Účetnictví operativního leasingu Průvodce a záznamy do deníku od pronajímatele

Účetnictví operativního leasingu lze provést tak, že vezmete v úvahu, že nemovitost je ve vlastnictví pronajímatele a nájemce ji používá pouze po pevně stanovenou dobu, kvůli níž nájemce zaznamenává platby nájmu jako náklad do účetních knih, zatímco pronajímatel zaznamenává majetek jako aktivum a odepisuje ho po dobu jeho životnosti.

Co je účetnictví operativního leasingu?

Pojem „účetnictví operativního leasingu“ označuje účetní metodiku použitou pro leasingovou smlouvu, kdy si pronajímatel ponechává vlastnictví pronajatého aktiva, zatímco nájemce aktivum využívá po dohodnutou dobu, která se označuje jako doba leasingu. Jakmile se leasingové platby stanou splatnými, nájemce uzná každou platbu jako náklad ve svém výkazu zisku a ztráty.

Dopad operativního leasingu na účetní závěrku

Dopad rozvahy

Na rozvahu nájemce to nemá žádný dopad 

Dopad na výkaz zisku a ztráty

Leasingové platby budou ve výkazu zisku a ztráty považovány za výdaj.

Dopad na peněžní toky

  • Celková leasingová splátka snižuje peněžní tok z operací
  • Operativní leasing neovlivňuje závazky nájemce, a proto se označuje jako podrozvahové financování
  • Je požadováno zveřejnění poznámky pod čarou o leasingové splátce pro každý z následujících pěti let

Příklady účtování operativního leasingu pronajímatelem

Příklad č. 1

Vezměme si příklad společnosti, která uzavřela smlouvu o operativním leasingu s aktivem a souhlasila s platbou nájemného ve výši 12 000 USD na dobu dvanácti měsíců. Zobrazit položku deníku transakce operativního leasingu.

Jelikož se jedná o operativní leasingové účetnictví, společnost bude účtovat leasingové nájemné jednotně během příštích dvanácti měsíců, což je doba pronájmu. Měsíční výpůjční náklady budou vypočítány následovně,

Náklady na pronájem za měsíc = pronájem celkem / počet měsíců

= 12 000 $ / 12

= 1 000 $

Nyní se podívejme na zápis do deníku pro záznam transakce pronájmu operativního leasingu pro každý měsíc,

Příklad č. 2

Vezměme si příklad společnosti s názvem ABC Ltd, která nedávno uzavřela leasingovou smlouvu se společností s názvem XYZ Ltd na nějaké specializované IT vybavení pro dvouletý pronájem, který zahrnuje platbu 20 000 $ na konci prvního roku a 24 000 $ na konec 2. ročníku. Současná hodnota minimálních leasingových splátek je 35 000 USD, zatímco reálná hodnota zařízení je 50 000 USD. Na konci doby pronájmu musí společnost ABC Ltd vrátit zařízení společnosti XYZ Ltd a není zde žádný prostor pro prodloužení doby pronájmu. Dále podle nájemní smlouvy nájemce také nemůže po uplynutí doby nájmu koupit aktivum za nižší cenu. Životnost zařízení je 4 roky. Ukažte deníkový zápis pro společnost ABC Ltd (nájemce) a XYZ Ltd (pronajímatel) na konci prvního a druhého roku.

Výše uvedenou leasingovou smlouvu lze považovat za operativní leasing z následujících důvodů:

  • Dohoda neumožňuje převod vlastnictví zařízení z pronajímatele na nájemce po uplynutí doby nájmu
  • Doba leasingu se rovná 2 letům, což je méně než 75% celkové doby životnosti zařízení
  • Současná hodnota minimálních leasingových splátek je 35 000 USD, což je 70% reálné hodnoty zařízení, což je výrazně pod obecně přijímanou hranicí 90%.
  • Vzhledem k tomu, že po uplynutí doby trvání leasingu neexistuje možnost nákupu zařízení za nižší cenu, neexistuje žádná výhodná možnost nákupu.

Vzhledem k tomu, že se jedná o operativní leasing, bude společnost ABC Ltd v příštích dvou letech sjednávat pronájem leasingu jednotně. Roční výdaje na pronájem se vypočítají takto,

Roční náklady na pronájem leasingu = průměr pronájmu leasingu za rok 1 a rok 2

= (20 000 $ + 24 000 $) / 2

= 22 000 $

Nyní se podívejme na zápis do deníku společnosti ABC Ltd,

Na konci 1. ročníku

Na konci 2. ročníku

Pojďme se nyní podívat na zápis do deníku společnosti XYZ Ltd, což je pravý opak ABC Ltd,

Na konci 1. ročníku

Na konci 2. ročníku

Příklad účtování operativního leasingu č. 3

Vezměme si příklad společnosti, která uzavřela smlouvu o operativním leasingu na dobu tří let s počáteční leasingovou splátkou 2 000 $, následovanou leasingovými splátkami 1 500 $, 1 000 $ a 1 000 $ na konci prvního, druhého a třetího roku resp. Efektivní cena dluhu je 5%. Vypočítejte složku úrokových nákladů splátky leasingu pro aktuální rok.

Pojďme vypočítat hodnotu dluhu leasingových splátek následovně,

Hodnota dluhu z leasingových splátek = PV leasingových splátek v roce 1, 2 a 3

= 1 500 $ / (1 + 5%) 1 + 1 000 $ / (1 + 5%) 2 + 1 000 $ / (1 + 5%) 3

= 3 199,4 USD

Odpisy pronajatého majetku = hodnota dluhu z leasingových splátek / počet let

= 3 199,4 USD / 3

= 1 066,5 USD

Úroky zaplacené za leasingovou povinnost za běžný rok lze tedy vypočítat jako,

Úroky z pronajatého aktiva = Leasingová splátka v běžném roce - odpisy z pronajatého aktiva

= 2 000 $ - 1 066,5 $

= 933,5 USD

Proto úroková složka leasingové splátky v běžném roce je 933,5 USD .