Cheat Sheet of Excel Formulas Seznam důležitých vzorců aplikace Excel

Excel vzorce pro podváděcí list

Tento článek je ukázkou vzorců dostupných v aplikaci Microsoft Excel. V následujícím článku jsou vysvětleny různé vzorce aplikace Excel s příslušnými příklady. Tento podváděcí list vzorců aplikace Excel se zaměřuje na textové funkce, statistické funkce, funkce data a času a matematické funkce a mnoho dalších.

Níže jsou vysvětleny různé vzorce aplikace Excel s příslušnými příklady.

Tuto šablonu vzorců Excel pro vzorce si můžete stáhnout zde - Šablona vzorců Excel pro vzorce

# 1 Textové funkce v aplikaci Excel

MS Excel nabízí řadu řetězcových funkcí. Některé podváděcí listy vzorců aplikace Excel jsou uvedeny níže. Tabulka obsahuje název funkce, význam funkce, syntaxi a příklad.

Sr. č   Funkce   Význam   Syntax   Příklad   Vysvětlení
1 Funkce Left v aplikaci Excel Vrátí zadaný počet znaků zleva od řetězce LEFT (řetězec, no_of_character) = VLEVO (B2,1) kde B2 je buňka obsahující text.
2 Správná funkce v aplikaci Excel Vrátí zadaný počet znaků z pravé strany řetězce RIGHT (řetězec, no_of_character) = PRAVÉ (B2,5) kde B2 je buňka obsahující text.
3 Střední funkce v aplikaci Excel Vrátí zadaný počet znaků z řetězce počínaje od dané pozice MID (řetězec, počáteční_pozice, žádné_znaky) = MID (B2; 1,4) kde B2 je buňka obsahující text, 1 je výchozí pozice a 4 je počet znaků, které mají být načteny.
4 LEN Vrátí počet znaků v daném řetězci LEN (String_to_be_measured) = LEN (B2) kde B2 je buňka obsahující text.
5 Zřetězit funkce v aplikaci Excel Sloučí dva dané řetězce a vytvoří jeden CONCATENEATE (String1, String2…, StringN) = KONCATENÁT (D2, F2) kde D2 a F2 jsou buňky, které mají být zřetězeny.

Výše vysvětlený podváděcí příklad příkladů vzorců aplikace Excel je implementován v listu aplikace Excel zobrazeném na následujícím snímku obrazovky.

# 2 Statistické funkce v aplikaci Excel

MS Excel nabízí řadu statistických funkcí. Některé podváděcí listy vzorců aplikace Excel jsou uvedeny níže. Tabulka obsahuje název funkce, význam funkce, syntaxi a příklad.

Sr. č   Funkce   Význam   Syntax   Příklad   Vysvětlení
1 Průměrný Vrátí průměr ze série zadaných hodnot = PRŮMĚR (hodnota1, hodnota 2…, hodnotaN) = PRŮMĚR (B2: B5) Hodnota1, .., hodnotaN je rozsah hodnot
2 Min Vrátí minimální hodnotu z daného rozsahu buněk. = MIN (hodnota1, hodnota 2…, hodnotaN) = MIN (B2: B5) Hodnota1…, hodnotaN je rozsah hodnot
3 Počet Vrátí počet buněk odpovídajících daným kritériím rozsahu buněk listu. = COUNT (hodnota1, hodnota 2…, hodnotaN) = POČET (B2: B5) Hodnota1…, hodnotaN je rozsah hodnot
4 Counta Vrátí počet neprázdných buněk vyhovujících daným kritériím rozsahu buněk listu. = COUNTA (hodnota1, hodnota 2…, hodnotaN) = COUNTA (B2: B6) Hodnota1…, hodnotaN je rozsah hodnot
5 Max Sloučí dva dané řetězce a vytvoří jeden = MAX (hodnota1, hodnota 2 ..., hodnotaN) = MAX (B2: B5) Hodnota1…, hodnotaN je rozsah hodnot

Výše vysvětlený podváděcí příklad příkladů vzorců aplikace Excel je implementován v listu aplikace Excel zobrazeném na následujícím snímku obrazovky.

# 3 Funkce data a času v aplikaci Excel

MS Excel nabízí řadu funkcí data a času. Některé podváděcí listy vzorců aplikace Excel jsou uvedeny níže. Tabulka obsahuje název funkce, význam funkce, syntaxi a příklad.

