Vzorec marže EBIT (příklady aplikace Excel) | Jak vypočítat EBIT marži?

EBIT Margin Formula je poměr ziskovosti, který se používá k měření toho, do jaké míry je podnik schopen efektivně a efektivně řídit své operace, a vypočítá se vydělením zisku před úroky a zdaněním společnosti čistým výnosem.

Co je EBIT Margin Formula?

Pojem EBIT maržový vzorec označuje vzorec ziskovosti, který pomáhá při hodnocení ziskovosti společnosti z důvodu hlavních operací. Investor používá rovnici marže EBIT jako rozhodovací nástroj k výpočtu, jaké procento z hrubého příjmu si společnost ponechá jako provozní zisk.

Vzorec marže EBIT lze vypočítat nejprve odečtením nákladů na prodané zboží COGS a provozních nákladů od celkových / čistých prodejů, poté vydělením výsledku celkovým / čistým prodejem a vyjádřením v procentech. Marže EBIT je také známá jako provozní marže.

EBIT Margin Formula je reprezentován jako,

EBIT Margin Formula = (Celkové tržby - COGS - Provozní náklady) / Celkové tržby * 100%

Alternativně lze EBIT Margin Formula vypočítat také tak, že se k čistému příjmu připočtou zpětné daně a úrokové náklady (upravené mimo provozní výnosy a náklady) a výsledek se vydělí celkovým / čistým prodejem.

EBIT Margin Formula je reprezentován jako,

EBIT Margin Formula = (čistý příjem + úrokové náklady + daně) / celkový prodej * 100%

Vysvětlení vzorce EBIT Margin

Rovnici Operating Margin lze vypočítat v následujících pěti krocích pomocí první metody:

Krok 1: Nejprve lze celkové tržby zaznamenat z výkazu zisku a ztráty.

Krok 2: Nyní jsou COGS k dispozici také ve výkazu zisku a ztráty. Vypočítává se přidáním počáteční zásoby k dalšímu nákupu zásob během účetního období a poté odečtením konečné zásoby.

COGS = Zásoby na začátku roku + Dodatečný nákup zásob - Zásoby na konci roku

Krok 3: Nyní shromážděte provozní náklady z výkazu zisku a ztráty. Zahrnuje různé přímé a nepřímé náklady, které mohou zahrnovat mzdové náklady, administrativní náklady atd.

Krok 4: Nyní se provozní příjem vypočítá odečtením COGS (krok 2) a provozních nákladů (krok 3) od celkového prodeje, krok 1.

Provozní výnosy = Celkové tržby - COGS - Provozní výdaje.

Krok 5: Nakonec je rovnice provozní marže odvozena vydělením provozního výnosu (krok 4) celkovým prodejem (krok 1), jak je uvedeno níže.

EBIT Margin Formula = (Celkové tržby - COGS - Provozní náklady) / Celkové tržby * 100%

Pomocí druhé metody lze výpočet vzorce marže EBIT provést pomocí následujících kroků:

Krok 1: Nejprve je možné zachytit čistý příjem z výkazu zisku a ztráty. Zajistěte, aby byl čistý příjem upraven o neprovozní příjem (odečíst) a náklady (přidat zpět).

Krok 2: Nyní je úrokový náklad k dispozici ve výkazu zisku a ztráty.

Krok 3: Nyní lze také vybírat daně z výkazu zisku a ztráty.

Krok 4: Dále je provozní příjem odvozen přičtením úrokových nákladů (krok 2) a daní (krok 3) k čistému příjmu (krok 1).

Provozní příjem = čistý příjem + úrokové náklady + daně

Krok 5: Nyní si všimněte celkových tržeb z výkazu zisku a ztráty.

Krok 6: Nakonec je vzorec EBIT marže odvozen vydělením provozního výnosu (krok 4) celkovým prodejem (krok 5), jak je uvedeno níže.

Rovnice provozní marže = (čistý příjem + úrokové náklady + daně) / celkový prodej * 100%

Příklady vzorce EBIT Margin (s šablonou Excel)

Podívejme se na několik jednoduchých až pokročilých příkladů, abychom lépe porozuměli výpočtu rovnice EBIT Margin.

Tuto šablonu vzorce EBIT Margin Formula Excel si můžete stáhnout zde - Šablona vzorce EBIT Margin Formula Excel

EBIT Margin Formula - Příklad č. 1

Vezměme si příklad výpočtu EBIT marže pro společnost s názvem PQR Ltd. Společnost se zabývá výrobou přizpůsobených kolečkových bruslí pro amatérské i profesionální bruslaře. Společnost vygenerovala na konci finančního roku celkové tržby ve výši 150 000 USD spolu s následujícími výdaji.

