Provozní zisk vs Čistý zisk | Nejlepší 4 rozdíly (s infografikou)

Provozní zisk vs. rozdíly čistého zisku

Hlavním účelem podnikání je zisk. Zisk je v ruce po zaplacení všech účtů a výdajů. Zisky jsou tří typů čistého zisku, provozního zisku a hrubého zisku a tato rozdvojení se dějí na základě zdroje, ze kterého podnik generoval zisk.

V tomto článku se podíváme na klíčové rozdíly mezi provozním a čistým ziskem.

Co je provozní zisk?

Provozní zisk se odvozuje od hrubého zisku. Je to příjem zbývající po zaplacení všech výdajů a nákladů placených společností v rámci podnikání. Můžeme říci, že zbývající částka po započítání všech výdajů a nákladů, která zahrnuje všechny výdaje s pevnými náklady, jako je nájemné, náklady na údržbu, náklady na pojištění atd. A výdaje s variabilními náklady, kurýr, účty za elektřinu, odpisy majetku atd.

Provozní zisk nezahrnuje zisk generovaný investicí nebo úrok z úspor. Provozní zisk napomáhá známému zisku generovanému provozem společnosti. Zabývá se jádrem společnosti.

Provozní zisk je hrubý zisk minus provozní náklady a lze jej zapsat jako: -

 • Provozní zisk = hrubý zisk - provozní náklady

Provozní zisk lze také vypočítat jako čistý zisk minus neprovozní náklady minus neprovozní výnosy a lze jej vyjádřit jako: -

 • Provozní zisk = Čistý zisk - Neprovozní příjem - Neprovozní výdaje

Co je čistý zisk?

Čistý zisk je součet zbývajícího příjmu zbývajícího po započítání všech peněžních toků. Může to být přítok nebo odtok, které představují pozitivní nebo negativní. Je to také částka výdělku, která zbývá po snížení všech výdajů společnosti, úroků placených společností věřiteli a daní. Čistý zisk je zisk vytvořený ze všech zdrojů po odečtení všech výdajů.

Používá se jako indikátor, protože udává schopnost společnosti generovat z jejích prodejů. Vypovídá o ziskovosti společnosti a ukazuje skutečný zisk vytvořený společností v konkrétním účetním období. Jedná se o základní rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady, které společnost vynaložila na provoz podniku.

Čistý zisk je celkový výnos minus celkové náklady, které lze vyjádřit jako: -

 • Čistý zisk = celkový výnos - celkové náklady.

Čistý zisk lze zapsat jako hrubý zisk po odečtení celkových nákladů na provoz, úroky a daň a lze jej vyjádřit jako: -

 • Čistý zisk = celkový výnos - celkové náklady na provoz, úroky a daň.

Čistý zisk z hlediska provozního zisku je provozní zisk minus úrok minus daň a lze jej zapsat jako: -

 • Čistý zisk = provozní zisk - úrok - daň.

Provozní zisk vs. čistý zisk Infografika

Zde vám poskytneme nejlepší 4 rozdíl mezi provozním ziskem a čistým ziskem.

Provozní zisk vs. čistý zisk - klíčové rozdíly

Klíčové rozdíly mezi provozním ziskem a čistým ziskem jsou následující -

 • Provozní zisk je zbývající příjem společnosti po zaplacení provozních nákladů. Naproti tomu čistý zisk je zbývající příjem společnosti po zaplacení všech nákladů vzniklých společnosti.
 • Provozní zisk pomáhá zjistit, jak společnost spravuje své zdroje a správu nákladů. Čistý zisk naopak pomáhá zjistit skutečný zisk společnosti v účetním období.
 • Provozní zisk pomáhá eliminovat zbytečné provozní náklady, zatímco čistý zisk pomáhá Znát zisk a výkonnost společnosti v účetním období;
 • V případě provozního zisku je zisk generovaný z provozních činností, zatímco čistý zisk je zisk generovaný ze všech zdrojů po odečtení všech nákladů.
 • Provozní zisk a jeho výpočtové parametry se soustředí na hlavní provozní činnost společnosti. Čistý zisk a jeho výpočtové parametry se naproti tomu soustředí na celkovou aktivitu a další zdroje i pro výpočet ziskovosti společnosti.
 • Provozní zisk vypovídá o ziskovosti operací společnosti, zatímco čistý zisk vypovídá o schopnostech společnosti generovat pro vlastníky, vlastníky podílů a akcionáře.

Provozní zisk vs. čistý zisk Hlavní rozdíl

Pojďme se nyní podívat na hlavní rozdíl mezi provozním ziskem a čistým ziskem.

Základ - provozní zisk vs. čistý zisk Provozní zisk Čistý zisk
Význam Provozní zisk je zbývající příjem společnosti po zaplacení provozních nákladů. Čistý zisk je zbývající příjem společnosti po zaplacení všech nákladů vzniklých společnosti.
Použití Znát řízení výdajů společnosti a to, jak společnost spravuje své zdroje. Znát skutečný zisk společnosti za účetní období.
Výhoda Pomozte eliminovat zbytečné provozní náklady. Znát zisk a výkonnost společnosti v účetním období.
Zdroj zisku Provozní zisk je zisk z provozních činností. Čistý zisk je zisk vytvořený ze všech zdrojů po odečtení všech výdajů.

Podobnosti mezi provozním a čistým ziskem

Mezi provozním ziskem a čistým ziskem existují určité podobnosti:

 • Provozní zisk a čistý zisk jsou součástí výkazu zisku a ztráty společnosti.
 • Oba ukazují ziskovost společnosti a poskytují zisk generovaný společností.
 • Oba jsou užitečné pro jedno čtení účetní závěrky a poskytují jasný obraz o zdraví společnosti.
 • Oba se počítají po odečtení různých výdajů společnosti.

Závěrečné myšlení

Zisky se skládají ze tří typů čistého zisku, provozního zisku a hrubého zisku, a tato rozdvojení se provádějí na základě zdroje, odkud podnik generoval zisk, a když je zisk generován z provozních činností, je to provozní zisk a když je zisk pro generování celkového podnikání je to čistý zisk. Existuje různá úroveň zisku, mezi nimiž je základní úroveň hrubý zisk, střední úroveň zisku je provozní zisk a spodní část a konečná úroveň zisku je čistý zisk, což je skutečný zisk společnosti. Provozní zisk a čistý zisk jsou součástí výkazu zisku a ztráty společnosti.

Provozní zisk je zbývající příjem společnosti po zaplacení provozních nákladů a Čistý zisk je zbývající příjem společnosti po zaplacení všech nákladů vzniklých společnosti, která zahrnuje všechny náklady, daň a úroky. Provozní i čistý zisk pomáhá člověku poznat ziskovost společnosti.