Sr. č   Funkce   Význam   Syntax   Příklad   Vysvětlení
1 DATUM Vrátí sériové číslo konkrétního data = DATE (rok, měsíc, den) = DATUM (2018,12,21) 21/12/2018 je výsledkem.
2 NYNÍ Vrátí aktuální datum a čas = NYNÍ () = NYNÍ () 20. 7. 2018 11:26
3 VŠEDNÍ DEN Vrátí den v týdnu = WEEKDAY (serial_no) = WEEKDAY (B1) 6
4 WEEKNUM Vrátí číslo týdne v týdnu za rok = WEEKNUM (serial_no) = WEEKNUM (NYNÍ ()) 29
5 ROK Vrátí rok v argumentu datum = YEAR (serial_no) = ROK (NYNÍ ()) 2018

Výše vysvětlený podváděcí příklad příkladů vzorců aplikace Excel je implementován v listu aplikace Excel zobrazeném na následujícím snímku obrazovky.

# 4 Matematické funkce v aplikaci Excel

MS Excel nabízí celou řadu matematických funkcí. Některé podváděcí listy vzorců aplikace Excel jsou uvedeny níže. Tabulka obsahuje název funkce, význam funkce, syntaxi a příklad.

Sr. č   Funkce   Význam   Syntax   Příklad   Vysvětlení
1 Funkce Sum v aplikaci Excel Vrátí součet všech zadaných argumentů = SUMA (hodnota1, hodnota 2 ..., hodnotaN) = SUM (A2: A5) Přidání všech hodnot v rozsahu A2: A5 je 100.
2 Funkce produktu Vrátí součin všech zadaných argumentů = PRODUKT (hodnota1, hodnota 2…, hodnotaN) = PRODUKT (A2: A5) Násobení všech hodnot v rozsahu A2: A5 je 24000.
3 Sqrt Vrátí druhou odmocninu daného čísla = SQRT (číslo) = SQRT (B2) Druhá odmocnina hodnoty v B2 je 20, což je 10. Totéž je uvedeno v D2
4 Strop Vrátí zaokrouhlené číslo až na nejbližší násobek významnosti. = STROP (počet, význam) = STROP (0,5,5) Odpověď je 5, jak je uvedeno v E2.
5 Podlaha Vrátí zaokrouhlené číslo dolů na nejbližší násobek významnosti. = PODLAHA (číslo, význam) = PODLAHA (0,5,1) Odpověď je 0, jak je znázorněno na F2.

Výše vysvětlený podváděcí příklad příkladů vzorců aplikace Excel je implementován v listu aplikace Excel zobrazeném na následujícím snímku obrazovky.

Osvědčené postupy aplikace Excel pro používání podváděcího listu vzorců aplikace Excel

Postupujte podle této osvědčené praxe Tímto způsobem:
Snadno změňte typ odkazu  Přepínání mezi relativní, absolutní a smíšenou referencí:
1. Vyberte buňku obsahující vzorec.
2. Na řádku vzorců  vyberte odkaz, který chcete změnit.
3. Stisknutím klávesy F4 přepínáte mezi typy referencí.
Rychle kopírujte vzorce    Chcete-li rychle zadat stejný vzorec do oblasti buněk, vyberte rozsah, který chcete vypočítat, zadejte vzorec a stiskněte Ctrl + Enter. Například pokud zadáte = SUM (A1: B1) v rozsahu C1: C5 a poté stisknete Ctrl + Enter, Excel zadá vzorec do každé buňky rozsahu a použije A1 jako relativní odkaz.
Použijte automatické doplňování vzorců  Chcete-li usnadnit vytváření a úpravy vzorců a minimalizovat chyby při psaní a syntaxi, použijte Automatické doplňování vzorců. Poté, co napíšete = (znaménko rovná se) a počáteční písmena (počáteční písmena fungují jako spouštěč zobrazení), Excel zobrazí pod buňkou dynamický seznam platných funkcí a jmen.
Použijte funkční tipy    Pokud nejste obeznámeni s argumenty funkce, můžete použít funkci ScreenTip, která se zobrazí po zadání názvu funkce a úvodní závorky. Kliknutím na název funkce zobrazíte téma nápovědy k této funkci, nebo kliknutím na název argumentu vyberte odpovídající argument ve vzorci.