými cestami. Je důležitější znát rozdíl mezi diskontní sazbou a úrokovou sazbou, pokud se věnujete oblasti financí. Rozdíl mezi diskontní sazbou a úrokovými sazbami je popsán níže. Co je diskontní sazba? Sazba
Skutečná návratnost

Skutečná návratnost

Co je skutečná míra návratnosti? Skutečná míra návratnosti je skutečná roční míra návratnosti po zohlednění faktorů, které ovlivňují míru, jako je inflace, a je počítána jako jedna plus nominální míra děleno jednou plus míra inflace minus jedna a míra inflace může být převzata ze spotřebitelské ceny index nebo deflátor HDP. Pomáhá investorovi zjistit, co vlas
Jednoduchý úrokový vzorec

Jednoduchý úrokový vzorec

Vzorec pro výpočet jednoduchého úroku (SI) Jednoduchý úrok (SI) je způsob výpočtu částky úroku, který má být vyplacen z jistiny, a je vypočítán jednoduchým vzorcem, který je vynásobením částky jistiny úrokovou sazbou a počtem období, za která úroky musí být zaplaceny. Úrok se zde počítá pouze z původně investované částky a není zde žádný úrok jako v případě vzorce se složeným úrokem. Najde své využití v půjčkách na automobily a jinýc
Přírůstkové peněžní toky

Přírůstkové peněžní toky

Co je přírůstkový peněžní tok? Inkrementální peněžní tok je peněžní tok realizovaný po přijetí nového projektu nebo přijetí rozhodnutí o kapitálu. Jinými slovy, jedná se v podstatě o výsledné zvýšení peněžního toku z operací v důsledku přijetí nové kapitálové investice nebo projektu. Nový projekt může být cokoli, od předst
Výhody a nevýhody NPV

Výhody a nevýhody NPV

Výhody a nevýhody NPV Mezi výhody čisté současné hodnoty patří skutečnost, že zohledňuje časovou hodnotu peněz a pomáhá vedení společnosti při lepším rozhodování, zatímco nevýhody čisté současné hodnoty zahrnují skutečnost, že nezohledňuje skryté náklady a společnost nemůže použít k porovnání projektů různých velikostí. Čistá současná hodnota (NPV) je jednou z tec
Věčnost

Věčnost

Co je to věčnost? Perpetuita, nejčastěji používaná v účetnictví a financích, znamená, že podnik nebo jednotlivec, který dostává konstantní peněžní toky na dobu neurčitou (jako anuita, která platí navždy) a podle vzorce se jeho současná hodnota vypočítá vydělením částka průběžné platby v hotovosti výnosem nebo úrokovou sazbou. Vzorec věčnosti Současnou hodnotu pe
Interpolace

Interpolace

Co je to interpolace? Interpolaci lze popsat jako matematický postup aplikovaný za účelem odvození hodnoty mezi dvěma body s předepsanou hodnotou jednoduchými slovy, můžeme ji popsat jako proces aproximace hodnoty dané funkce v dané sadě diskrétních bodů. Může být použit při odhadu různých pojmů nákladů, matematiky, statistiky atd. Interpolaci lze říci jak
Průměrný vzorec populace

Průměrný vzorec populace

Vzorec pro výpočet střední hodnoty populace Průměr populace je průměr nebo průměr všech hodnot v dané populaci a vypočítává se součtem všech hodnot v populaci označených součtem X děleno počtem hodnot v populaci, které jsou označeny N. K tomu se dospěje sečtením všech pozorování ve skupině a vydělením součtu počtem pozorování. Když se celá sada dat vezme pro výpoč
Kovarianční vzorec

Kovarianční vzorec

Co je Covariance? Kovariance je statistické měřítko používané k nalezení vztahu mezi dvěma aktivy a počítá se jako směrodatná odchylka návratnosti dvou aktiv vynásobená její korelací. Pokud dává kladné číslo, pak se říká, že aktiva mají kladnou kovarianci, tj. Když výnosy jednoho aktiva vzrostou, zvýší se také výnos druhého aktiva a naopak pro zápornou kovarianci. Ve finančním jazyce se pojem „kovari
Systematické vzorkování

