Náklady na dluh (definice, vzorec) | Vypočítejte náklady na dluh pro WACC

Co jsou náklady na dluh (Kd)?

Cena dluhu je očekávaná míra návratnosti pro držitele dluhu a obvykle se počítá jako efektivní úroková sazba použitelná na závazek společnosti. Je nedílnou součástí analýzy diskontovaných ocenění, která vypočítává současnou hodnotu firmy diskontováním budoucích peněžních toků očekávanou mírou návratnosti jejích držitelů akcií a dluhů.

 • Náklady na dluh lze určit před zdaněním nebo po zdanění.
 • Celkové úrokové náklady vzniklé firmě v kterémkoli konkrétním roce jsou její Kd před zdaněním.
 • Celkové úrokové náklady na celkový dluh, které společnost využila, jsou očekávanou mírou návratnosti (před zdaněním).
 • Vzhledem k tomu, že úrokové náklady jsou odečitatelné od zdanitelného příjmu, což má za následek úspory pro společnost, které má držitel dluhu k dispozici, je pro stanovení efektivní úrokové sazby v metodice DCF zohledněna cena dluhu po zdanění.
 • Kd po zdanění se stanoví započtením částky ušetřené na dani z úrokového nákladu.

Vzorec nákladů na dluh (Kd)

Vzorec pro stanovení Kd před zdaněním je následující:

Vzorec nákladů na dluh před zdaněním = (celkové úrokové náklady vzniklé / celkový dluh) * 100

Vzorec pro určení nákladů dluhu po zdanění je následující:

Náklady na dluh Vzorec po zdanění = [(Celkové vzniklé úrokové náklady * (1 - efektivní daňová sazba)) / Celkový dluh] * 100

Pro výpočet nákladů na dluh firmy je třeba určit následující komponenty:

 • Celkové úrokové náklady: Souhrn úrokových nákladů vzniklých firmě za rok
 • Celkový dluh: Celkový dluh na konci fiskálního roku
 • Efektivní daňová sazba: Průměrná sazba, kterou je firma zdaňována ze svých zisků

Příklady

Tuto šablonu nákladů na dluh (pro ocenění DCF) si můžete stáhnout zde - šablonu nákladů na dluh (pro ocenění DCF)

Příklad č. 1

Například pokud společnost využila dlouhodobou půjčku ve výši 100 USD se 4% úrokovou sazbou pa a dluhopisem 200 $ s 5% úrokovou sazbou pa Náklady na dluh firmy před zdaněním se vypočítají takto:

(4% * 100 + 5% * 200) / (100 + 200) * 100, tj. 4,6%.

Za předpokladu efektivní daňové sazby 30% se náklady na dluh po zdanění vyšplhají na 4,6% * (1–30%) = 3,26%.

Příklad č. 2

Podívejme se na praktický příklad výpočtu nákladů na dluh. Předpokládejme, že se firma upsala dluhopisem v hodnotě 1 000 $ splatným za 5 let s úrokovou sazbou 5%. Roční úrokové náklady vzniklé společnosti by byly následující:

tj. úrokový náklad zaplacený firmou za 1 rok je 50 $. Úspory na dani při efektivní sazbě daně 30% by byly následující:

tj. firma odečetla 15 $ ze zdanitelného příjmu. Úrokový náklad bez daně tedy vychází na 50–15 $ = 35 $. Náklady na dluh po zdanění se počítají takto:

Příklad č. 3

Pro ocenění DCF lze zvážit stanovení nákladů na dluh na základě poslední emise dluhopisů / půjček, které společnost využila (tj. Úrokové sazby dluhu v / s použitého dluhu). To naznačuje rizikovost firmy vnímanou trhem, a je tedy lepším ukazatelem očekávaných výnosů pro držitele dluhu.

Pokud je k dispozici tržní hodnota dluhopisu, lze Kd určit z výnosu do splatnosti (YTM) dluhopisu, což je současná hodnota všech peněžních toků z emise dluhopisu, která odpovídá nákladům před zdaněním dluh.

Pokud například společnost zjistí, že by mohla vydávat pololetní dluhopisy v nominální hodnotě 1000 USD a tržní hodnotě 1050 USD, s 8% kupónovou sazbou (vyplácenou pololetně) splatnou za 10 let, pak je to před- daňové náklady dluhu. Vypočítá se to vyřešením rovnice pro r.

Cena dluhopisu = PMT / (1 + r) ^ 1 + PMT / (1 + r) ^ 2 +… .. + PMT / (1 + r) ^ n + FV / (1 + r) ^ n

tj

Pololetní splátka úroku je

 • = 8% / 2 * 1 000 $
 • = 40 $

Vložením této hodnoty do výše uvedeného vzorce získáme následující rovnici,

1050 = 40 / (1 + r) ^ 1 + 40 / (1 + r) ^ 2 +… .. + 40 / (1 + r) ^ 20 + 1000 / (1 + r) ^ 20

Řešení výše uvedeného vzorce pomocí finanční kalkulačky nebo aplikace Excel získáme r = 3,64%

Kd (Before -tax) tedy je

 • = r * 2 (protože r se počítá pro pololetní kupónové platby)
 • = 7,3%

Kd (po zdanění) se stanoví jako

 • 7,3% * (1 - účinná daňová sazba)
 • = 7,3% * (1–30%)
 • = 5,1%.

YTM zahrnuje dopad změn tržních sazeb na náklady firmy na dluh.

Výhody

 • Optimální kombinace dluhu a vlastního kapitálu určuje celkovou úsporu firmy. Ve výše uvedeném příkladu, pokud byly dluhopisy ve výši 1 000 USD použity na investice, které by generovaly návratnost vyšší než 4%, pak firma vytvořila zisky z využívaných fondů.
 • Jedná se o efektivní indikátor upravené sazby placené firmami, a tím pomáhá při rozhodování o financování dluhu / vlastního kapitálu. Porovnání nákladů na dluh s očekávaným růstem příjmu z kapitálové investice by poskytlo přesný obraz o celkových výnosech z činnosti financování.

Nevýhody

 • Firma je povinna splácet jistinu půjčenou spolu s úroky. Nesplácení dluhových závazků má za následek výběr sankčního úroku z prodlení.
 • Společnost může být také požádána, aby vyčlenila hotovost / FD na takové platební závazky, což by mělo dopad na volné peněžní toky dostupné pro každodenní operace.
 • Nesplacení dluhových závazků by nepříznivě ovlivnilo celkovou úvěruschopnost firmy.

Omezení

 • Výpočty nezahrnují další poplatky vzniklé v souvislosti s dluhovým financováním, jako jsou poplatky za upisování úvěrů, poplatky atd.
 • Vzorec nepředpokládá během sledovaného období žádnou změnu v kapitálové struktuře firmy.
 • Abychom pochopili celkovou míru návratnosti držitelů dluhů, je třeba vzít v úvahu také úrokové náklady věřitelů a krátkodobé závazky.

Zvýšení nákladů na dluh firmy je indikátorem zvýšení rizikovosti spojené s jejími operacemi. Čím vyšší jsou náklady na dluh, tím je firma riskantnější.

Aby bylo možné učinit konečné rozhodnutí o ocenění firmy, je třeba číst vážené průměrné náklady na kapitál (zahrnující náklady na dluh a vlastní kapitál) spolu s poměry ocenění, jako je hodnota podniku a hodnota vlastního kapitálu společnosti.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found