Vážený průměr nevyrovnaných akcií (příklad) | Jak vypočítat?

Vážený průměr nevyrovnaného podílu akcií se vypočítá vynásobením nevyrovnaného počtu akcií po zvážení emise a zpětného odkupu akcií v každém vykazovaném období s jeho časově váženou částí a následným součtem součtu za každé vykazované období ve fiskálním roce.

Co jsou vynikající akcie váženého průměru?

Vážený průměr nevyřízených akcií je počet akcií Společnosti po zapracování změn akcií v průběhu roku. Počet akcií společnosti se může v průběhu roku lišit z různých důvodů. Např. Jako zpětný odkup akcií, nová emise akcií, dividendy akcií, rozdělení akcií, konverze warrantů atd. Při výpočtu zisku na akcii tedy musí společnost najít vážený průměrný počet akcií v oběhu. Zahrnuje všechny takové scénáře změn ve váženém průměrném počtu akcií, aby byla zajištěna spravedlivá hodnota zisku na akcii.

Kroky k výpočtu nesplacených vážených průměrných akcií

Následují tři kroky k výpočtu váženého průměru nevyrovnaných akcií.

 1. Prvním krokem je nalezení počtu kmenových akcií na začátku roku spolu se změnami kmenových akcií v průběhu roku.
 2. Po každé změně vypočítejte aktualizované společné akcie.
  • Vydávání nových akcií zvyšuje počet běžných akcií.
  • Zpětný odkup akcií snižuje počet běžných akcií.
 3. Váha akcií v oběhu část roku mezi touto změnou a další změnou: váha = nevyřízené dny / 365 = nesplacené měsíce / 12

Výpočet opuštěného váženého průměru akcií

Zvažme následující příklad a začleňme různé scénáře, které mohou ovlivnit vážený průměrný počet akcií v oběhu.

# 1 - Nebyly vydány žádné nové akcie

Nechť existuje společnost A, která má 100 tisíc akcií v oběhu na začátku roku, tj. 1. ledna. Společnost nevydala žádné nové akcie.

 • Vážený průměr akcií v oběhu tedy = (100 000 X 12) / 12 = 100 000

Násobili jsme počet o 12 za každý měsíc a za těchto 12 měsíců jsme udělali průměr. Vzhledem k tomu, že v tomto případě nebyly vydány žádné nové akcie, měl každý měsíc 100 tisíc akcií v oběhu, a proto měla společnost v průběhu roku 1 tisíc akcií v oběhu.

# 2 - Společnost vydává nové akcie jednou během období

Nyní společnost A vydala 1. dubna 12 tisíc nových akcií.

 • Společnost tedy měla první tři měsíce 100 tisíc akcií a po zbytek 9 měsíců 112 000 akcií.
 • Vážené průměrné akcie v tomto případě tedy nevyřízené = (100 000 * 3 + 112 000 * 9) / 12 = 1308000/12 = 109000
 • Vážený průměr akcií v oběhu v tomto případě tedy znamená, že společnost má na konci roku 109 000 akcií v oběhu.

Je zřejmé, že jsme pro-hodnotili vážený průměrný počet akcií podle jejich doby trvání nebo jednoduše řečeno, prostředky získané z emise nových akcií byly Společnosti k dispozici pouze po dobu 9 měsíců, proto byl tento počet poměrný.

# 3 - Společnost vydává nové akcie dvakrát během roku

Společnost A vydala 1. října v průběhu roku dalších 12 tisíc akcií. Uvidíme, jak se změní vážený průměrný počet akcií v oběhu.

 • Společnost má tedy 100 tisíc akcií během prvních 3 měsíců, 112 000 akcií během příštích 6 měsíců a 124 000 akcií během posledních 3 měsíců roku.
 • Vážené průměrné akcie v oběhu tedy v tomto případě = (100000 * 3 + 112000 * 6 + 124000 * 3) / 12 = 1344000/12 = 112000
 • Vážený průměr akcií v oběhu v tomto případě tedy znamená, že společnost má na konci roku v oběhu 112 000 akcií.
 • Z tohoto příkladu tedy můžeme říci, že kdykoli dojde k nové emisi akcií, přidáme je ke stávajícímu počtu akcií a rozdělíme je na část roku, kdy byly Společnosti k dispozici.