Systematické vzorkování

Co je systematické vzorkování? Systematické vzorkování je víceméně metoda, která zahrnuje výběr různých prvků, které jsou řazeny ze vzorkovacího rámce, přičemž tento statistický postup začíná náhodným výběrem prvků, které patří do seznamu, a poté je vybrán každý vzorkovací interval z rámce a tuto metodu vzorkování lze použít, pouze pokud je daná populace homogenní, protože tyto jednotky vzorku jsou systematicky rozloženy po celé populaci. Jedná se o metodu, kde se vzorkování pravděpodo
Efektivní roční sazba

Efektivní roční sazba

Jaká je efektivní roční sazba (EAR)? Efektivní roční sazba (EAR) je sazba skutečně vydělaná na investici nebo zaplacená za půjčku po sloučení za dané časové období a používá se k porovnání finančních produktů s různými složenými obdobími, tj. Týdně, měsíčně, ročně atd. jsou zvýšeny, zvyšuje se EAR. Vzorec E
Techniky kapitálového rozpočtu

Techniky kapitálového rozpočtu

Co jsou techniky kapitálového rozpočtu? Technika kapitálového rozpočtu je proces společnosti, který analyzuje rozhodnutí o investici / projektech s přihlédnutím k investici, která má být provedena, a výdajům, které mají být vynaloženy, a maximalizaci zisku zvážením následujících faktorů, jako je dostupnost fondů, ekonomická hodnota projektu, zdanění , návratnost kapitálu a účetní metody. Seznam 5 nejlepších technik kapitál
Překážková rychlost

Překážková rychlost

Co je to překážková rychlost? Překážková míra v kapitálovém rozpočtování je minimální přijatelná míra návratnosti (MARR) jakéhokoli projektu nebo investice požadovaná správcem nebo investorem. To je také známé jako požadovaná míra návratnosti společnosti nebo cílová míra. Tuto míru získáme hodnocením nákla
Vzorec střední třídy

Vzorec střední třídy

Vzorec pro výpočet středního rozsahu čísla Vzorec středního rozsahu se používá k výpočtu střední hodnoty dvou zadaných čísel a podle vzorce se daná dvě čísla sečtou a výslednice se vydělí 2, aby se získala střední hodnota dvou. Střední pásmo lze definovat jako střední bod rozsahu čísel. Střední rozsah řady čísla bude prům
Klouzavý průměr

Klouzavý průměr

Co je klouzavý průměr? Klouzavý průměr (MA), běžně používaný na kapitálových trzích, lze definovat jako posloupnost střední hodnoty, která je odvozena z po sobě jdoucího období čísel nebo hodnot a to samé se bude počítat průběžně, jakmile budou k dispozici nová data. Může to být indikátor zaostávající nebo sledující trend, protože by vycházel z předchozích čísel. Klouzavý průměr vzorce Klouzavý průměr =
Časová hodnota peněz

Časová hodnota peněz

Časová hodnota peněz Definice Časová hodnota peněz (TVM) znamená, že peníze přijaté v současnosti mají vyšší hodnotu než peníze, které mají být v budoucnu přijaty, protože peníze, které nyní přijmete, mohou být investovány a mohou v budoucnu generovat peněžní toky do podniku formou úroků nebo z zhodnocení v budoucnosti az reinvestic. Časová hodnota peněz se také ozna
Bell Curve

Bell Curve

Co je to Bell Curve? Bell Curve je normální rozdělení pravděpodobnosti proměnných, které je vyneseno do grafu a je jako tvar zvonu, kde nejvyšší nebo horní bod křivky představuje nejpravděpodobnější událost ze všech dat řady. Vzorec pro Bell Curve níže: Kde, μ je průměr σ je směrodatná odchylka π je 3,14159 e je 2,71828 Vysvětlení Průměr je označen μ, což označuje střed nebo střed distribuce. Vodorovná symetrie kolem svislé čáry,
PV vs NPV (současná hodnota vs. čistá současná hodnota)

PV vs NPV (současná hodnota vs. čistá současná hodnota)

