Treynor Ratio | Vzorec | Výpočet | vs Sharpe Ratio - WallStreetMojo

Definice Treynor Ratio

Treynorův poměr je podobný Sharpovu poměru, kdy se nadměrný výnos nad bezrizikovým výnosem na jednotku volatility portfolia počítá s tím rozdílem, že jako měřítko rizika používá beta místo standardní odchylky, a proto nám dává nadměrný výnos nad bezrizikovou mírou návratnosti na jednotku beta celkového portfolia investora.

Vysvětlení

Termín Treynor Ratio lze vysvětlit jako číslo, které měří nadměrné výnosy, které by společnost mohla vydělat v některých svých investicích, které nemají variabilní rizika, za předpokladu současného tržního rizika. Metrika Treynorova poměru pomáhá manažerům při porovnávání výnosů získaných nad rámec bezrizikové míry návratnosti s dalším podstupovaným rizikem.

Zdroj : Yahoo Finance

Vzorec Treynor Ratio

Ve vzorci Treynorova poměru nebereme v úvahu celkové riziko. Místo toho se zvažuje systematické riziko.

Vzorec poměru Treynor je uveden jako:

Zde Ri = výnos z portfolia I, Rf = bezriziková sazba a βi = beta (volatilita) portfolia,

Čím vyšší je poměr Treynor portfolia, tím lepší je jeho výkon. Když tedy analyzujeme více portfolií, použití vzorce Treynorova poměru jako metriky nám pomůže je úspěšně analyzovat a najít mezi nimi to nejlepší.

Jak funguje Treynor Ratio?

Výpočet poměru Treynor se provádí tak, že se za riziko považuje beta investice. Hodnota β jakékoli investice je měřítkem volatility investice ve vztahu k aktuální pozici na akciovém trhu. Čím větší bude volatilita akcií zahrnutých do portfolia, bude to hodnota β této investice.

Hodnotu β lze měřit při zachování hodnoty 1 jako referenční hodnoty. Hodnota β pro celý trh je rovna 1. Pokud má portfolio vysoký počet volatilních akcií, bude mít hodnotu beta větší než 1. Na druhou stranu, pokud má investice jen několik volatilních akcií, β hodnota této investice bude menší než jedna.

Akcie, které mají vyšší hodnotu beta, mají větší šanci na snadnější růst a pokles než jiné akcie na akciovém trhu, které mají relativně nižší hodnotu beta. Když tedy vezmeme v úvahu trh, průměrné srovnání hodnot beta nemůže poskytnout spravedlivý výsledek. Srovnání investic s tímto opatřením tedy není opravdu praktické. Přichází tedy užitečnost poměru Treynor, protože pomáhá při porovnávání investic nebo akcií, které mezi nimi nemají vůbec nic společného, ​​k získání jasné analýzy výkonu.

Výpočet Treynorova poměru

Nyní se podíváme na příklad Treynorova poměru, abychom jasně pochopili, jak výpočty Treynorova poměru. Podívejte se na níže uvedenou tabulku se třemi investicemi, jejich hodnotami beta a návratností v procentech:

Investice Hodnota beta Procento návratnosti
Investice A 1,00 10%
Investice B 0,9 12%
Investice C. 2.5 22%

Abychom mohli provést výpočty Treynor Ratio, potřebujeme také bezrizikovou míru těchto tří investic. Předpokládejme, že všechny tři investice zde mají bezrizikovou sazbu 1.

Nyní můžeme provést výpočet Treynor Ratio pomocí vzorce Treynor Ratio, který je následující: -

 • U investice A vychází vzorec Treynorova poměru (10 - 1) / (1,0 * 100) = 0,090
 • U investice B vyjde Treynorův poměr (12 - 1) / (0,9 * 100) = 0,122
 • U investice C vyjde Treynorův poměr (22 - 1) / (2,5 * 100) = 0,084

Proto je Treynorův poměr pro investici A 0,090, pro investici B je 0,122 a pro investici C je 0,084. Ze získaných hodnot poměru Treynor můžeme jasně zaznamenat, že investice B má nejvyšší poměr Treynor, a proto se jedná o investici s relativně nižší hodnotou beta. V tomto případě se tedy o Investici B říká, že je to investice s nejlepším výkonem ze tří investic, které jsme analyzovali. Podobně je Investice A druhá nejlepší, zatímco Investice C je nejméně výkonná investice ze všech tří.

Nyní uvažujme o hrubé analýze výkonnosti investic. Když se podíváme na procenta návratnosti, měla by Investice C fungovat nejlépe s procentem návratnosti 22%, zatímco Investice B musela být vybrána jako druhá nejlepší. Ale z výpočtu poměru Treynor jsme pochopili, že investice B je nejlepší ze tří, zatímco investice C, přestože má nejvyšší procento, je nejhorší investicí mezi těmito třemi. Tento rozdíl ve výsledcích nastal kvůli použití míry rizika ve výpočtu Treynorova poměru.

