Funkce LINEST v aplikaci Excel | Jak používat funkci LINREGRESE v aplikaci Excel? (Příklady)

Funkce LINREGRESE v aplikaci Excel

Jedná se o vestavěnou funkci v MS Excel. Funkce LINREGRESE v aplikaci Excel se používá k výpočtu statistik pro řádek. LINREGRESE v aplikaci Excel používá regresi nejmenších čtverců a vrací pole, které popisuje přímku, která nejlépe vyhovuje daným datům.

NEJNOVĚJŠÍ vzorec v aplikaci Excel

Níže je vzorec LINEST v aplikaci Excel.

= Rovnice pro přímku je:

y = mx + b

-nebo-

y = m1x1 + m2x2 + m3x3 +… + b

Funkce LINREGRESE v aplikaci Excel má dva argumenty, z nichž jeden je vyžadován. Kde,

 • known_y’s = Je to povinný parametr a označuje množinu hodnot y již známých ve vztahu y = mx + b.
  • Pokud je rozsah known_y's v jednom sloupci , je každý sloupec known_x interpretován jako samostatná proměnná.
  • Pokud je rozsah známých_y v jednom řádku , je každý řádek známých_x interpretován jako samostatná proměnná.
 • known_x's = Je to volitelný parametr a označuje množinu hodnot x, které jsou již známy ve vztahu y = mx + b.
  • Rozsah známých_x může mít jednu nebo více sad proměnných. Pokud je použita pouze jedna proměnná, mohou být známé_y a známé_x rozsahy libovolného tvaru, pokud mají stejné rozměry.
  • Pokud se používá více než jedna proměnná, musí být známé_y vektor (tj. Rozsah s výškou jednoho řádku nebo šířkou jednoho sloupce).
 • const = Je to volitelný parametr a představuje logickou hodnotu (TRUE / FALSE) určující, zda vynutit, aby se konstanta b rovna 0.
  • Pokud je const TRUE nebo přeskočeno, b se počítá normálně.
  • Pokud je const FALSE , b je nastaveno na 0 a hodnoty m jsou upraveny tak, aby odpovídaly y = mx.
 • stats = Je to volitelný parametr a představuje logickou hodnotu (TRUE / FALSE) určující, zda se mají vrátit další regresní statistiky.
  • Pokud má statistika hodnotu PRAVDA , vrátí funkce LINREGRESE v aplikaci Excel další statistiku regrese; výsledkem je vrácené pole {mn, mn-1,…, m1, b; sen, sen-1,…, se1, seb; r2, sey; F, df; ssreg, ssresid}.
  • Pokud jsou statistiky NEPRAVDA nebo jsou přeskočeny, funkce LINREGRESE v aplikaci Excel vrátí pouze m-koeficienty a konstantu b.

Jak používat funkci LINREGRESE v aplikaci Excel?

Uvedená funkce je funkce listu (WS). Jako funkci WS lze funkci LINREGRESE v aplikaci Excel zadat jako součást vzorce v buňce listu. Další informace naleznete v několika níže uvedených příkladech.

Podívejme se na níže uvedené příklady. Každý příklad pokrývá jiný případ použití implementovaný pomocí funkce LINREGRESE v aplikaci Excel.

Tuto šablonu aplikace Excel s funkcí LINEST si můžete stáhnout zde - šablonu aplikace Excel s funkcí LINEST

LINEST v Excelu Příklad č. 1 - sklon

= LINEST (B2: B5, C2: C5,, FALSE)

Jak je uvedeno ve výše uvedeném vzorci, B2: B5 jsou známé y, C2: C5 jsou známé x. 3. parametr, tj. Const, zůstane prázdné, takže bude vypočítán. 4. parametr, tj. Statistiky, je označen jako FALSE.

LINEST v aplikaci Excel Příklad 2 - Jednoduchá lineární regrese

 = SUMA (LINEST (B1: B6, A1: A6) * {9,1})

Jak je ukázáno ve výše uvedeném vzorci LINEST v aplikaci Excel, A1: A6 je číslo měsíce a B2: B6 označuje odpovídající údaje o prodeji. Na základě údajů o prodeji za 6 měsíců je tedy třeba odhadnout údaje o prodeji za 9. měsíc.

Věci k zapamatování

 1. Při zadávání konstanty pole (například známé_x) jako argumentu lze čárkami oddělit hodnoty, které jsou přítomny ve stejném řádku, a středníky lze použít k oddělení řádků. Oddělovací znaky se mohou lišit v závislosti na nativním regionálním nastavení.
 2. Hodnoty y predikované regresní rovnicí nemusí být platné, pokud jsou mimo rozsah hodnot y použitých k určení rovnice.
 3. Vzorce, které vracejí pole, musí být zadány jako maticové vzorce.
 4. Pokud existuje pouze jedna nezávislá proměnná x, lze hodnoty sklonu a průsečíku y přímo vypočítat pomocí následujících vzorců:
  • Sklon : = INDEX (LINEST (známé_y, známé_x), 1)
  • Zachycení Y : = INDEX (LINREGRESE (známé_y, známé_x), 2)
 5. Přímku lze popsat pomocí sklonu a průsečíku y :
  • Sklon (m): Chcete-li zjistit sklon přímky, často označované jako m : - Pro přímku se dvěma body (x1, y1) a (x2, y2); sklon se počítá jako: m = (y2 - y1) / (x2 - x1).
  • Průsečík Y (b): Průsečík y přímky, často reprezentovaný jako b , je hodnota y v bodě, kde přímka protíná osu y.
  • Rovnice přímky je y = mx + b . Jakmile hodnoty m a b jsou známé, jakýkoli bod na přímce lze vypočítat tím, že na Y nebo x-hodnoty do rovnice. Viz funkce TREND v aplikaci Excel.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found