Případ se však změní, kdykoli společnost provede rozdělení akcií nebo obrátí akcie.

Nejprve uvažujme, že společnost provedla rozdělení akcií.

# 4 - Společnost má rozdělené akcie v poměru 1: 2

Nyní, s přihlédnutím k výše uvedenému scénáři, společnost provedla rozdělení akcií v poměru 1: 2, tj. Investor obdržel 1 akcii navíc za každou akcii.

Nechte společnost A rozdělit akcie 1. prosince.

 • Nyní jsou v takovém případě všechny předchozí akcie Společnosti také vynásobeny číslem 2. Je to proto, že hodnota akcií je stejná před i po rozdělení akcií. Investor takovými opatřeními neztrácí ani nezískává.
 • Vážený průměr počtu akcií bude tedy = (200000 * 3 + 224000 * 6 + 248000 * 3) / 12 = 2688000/12 = 224000
 • Vážený průměr počtu nevyřízených akcií se tedy také zdvojnásobil provedením rozdělení akcií.

Podívejme se nyní na scénář sdílení akcií obráceně. Akciový reverz není nic jiného než opak rozdělení akcií. Pokud investor drží ve Společnosti 2 akcie, bude mít nyní 1 akcii.

# 5 - Společnost provedla reverzní akci v poměru 2: 1

Nyní, na základě výše uvedeného scénáře, provedla Společnost reverzní akci v poměru 2: 1, tj. Investor bude mít nyní 1 akcii za každé 2 akcie držené ve Společnosti.

Nechte společnost A provést obrat zpět 1. prosince.

 • Nyní jsou v takovém případě všechny předchozí akcie Společnosti rozděleny 2.
 • Vážený průměr počtu akcií tedy bude = (50000 * 3 + 56000 * 6 + 62000 * 3) / 12 = 672000/12 = 56000
 • Je zřejmé, že po sdíleném reverzu se počet nevyrovnaných akcií snížil na polovinu.

# 6 - Společnost koupila zpět akcie

Výše jsme viděli různé podnikové akce a jejich zacházení s váženým průměrem akcií v oběhu. Nyní se podívejme na zpětný odkup akcií. Pokud Společnost akcie odkoupí zpět, zachází se s nimi obdobně jako s emisemi akcií, ale naopak, akcie jsou z výpočtu sníženy.

Ze scénáře 3 společnost A odkoupí 1. října 12 000 akcií.

 • Společnost má tedy 100 tisíc akcií během prvních 3 měsíců, 112 000 akcií během příštích 6 měsíců a 100 000 akcií znovu během posledních 3 měsíců roku.
 • Vážené průměrné akcie v oběhu tedy v tomto případě = (100000 * 3 + 112000 * 6 + 100000 * 3) / 12 = 1272000/12 = 106000
 • Na konci roku tak má společnost v oběhu 106 000 akcií.

Příklad výpočtu váženého průměru podílu č. 1

Níže je uveden příklad výpočtu váženého průměru akcií, když jsou akcie emitovány i odkoupeny během roku.

Níže uvedená tabulka zobrazuje výpočet vážených průměrů akcií v tabulce.

Vážený průměr Podíl Vynikající výpočet Příklad 2

Tento druhý příklad výpočtu nevyrovnaného váženého průměru akcií zohledňuje případy, kdy jsou akcie vydány a během roku jsou poskytovány dividendy z akcií.

Níže uvedená tabulka zobrazuje výpočet vážených průměrů akcií v tabulce.

Závěr

Vážený průměr akcií v oběhu je důležitým faktorem při výpočtu Zisk na akcii pro Společnost v daném časovém období. Vzhledem k tomu, že počet akcií Společnosti se stále mění kvůli různým podnikovým akcím, jako je nová emise akcií, zpětný odkup akcií, rozdělení akcií, reverzní akcie atd. A nové akcie nebo zpětně odkoupené akcie byly u Společnosti k dispozici pro část roku má smysl poměrnou část akcií najít vážený průměr.