Náklady na prodané zboží: 70 000 USD

Výdaje na odpisy: 25 000 USD

Níže jsou uvedena data pro výpočet marže EBIT pro společnost PQR Ltd

Abychom našli marži EBIT, musíme nejprve vypočítat provozní příjem společnosti PQR Ltd

Nyní lze provozní příjem vypočítat jako,

Provozní příjem = Celkový výnos - Náklady na prodané zboží - Provozní náklady

= 150 000 - 70 000 $ - 25 000 $

Provozní příjem společnosti PQR Ltd = 55 000 $

Nyní vypočítáme EBIT Margin společnosti PQR Ltd

Provozní marže = provozní příjem / celkový prodej * 100%

= 55 000 $ / 150 000 $ * 100%

= 36,67%

Provozní marže společnosti PQR Ltd je tedy 36,67%.

EBIT Margin Formula - Příklad č. 2

Nyní si vezměme příklad finančního výkazu společnosti Apple Inc. za poslední tři účetní období, který je veřejně dostupný. Na základě veřejně dostupných finančních informací lze vypočítat marži EBIT společnosti Apple Inc. pro účetní roky 2017 až 2018.

V následující tabulce jsou uvedena data pro výpočet marže EBIT společnosti Apple Inc. pro účetní roky 2017 až 2018.

Nejprve vypočítáme provozní příjem pomocí první metody pro Apple Inc,

Provozní příjem za září 30,2017

Provozní zisk společnosti Apple Inc za 30. září 2017 lze vypočítat jako,

Provozní příjem = Celkové tržby - Náklady na prodej zboží (COGS) - Provozní náklady

= 229 234 Mn - 141 048 Mn - 11 581 Mn - 15 261 Mn

Provozní příjem za 30. září 2017 = 61 344 mil. USD

Provozní příjem za září 29,2018

Provozní zisk společnosti Apple Inc za září 29,2018 lze vypočítat jako,

Provozní příjem = Celkové tržby - Náklady na prodej zboží (COGS) - Provozní náklady

= 265 595 Mn - 163 756 Mn - 14 236 Mn - 16 705 Mn

= 70 898 mil. USD

Nyní vypočítáme provozní příjem pomocí druhé metody pro Apple Inc,

Provozní příjem za září 30,2017

Provozní zisk společnosti Apple Inc za 30. září 2017 lze vypočítat jako,

Provozní příjem = čistý příjem + úrokový náklad + daň

= 48 351 mil. USD + 2 323 mil. USD + 15 738 mil. USD

= 61 344 mil. USD

Provozní příjem za září 29,2018

Provozní zisk společnosti Apple Inc za září 29,2018 lze vypočítat jako,

Provozní příjem = čistý příjem + úrokový náklad + daň

= 59 531 Mn + 3 240 Mn + 13 372 Mn

= 70 898 mil. USD

Provozní marže společnosti Apple Inc k 30. září 2017

Proto bude výpočet EBIT Margin společnosti Apple Inc k 30. září 2017

EBIT marže = provozní příjem / čistý prodej * 100%

= 61 344 mil. USD / 229 234 Mn * 100%

= 26,76%

Provozní marže společnosti Apple Inc. proto během roku 2018 činila 26,76%.

Provozní marže společnosti Apple Inc k 29. září 2018

Z tohoto důvodu , výpočet provozní marže Apple Inc na Sep 29, 2018 bude

Provozní marže = provozní příjem / čistý prodej * 100%

= 70 898 Mn / 265 595 Mn * 100%

= 26,69%

Provozní marže společnosti Apple Inc. proto během roku 2018 činila 26,69%.

Relevance a použití vzorce EBIT Margin

Vzorec marže EBIT je metrika ziskovosti, která pomáhá určit výkonnost společnosti, která se počítá na základě stanovení zisku před zaplacením úroků věřitelům nebo věřitelům a zaplacením daně vládě. Tato metrika ziskovosti se měří v procentech, stejně jako většina ostatních finančních podmínek. Vzhledem k tomu, že EBIT maržová rovnice měří zisk pouze v procentech, mohou finanční uživatelé využít tuto metriku k porovnání různě velkých (velkých korporací, středních korporací a malých a středních podniků) společností napříč průmyslem. Přetrvává však omezení vzorce EBIT marže, které je zvláště užitečné při porovnávání podobných společností ve stejném odvětví.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found