Omezení Treynorova poměru

Přestože se Treynorův poměr považuje za lepší metodu pro analýzu a zjištění výkonnější investice ve skupině investic, v několika případech nefunguje. Poměr Treynor nebere v úvahu žádné hodnoty ani metriky vypočítané prostřednictvím správy portfolií nebo investic. Díky tomu je poměr Treynor jen hodnotícím kritériem s několika nevýhodami, což je v různých scénářích zbytečné.

Poměr Treynor lze dále efektivně využít k analýze více portfolií pouze v případě, že je podmnožinou většího portfolia. V případech, kdy mají portfolia různá celková rizika a podobná systematická rizika, budou hodnocena stejně, což činí poměr Treynor v analýze výkonnosti těchto portfolií nepoužitelnými.

Další omezení Treynorova poměru nastává z důvodu minulé úvahy provedené metrikou. Treynorův poměr dává důležitost tomu, jak se portfolia chovala v minulosti. Ve skutečnosti se investice nebo portfolia neustále mění a nemůžeme analyzovat investici, která má jen minulé znalosti, protože portfolia se mohou v budoucnu chovat jinak kvůli změnám tržních trendů a dalším změnám.

Například pokud akcie dávají firmě v posledních několika letech 12% míru návratnosti, není zaručeno, že v následujících letech bude pokračovat ve stejné činnosti. Míra návratnosti může jít oběma směry, což Treynorův poměr nezohledňuje.

Vzorec Treynorova poměru má inherentní slabost, kterou je jeho zpětně vypadající design. Je docela možné, možná ještě pravděpodobnější, že investice bude v nadcházejících obdobích fungovat jiným způsobem, než tomu bylo v minulosti. Například akcie s beta 3 nemusí mít v zásadě třikrát volatilitu trhu navždy. Stejně tak byste neměli očekávat, že portfolio bude v příštích deseti letech vydělávat peníze s 8% návratností jen proto, že tak činilo za posledních deset let.

Někteří navíc mohou mít problém s používáním beta jako měřítka rizika. Několik úspěšných investorů by řeklo, že beta vám nedokáže poskytnout jasný obraz o souvisejícím riziku. Po mnoho let Warren Buffett a Charlie Munger tvrdili, že volatilita investice není skutečným měřítkem rizika. Mohli by namítnout, že riziko je pravděpodobnost trvalé, nikoli dočasné ztráty kapitálu.

Treynor Ratio vs Sharpe Ratio

Sharpe ratio je metrika podobná Treynorovu poměru, která se používá k analýze výkonu různých portfolií s přihlédnutím k souvisejícímu riziku.

Hlavní rozdíl mezi Sharpeho poměrem a Treynorovým poměrem spočívá v tom, že na rozdíl od použití systematického rizika použitého v případě Treynorova poměru se v případě Sharpeho poměru používá celkové riziko nebo směrodatná odchylka. Metrika Sharpe ratio je užitečná pro všechna portfolia, na rozdíl od Treynorova poměru, který lze použít pouze u dobře diverzifikovaných portfolií. Sharpeho poměr odhaluje, jak dobře si portfolio vede ve srovnání s bezrizikovou investicí. Společnými referenčními hodnotami, které se používají k představení bezrizikové investice, jsou americké státní pokladniční poukázky nebo dluhopisy.

Sharpeho poměr nejprve vypočítá očekávanou nebo skutečnou návratnost investice pro investiční portfolio (nebo dokonce osobní kapitálovou investici), odečte návratnost investice bez rizika a poté vydělí tento výsledek směrodatnou odchylkou investičního portfolia.

Prvním účelem Sharpeho poměru je zjistit, zda ve srovnání s investováním do bezrizikových nástrojů vytváříte nebo nevytváříte podstatně vyšší návratnost své investice výměnou za přijetí zvláštního rizika spojeného s investováním do akcií. Oba poměry tedy fungují v některých ohledech podobně, zatímco v jiných se liší, takže jsou vhodné pro různé případy. Obě metodiky pracují na stanovení „výkonnějšího portfolia“ při zvažování rizika, což je vhodnější než hrubá analýza výkonu.

Aplikace poměru Treynor ve vzájemných fondech

Podílové fondy jsou považovány za dobrou možnost investování a stanovení bezrizikového výnosu je něco, co byste měli určitě zvážit, než se rozhodnete investovat do podílového fondu. Stejně jako všechny ostatní investiční možnosti, i podílové fondy s sebou nesou rizika a jelikož jde o dlouhodobou investiční možnost, měli byste vážně zvážit všechna rizika s nimi spojená a vždy zvážit vzájemný fond s menší tolerancí vůči riziku, abyste zajistili dobrou návratnost investice.

