Kapitálový leasing vs operativní leasing Top 8 rozdílů

Rozdíl mezi kapitálem a operativním leasingem

Pro leasing existují různé účetní metody, kdy v případě kapitálového leasingu může být vlastnictví předmětného aktiva převedeno na konci doby leasingu na nájemce, zatímco v případě operativního leasingu je vlastnictví předmětného aktiva ponecháno pronajímatelem.

Leasing je smluvní dohoda mezi pronajímatelem (vlastníkem aktiva) a nájemcem (pronajímá aktivum). Jsou rozděleny do dvou typů podle toho, jak se přenáší riziko vlastnictví a výhod.

Co je to kapitálový leasing?

Také se tomu říká finanční leasing. Kapitálový leasing je leasing, který podstatným způsobem přenáší všechna rizika a odměny související s vlastnictvím aktiva. Jinými slovy, kapitálovým leasingem může být leasing, při kterém současná hodnota minimálních leasingových splátek na počátku leasingu přesahuje nebo se rovná v podstatě celé reálné hodnotě pronajatého aktiva. Jedná se o leasing, při kterém nájemce zaznamenává podkladové aktivum jako své aktivum, což znamená, že s pronajímatelem se zachází jako se stranou, která náhodou financuje aktivum, které nájemce vlastní.

Pronajímatel by měl s leasingem zacházet jako s finančním leasingem, pokud je splněno některé z níže uvedených kritérií:

 • Existuje možnost koupit pronajaté aktivum; nebo
 • Leasingové období pokrývá nejméně sedmdesát pět% doby použitelnosti aktiva; nebo
 • Po skončení leasingu se vlastnictví pronajatého majetku přesouvá na nájemce; nebo
 • Minimální současná hodnota leasingových splátek činí na počátku leasingu nejméně devadesát% reálné hodnoty aktiva.

Co je operativní leasing?

Operativní leasing je uveden jako leasingová smlouva, která nezahrnuje převod podstatného rizika a odměny z vlastnictví aktiva pronajatého nájemci. Obecně má období, které je výrazně menší než reálná hodnota pronajatého aktiva.

Leasingy, které nesplňují žádné ze čtyř kritérií, se účtují jako operativní leasing.

 • Test 1: Převod vlastnictví
 • Test 2: Výhodná možnost nákupu?
 • Test 3: Doba pronájmu> = 75% ekonomického života?
 • Test 4: Současná hodnota plateb> = 90% spravedlivá tržní hodnota?

Pokud jsou všechna kritéria pravdivá, bude se účtovat o kapitálovém leasingu.

Infografika kapitálového pronájmu vs. operativního pronájmu

Perspektiva analytika

Klasifikace leasingů

Zařízení s tržní cenou (FMV) 100 000 USD a dobou použitelnosti 5 let je pronajato nájemci na dobu 4 let. Leasingové splátky jsou 26 000 USD ročně. Sazba půjčky pro firmu je 8% a implicitní sazba leasingu je 7%. Neexistuje žádné ustanovení, aby nájemce koupil aktivum na konci doby pronájmu, ani žádná výhodná možnost nákupu.

Nejprve se podívejme, zda se jedná o kapitálový leasing nebo operativní leasing. Abychom tomu porozuměli, provádíme testy, abychom zjistili to samé.

Výsledkem testů 1 a 2 je operativní leasing

Test 3 naznačuje, že se jedná o Capital Lease.

Z testu 4 vyplývá, že se jedná o operativní leasing.

Celkově víme, že pokud nebude splněn ŽÁDNÝ z testů, je leasing klasifikován jako Capital Lease.

Příklad

Stejný příklad použijeme pro srovnání.

Zařízení s tržní cenou (FMV) 100 000 USD a dobou použitelnosti 5 let je pronajato nájemci na dobu 4 let. Leasingové splátky jsou 26 000 USD ročně. Sazba půjčky pro firmu je 8% a implicitní sazba leasingu je 7%. Neexistuje žádné ustanovení, aby nájemce koupil aktivum na konci doby pronájmu, ani žádná výhodná možnost nákupu.

Efekt rozvahy

 • V operativním leasingu neexistuje ŽÁDNÝ dopad na rozvahu.
 • Dopad na rozvahu nastává pouze u kapitálového leasingu.
 • Současná hodnota 7% je 88 067 USD
 • Aktiva i pasiva se od počátku zvyšují o současnou hodnotu leasingových splátek

Efekt rozvahy, protože platby jsou prováděny níže

Účetní hodnota aktiv na konci každého roku.

Vezměte prosím na vědomí, že následující -

 • Odpisy (období 4 let) = 88 067 USD / 4 = 22 017 USD,
 • Splátky jistiny se rovnají splátkám leasingu MÉNĚ úrokových nákladů
 • Aktivum se odepisuje sazbou, která se liší od sazby amortizace závazku. Tyto dvě hodnoty jsou stejné pouze při vzniku a ukončení nájmu

Účinek výkazu zisku a ztráty

 • Provozní příjem je u kapitálového leasingu vyšší (Důvodem je, že náklady na odpisy u kapitálového leasingu jsou nižší než leasingové splátky)
 • Čistý příjem je v prvních letech u kapitálového leasingu nižší

Efekt peněžních toků

 • U operativního leasingu celková hotovostní platba snižuje peněžní tok z operací.
 • U kapitálového leasingu část platby leasingu považovaná za platbu jistiny snižuje peněžní tok z finančních aktivit.
 • Celkový CF není ovlivněn účtováním.

