Vzorec provozního cyklu | Krok za krokem příklady výpočtu

Co je vzorec provozního cyklu?

Vzorec pro provozní cyklus v zásadě představuje výpočet peněžních toků, který má v úmyslu určit čas, který společnost potřebuje, aby investovala do zásob a dalších podobných vstupů zdrojů a poté se vrátila na hotovostní účet společnosti. Jinými slovy, provozní cyklus určuje čas, který podnik potřebuje na nákup zásob, poté na prodej zásob a na shromáždění peněz z prodeje zásob. Cyklus hraje významnou roli při hodnocení efektivity podnikání.

Matematicky je reprezentován jako,

Vzorec provozního cyklu = Období zásob + Období pohledávek
  • První část se týká aktuální úrovně zásob a hodnotí, jak rychle bude společnost schopna tento inventář prodat. Představuje to inventární období.
  • Druhá část se pak týká úvěrového prodeje a hodnotí, kolik času je společnost schopna vyzvednout hotovost z jejich prodeje, a představuje dobu pohledávky.

Vysvětlení

Vzorec je přímočarý, protože všechny požadované informace jsou snadno dostupné v rozvaze a výkazu zisku a ztráty a lze jej odvodit pomocí následujících tří kroků:

Krok 1: Nejprve určete průměrnou zásobu během roku, kterou lze z rozvahy vypočítat jako průměr počáteční zásoby a konečné zásoby. Poté lze COGS vypočítat z výkazu zisku a ztráty. Nyní lze inventarizační období vypočítat vydělením průměrného inventáře COGS a vynásobením 365 dny.

Inventární období = průměrná inventura / COGS * 365

Krok 2: Dále určete průměrnou pohledávku během roku, kterou lze vypočítat jako průměr z počátečních pohledávek a závěrečných pohledávek z rozvahy. Poté lze čistý prodej kreditu převzít z výkazu zisku a ztráty. Nyní lze období pohledávek vypočítat vydělením průměrných pohledávek čistým prodejem úvěrů a vynásobením 365 dny.

Období přijatelných účtů = průměrné přijaté účty / čistý prodej kreditů * 365

Krok 3: Nakonec jej lze vypočítat přidáním inventárního období a období pohledávek

Příklady výpočtu provozního cyklu

Podívejme se na několik jednoduchých až pokročilých příkladů, abychom tomu lépe porozuměli.

Tuto šablonu Excel vzorce pracovního cyklu si můžete stáhnout zde - Šablona Excel vzorce pracovního cyklu

Příklad č. 1

Zvažme příklad výpočtu provozního cyklu pro společnost s názvem XYZ Ltd.  Podle výroční zprávy společnosti XYZ Ltd za finanční rok končící 31. března 20XX jsou k dispozici následující informace.

V následující tabulce jsou uvedena data pro výpočet provozního cyklu společnosti XYZ za finanční rok končící 31. března 20XX.

Z výše uvedených údajů tedy vypočítáme Inventarizační období (dny) společnosti XYZ

Inventární období = průměrná inventura / COGS * 365

= (3 000 $ + 5 000 $) ÷ 2/50 000 $ * 365

= 29,20 dnů

Nyní vypočítáme období přijatelnosti účtu (dny) společnosti XYZ.

Období přijatelných účtů = průměrné přijaté účty / čistý prodej kreditů * 365

= (6 000 $ + 8 000 $) ÷ 2/140 000 $ * 365

= 18,25 dní

Proto bude výpočet provozního cyklu společnosti XYZ následující:

Vzorec provozního cyklu = Období zásob + Období pohledávek

= 29,20 dne + 18,25 dne

OC společnosti XYZ je následující:

OC společnosti XYZ Ltd je = 47 dní.

Příklad č. 2

Vezměme si příklad společnosti Apple Inc. pro výpočet provozního cyklu pro finanční rok končící 29. září 2018.

V následující tabulce jsou uvedena data pro výpočet provozního cyklu společnosti Apple Inc pro finanční rok končící 29. září 2018.

Z výše uvedených údajů tedy nejprve vypočítáme Inventární období (dny) společnosti Apple Inc.

Období zásob = průměrná zásoba / náklady na prodej * 365

= (4 855 Mn + 3 956 Mn) ÷ 2/163 756 Mn * 365

= 9,82 dne

Nyní vypočítáme období přijatelnosti účtu (dny) společnosti Apple Inc.

Období přijatelných účtů = průměrné přijaté účty / čistý prodej kreditů * 365

= (17 874 Mn + 23 186 Mn) ÷ 2/265 595 Mn * 365

= 28,21 dnů

Výpočet je tedy následující:

Vzorec provozního cyklu = Období zásob + Období pohledávek

= 9,82 dne + 28,21 dne

OC společnosti Apple Inc je následující:

OC společnosti Apple Inc. je = 38 dní.

Kalkulačka provozního cyklu

Můžete použít následující kalkulačku

Období inventury
Období přijatelných účtů
Vzorec provozního cyklu =
 

Vzorec provozního cyklu = Období zásob + Období přijatelných účtů
0 + 0 = 0

Relevance a použití

Je nezbytné porozumět konceptu vzorce provozního cyklu, protože pomáhá posoudit, jak efektivně společnost funguje. Analytik může tento cyklus využít k pochopení provozní efektivity společnosti. Analytik by upřednostňoval kratší cyklus, protože naznačuje, že podnikání je efektivní a úspěšné. Kromě toho kratší cyklus také naznačuje, že společnost bude schopna rychle získat zpět svou investici a má odpovídající hotovost ke splnění svých obchodních povinností.

Na druhou stranu, pokud má společnost nejdelší cyklus, znamená to, že společnosti trvá delší dobu, než převede své nákupy zásob na hotovost. Taková společnost může zlepšit svůj cyklus buď zavedením opatření k rychlému vyprodání zásob nebo zkrácením doby potřebné k inkasu pohledávek.

Vzorec provozního cyklu lze použít k porovnání společností ve stejném odvětví nebo k provedení analýzy trendů k posouzení jeho výkonnosti v průběhu let. Porovnání peněžního cyklu společnosti s jejími konkurenty může pomoci zjistit, zda společnost funguje normálně vůči ostatním hráčům v tomto odvětví. Rovněž srovnání současného provozního cyklu společnosti s předchozím rokem může pomoci dospět k závěru, že její provoz je na cestě ke zlepšení nebo ne.