Společná rizika spojená s podílovými fondy jsou následující:

 • Tržní riziko: Tržní scénáře se neustále mění a podílové fondy jsou do značné míry ovlivněny tržními riziky. Změna tržních trendů může ovlivnit způsob, jakým investice vrací příjem, a to platí i pro podílové fondy.
 • Průmyslové riziko: Průmyslová rizika jsou na trhu běžná. Jakákoli investice se provádí v tomto odvětví, kde dochází k poklesu nebo špatným zprávám, změní chování trhu. A proto to může ovlivnit řadu provedených vrácení.
 • Riziko země: Konkrétní země, do které investice směřuje, je nechte ovlivnit rizikem v dané zemi. Scénáře probíhající v dané zemi mohou mít významný dopad na způsob, jakým se investice chovají. Věci jako volby, změny vládních norem a přírodní katastrofy mohou změnit míru návratnosti investic v této zemi, kterou investorům poskytuje.
 • Měnové riziko: Změna směnného kurzu měn také výrazně ovlivňuje finanční trh. Obchodní organizace podnikají v různých zemích, což umožňuje zahrnutí více měn. Takže změna směnného kurzu měny, ve které se obchoduje, může ovlivnit chování trhu. Při výpočtu Treynorova poměru je tedy důležité vzít v úvahu měnové riziko.
 • Úrokové riziko: Úrokové sazby a ceny dluhopisů do značné míry souvisejí. Zvýšení úrokové sazby může způsobit pokles cen dluhopisů a snížení stejné může zvýšit ceny dluhopisů. Je tedy důležité vzít v úvahu riziko spojené s úrokovou sazbou.
 • Úvěrová rizika: Důležitá je včasná splátka vůči dluhům nebo půjčkám, které si investor vzal, a jejich selhání může vést ke vzniku úvěrových rizik. Úvěrové příspěvky mohou nepřímo ovlivnit podnikání investora.
 • Hlavní riziko: Jakýkoli pokles cen, stejně jako pokles cen vybavení používaného firmou, může ovlivnit i podnikání.
 • Riziko správce fondu: Práce správce fondu musí být vykonána dokonale. Jakákoli chyba v práci správce fondu může nepříznivě ovlivnit fondy. Tomu se říká riziko správce fondu, takže řádná práce pracovníka v investiční společnosti je důležitá věc, aby se dosáhlo dobrého poměru Treynor, a tedy dobré návratnosti.

Jak jsme viděli, je nezbytné, aby investoři vyhledali vzájemné fondy, které jim pomohou splnit jejich investiční cíle na požadované úrovni rizika. Měli byste si uvědomit, že měření rizika spojeného se systémem podílových fondů pouze na základě NAV zpráv fondu nemusí být holistickým hodnocením. Je pozoruhodné, že na rychle rostoucím trhu není celkem těžké načasovat vyšší růst, pokud je správce fondu ochoten podstoupit vyšší riziko. V minulosti se vyskytlo mnoho takových příležitostí, například shromáždění v roce 1999 a počátkem roku 2000, stejně jako mnoho shromáždění akcií se střední tržní kapitalizací v minulosti. Posouzení minulých výnosů taktovaných podílovým fondem v izolaci by proto bylo nepřesné, protože vám neposkytnou žádný údaj o rozsahu rizika, kterému jste jako investor vystaveni.

Závěr

Treynorův poměr je metrika, široce používaná ve financích pro výpočty založené na výnosech získaných firmou. To je také známé jako poměr odměny k volatilitě nebo Treynorova míra. Název metriky dostal od Jacka Treynora, který metriku vyvinul a použil ji jako první.

Poměry, které používají beta, přičemž Treynorův poměr je jedním z nich, by také mohly být nejlépe přizpůsobeny pro srovnání krátkodobého výkonu. Bylo provedeno mnoho studií o dlouhodobé výkonnosti akciových trhů a studie Buffettových rekordů v Berkshire Anne Hathaway ukázala, že akcie s nízkou beta verzí skutečně fungovaly lépe než akcie s vysokou beta verzí, ať už na základě rizika nebo v z hlediska surového, neupraveného základu výkonu.

Zde je třeba poznamenat, že přímý a lineární vztah mezi vyšší beta a vyššími dlouhodobými výnosy nemusí být tak robustní, jak se předpokládá. Akademici a investoři budou vždy argumentovat o nejúčinnějších strategiích pro riziko činnosti pro nadcházející roky. Ve skutečnosti nemusí existovat žádné opatření, které by bylo možné považovat za dokonalou míru rizika. Navzdory tomu vám Treynorův poměr alespoň nabídne způsob, jak srovnat výkonnost portfolia s ohledem na jeho volatilitu a riziko, což může vytvořit užitečnější srovnání než pouhé srovnání minulých výkonů.