Hrubý příjem vs čistý příjem | Jaké jsou 6 hlavních rozdílů?

Rozdíl mezi hrubým a čistým příjmem

Klíčový rozdíl mezi hrubým příjmem a čistým příjmem spočívá v tom, že hrubý příjem se týká příjmu, který společnosti zbývá po odečtení nákladů na prodané zboží od výnosů společnosti, zatímco čistý příjem označuje částku, která zbývá jako výdělky v organizaci po odečtení všech výdajů v organizaci, včetně dalších nákladů, jako jsou dividendy atd., od hrubého příjmu.

Pokud jste novým investorem nebo se jen snažíte o finanční účetnictví, musíte znát rozdíl mezi hrubým a čistým příjmem.

Jednoduše řečeno, hrubý příjem můžeme vypočítat odečtením nákladů na prodané zboží od čistého prodeje. Čistý příjem můžeme vypočítat odečtením všech typů provozních, obecných a správních nákladů (plus přidání různých zdrojů příjmů).

Abychom pochopili rozdíl mezi nimi, musíme se podívat na výkaz zisku a ztráty společnosti.

  • Ve výkazu zisku a ztráty je první položkou hrubý prodej. Hrubý prodej je součin ceny za jednotku prodaného produktu a množství prodaného produktu. Od hrubého prodeje odečteme slevu z prodeje nebo výnosy z prodeje (pokud existují). A pak získáme čistý prodej.
  • Od čistého prodeje odečteme náklady na prodané zboží. A tady dostaneme údaj o hrubém příjmu nebo hrubém zisku. Hrubý zisk je důležitým měřítkem; protože hrubý zisk nám říká číslo, které se blíží zisku z provozu.
  • Pokud odečteme provozní náklady od hrubého příjmu, dostaneme provozní příjem. Říkáme tomu také EBIT (zisk před úroky a daněmi). Od EBIT pak odečteme úrokové náklady a daně, abychom dospěli k čistému příjmu. Čistý příjem je vyvrcholením provozních zisků a zisků z jiných zdrojů (pro několik podniků existují i ​​jiné zdroje příjmů než provozní výnosy).

Hrubý příjem vs čistý příjem infografika

Klíčové rozdíly

  • Hlavní rozdíl je v rozsahu. Hrubý příjem bere v úvahu pouze tržby a náklady na prodané zboží. Na druhé straně se čistý příjem zabývá provozními a neprovozními náklady a výnosy.
  • Chcete-li zjistit hrubý zisk, musíme z prodeje odečíst náklady na prodané zboží (čistý prodej). Chcete-li zjistit čistý zisk, musíme od hrubého příjmu odečíst provozní náklady, úrokové náklady, daně a přidat příjmy z jiných zdrojů (pokud existují).
  • Hrubý příjem nám pomáhá zjistit čistý příjem. Čistý příjem je naproti tomu zcela závislý na hrubém příjmu.
  • Abychom pochopili oba příjmy, musíme důkladně znát výkaz příjmů. Hrubý příjem je čtvrtá položka ve výkazu zisku a ztráty (po hrubém obratu, návratnosti / slevě z prodeje a nákladech na prodané zboží). Čistý příjem je poslední položkou ve výkazu zisku a ztráty. V několika případech společnost po čistém zisku vypočítá zisk na akcii (EPS).

Srovnávací tabulka hrubého vs. čistého příjmu

Základ pro srovnání Hrubý příjem Čistý příjem
Význam Jedná se o okamžitý příjem, který společnost získá odečtením nákladů na prodané zboží od čistého prodeje. To je vyvrcholení jak příjmů z provozu, tak příjmů z jiných zdrojů.
Výpočet Lze jej vypočítat odečtením nákladů na prodané zboží od čistého prodeje (čistý prodej = hrubý prodej - výnos / sleva z prodeje)   Lze jej vypočítat odečtením provozních nákladů, úrokových nákladů, daní od hrubého příjmu a přidání stejného příjmu z jiných zdrojů.
Proč je to důležité? Hrubý příjem je důležitý, protože nám pomáhá pochopit, kolik společnost vydělá po odstranění nákladů na prodané zboží z prodeje. Neodečítá žádné další výdaje ani nepřidává žádné další příjmy. Je to důležité, protože nám poskytuje celkový obraz toho, co přesně může firma použít k reinvestici nebo výplatě dividendy akcionářům.
Závislost Hrubý příjem nezávisí na čistém příjmu. Čistý příjem závisí na hrubém příjmu. Dokud neznáte hrubý příjem, nemůžete vypočítat čistý příjem společnosti.
Množství  Je to vždy více než čistý příjem. Vždy je to nižší než hrubý příjem.
Odečtené výdaje Náklady na prodané zboží Provozní náklady, neprovozní náklady;

Závěr

I když zjistíme rozdíl mezi nimi, nejdůležitější je pochopit celkový obraz společnosti.

  • Jsou součástí celého výkazu zisku a ztráty. Ale pokud chcete investovat do společnosti nebo chcete pochopit finanční zdraví společnosti, musíte se naučit vidět každou minutu podrobností a zvážit všechny vynaložené náklady.
  • Pomocí hrubého příjmu můžeme vypočítat poměr zvaný hrubý příjem / hrubá zisková marže, kde vydělíme hrubý příjem celkovým prodejem.
  • Na druhou stranu pomocí čistého příjmu můžeme vypočítat poměr nazývaný čistý příjem / čistá zisková marže, kde vydělíme čistý příjem celkovým prodejem.