Klíčové rozdíly

 • Čistý příjem bude v operativním leasingu v prvních letech vyšší, protože výše odpisů a úrokových nákladů bude ve finančním leasingu vyšší. S ukončením nájemní smlouvy se situace obrátí. Celkový čistý příjem za celé období leasingu se však v obou kategoriích zvýší na stejný počet, protože jde pouze o mechanismy hlášení.
 • EBIT je vyšší v rámci kapitálového leasingu, protože součástí leasingové splátky je splátka úroku, která je uvedena pod EBIT a ve výkazu zisku a ztráty; celá leasingová splátka se však vykazuje nad EBIT v položce Operativní leasing.
 • CFO je vyšší u kapitálového leasingu, protože část leasingu směřující ke snížení dluhového závazku je součástí peněžního toku z financování a pouze úrok tvoří část CFO. Další daně jsou kvůli odpisům nižší a odpisy se připočítávají zpět. V rámci operativního leasingu však celá leasingová splátka snižuje finančního ředitele a daň je vyšší kvůli nedostatku odpisových nákladů.
 • CFF je tedy přirozeně nižší u finančního leasingu a vyšší u operativního leasingu, nicméně po celou dobu leasingu zůstává součet změn v hotovosti stejný.

Srovnávací tabulka kapitálového leasingu vs. operativního leasingu

Kritéria / položka Pronájem kapitálu Operativní leasing
Příroda Jde o alternativu k nákupu OOP pomocí dluhového financování Jde o alternativu k pronájmu OOP za pevnou splátku nájmu.
Dopad na výkaz zisku a ztráty Odpisy OOP a úroky z dluhového financování jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty. Výdaje uvedené ve výkazu zisku a ztráty jsou pouze platby za pronájem.
Dopad na rozvahu PV leasingových splátek nebo reálná hodnota OOP se vykazuje v rozvaze (podle toho, která hodnota je nižší). S aktivací OOP se tedy aktiva zvyšují, závazky se zvyšují, když se k tomu přidává dluhové financování. Na rozvahu nemá žádný dopad, protože leasing je čistě účtován do nákladů.
Dopad na výkaz peněžních toků
 • Odpisy se přidávají zpět, protože se jedná o nepeněžní výdaj, a proto je finanční ředitel vyšší.
 • Odpisy a úroky snižují zisky, a proto se v prvních letech platí nižší daně.
 • Peněžní tok z finančních aktivit je ovlivněn dluhovým financováním a splátky jistiny za dluh použité k financování leasingu. Úroky z financování snižují finanční ředitel.
Jelikož součástí výkazu zisku a ztráty jsou pouze leasingové splátky, daně jsou vyšší, takže snižují finanční ředitel a leasingové splátky tvoří část finančního ředitele místo peněžních toků z financování.
Podrozvahové financování Jelikož je aktivum zaznamenáno v rozvaze a je vytvořen dluhový závazek, poměry, jako je poměr návratnosti aktiv a dluhu k vlastnímu kapitálu, vypadají menší a mohou znamenat nedostatečnou účinnost nebo nižší solventnost. Jelikož v rozvaze není zaznamenáno žádné aktivum a nevzniká žádný dluhový závazek, poměry, jako je poměr návratnosti aktiv a poměr dluhu k vlastnímu kapitálu, vypadají lépe.
Riziko zastarání Na konci doby leasingu se vlastnictví aktiva převádí na nájemce, takže se přenáší také riziko zastarání, a pokud dojde k nějaké technologické inovaci, která do té doby aktivum zastará, nájemce se tím zasekne . Toto riziko je tedy pro Pronajímatele nízké a pro Nájemce vysoké. Na konci doby pronájmu je aktivum vráceno Pronajímateli, takže riziko zastarání je pro Nájemce nízké a vysoké pro Pronajímatele.
US GAAP vs. klasifikace IFRS US GAAP je konkrétnější, protože uvádí, že v rámci kapitálového leasingu mohou existovat dva typy leasingu a splnění kterékoli z následujících podmínek vede ke klasifikaci jako leasing na leasing:

 • Pronájem typu prodeje, na jehož konci dojde k převodu vlastnictví a pro Pronajímatele je zisk, protože PV plateb je vyšší než účetní hodnota Pronajatého OOP
 • Přímý finanční leasing je ten, ve kterém není žádný zisk, a Pronajímatel je pouze nájemcem financí.
 • US GAAP vyžaduje, aby doba pronájmu byla alespoň 75% doby použitelnosti OOP.
 • PV leasingových plateb je alespoň 90% reálné hodnoty leasingového aktiva.
 • Existence možnosti výhodné koupě

IFRS zmiňuje obecnější kategorizaci a říká, že všechna rizika a odměny by měly být převedeny na nájemce

Podle US GAAP, pokud není splněn žádný z předpokladů kapitálového leasingu, je klasifikován jako operativní leasing.

IFRS zmiňuje obecnější kategorizaci, která říká, že všechna rizika a odměny by neměla být převedena na nájemce.

Poměrová analýza
 • Nižší poměry obratu proudu a aktiv
 • Nižší pracovní kapitál
 • Nižší návratnost aktiv a vlastního kapitálu
 • Vyšší poměr dluhu k vlastnímu kapitálu a aktivům
 • Vyšší poměry obratu aktiv a aktiv;
 • Vyšší pracovní kapitál
 • Vyšší návratnost aktiv a vlastního kapitálu
 • Nižší poměr dluhu k vlastnímu kapitálu a aktivům


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found