Rozdíl mezi PV a NPV Současná hodnota (PV) označuje současnou hodnotu všech budoucích peněžních toků do společnosti během určitého časového období, zatímco čistá současná hodnota (NPV) je hodnota odvozená odečtením současné hodnoty všech peněžních odtoků společnosti od současná hodnota celkových peněžních toků společnosti. Co je současná hodnota (PV)? PV nebo so
Regrese vs ANOVA

Regrese vs ANOVA

Rozdíl mezi regresí a ANOVOU Regrese i ANOVA jsou statistické modely, které se používají k predikci kontinuálního výsledku, ale v případě regrese se kontinuální výsledek předpovídá na základě jedné nebo více než jedné spojité predikční proměnné, zatímco v případě ANOVA je predikováno na základě jedné nebo více než jedné kategorické predikční proměnné. Regrese je statistická metoda pro stanovení
Vzorec analýzy nákladů a přínosů

Vzorec analýzy nákladů a přínosů

Co je vzorec analýzy nákladů a přínosů? Analýza nákladů a přínosů zahrnuje srovnání nákladů s přínosy projektu a poté zahrnuje dospění k rozhodnutí, zda pokračovat v projektu. Náklady a přínosy projektu jsou kvantifikovány v peněžním vyjádření po úpravě o časovou hodnotu peněz, což poskytuje reálný obraz nákladů a přínosů. Existují dva populární modely provádění výp
Regresní analýza vzorec

Regresní analýza vzorec

Regresní analýza vzorec Regresní analýza je analýza vztahu mezi závislou a nezávislou proměnnou, protože zobrazuje, jak se závislá proměnná změní, když se jedna nebo více nezávislých proměnných změní v důsledku faktorů, vzorec pro výpočet je Y = a + bX + E, kde Y je závislá proměnná, X je nezávislá proměnná, a je intercept, b je sklon a E je reziduální. Regrese je statistický nástroj pro
Realizovaná volatilita

Realizovaná volatilita

Co je realizovaná volatilita? Realizovaná volatilita je posouzení kolísání výnosů investičního produktu analýzou jeho historických výnosů ve stanoveném časovém období. Posouzení míry nejistoty a / nebo potenciální finanční ztráty / zisku z investování do firmy lze měřit pomocí variability / volatility cen akcií účetní jednotky. Ve statistice je nejběžnějším měř
Průměrný vzorec

Průměrný vzorec

Vzorec pro výpočet průměru Průměr je hodnota, která se používá k vyjádření množiny hodnot dat, stejně jako průměr vypočtený z celých dat, a tento vzorec se vypočítá sečtením všech hodnot dané množiny, označených součtem X a vydělením počtem hodnoty uvedené v množině označené N. Průměr = (a 1 + a 2 +…. + A n ) / n
Analýza nákladů a přínosů

Analýza nákladů a přínosů

Definice analýzy nákladů a přínosů Analýza nákladů a přínosů (CBA) je technika používaná společnostmi k dosažení klíčového rozhodnutí po vypracování nákladů a přínosů konkrétní akce pomocí různých modelů, včetně čisté současné hodnoty, poměru přínosů a nákladů atd. Modely analýzy nákladů a přínosů (CBA) Při p
Kontinuální skládací vzorec

Kontinuální skládací vzorec

Co je to průběžné skládání? Continuous Compounding vypočítá Limit, při kterém může Složený úrok dosáhnout neustálým složením na dobu neurčitou, čímž se zvýší úroková složka a nakonec hodnota portfolia celkových investic Kontinuální skládací vzorec Kontinuální složený vzorec určuje získaný úrok, který je opakovaně složen na nekonečné časové období. kde, P = jistina (současná hodnota) t = čas r
Odlehlá formule

Odlehlá formule

Outlierův vzorec poskytuje grafický nástroj pro výpočet dat, která se nacházejí mimo danou sadu distribuce, která může být vnitřní nebo vnější strana v závislosti na proměnných. Co je Outlier Formula? Odlehlá hodnota je datový bod daného vzorku nebo daného pozorování nebo v distribuci, která musí ležet mimo celkový vzor. Běžně používané pravidlo, kte