Možnosti psaní při psaní | Výplata | Příklad | Strategie - WallStreetMojo

Definice možností psaní zápisu

Zápis prodejních opcí znamená schopnost prodat akcie a pokusit se dát toto právo někomu jinému za konkrétní cenu; toto je právo na prodej podkladového aktiva, ale nikoli povinnost tak učinit.

Vysvětlení

Podle definice jsou prodejní opce finančním nástrojem, který dává jeho držiteli (kupujícímu) právo, nikoli však povinnost prodat podkladové aktivum za určitou cenu během období platnosti smlouvy.

Psané prodejní opce se označují také jako prodej prodejních opcí.

Jak víme, prodejní opce dává držiteli právo, nikoli však povinnost prodat akcie za předem stanovenou cenu. Zatímco písemnou formou prodejní opce osoba prodává prodejní opci kupujícímu a zavazuje se koupit akcie za realizační cenu, pokud je kupujícím uplatněna. Prodávající na oplátku získá prémii, kterou zaplatí kupující a zaváže se ke koupi akcií za realizační cenu.

Na rozdíl od zapisovatele opce na opci má tedy zapisovatel opce s putem neutrální nebo pozitivní výhled na akci nebo očekává pokles volatility.

Příklad

Předpokládejme, že podíl BOB obchodů na $ 75 / - a to je jeden měsíc $ 70 / - dát obchod za $ 5 / -. Zde je realizační cena 70 $ / - a jedna smlouva o put putu má 100 akcií. Investor pan XYZ prodal spoustu prodejních opcí panu ABC. Pan XYZ očekává, že se akcie BOB budou obchodovat nad 65 $ / - (70 - 5 $) až do vypršení smlouvy.

Předpokládejme tři scénáře pohybu podílu BOB při vypršení platnosti a vypočítáme výplatu pana XYZ (autor opce s právem prodeje).

# 1 - Cena akcií BOB klesne pod a obchoduje se za $ 60 / - (opce vyprší hluboko v penězích)

V prvním scénáři cena akcií klesne pod realizační cenu ($ 60 / -), a kupující by se proto rozhodl uplatnit prodejní opci. Podle smlouvy musí kupující koupit akcie BOB za cenu 70 USD / - za akcii. Tímto způsobem by prodávající koupil 100 akcií (1 lot se rovná 100 akciím) BOB za 7 000 $ / - zatímco tržní hodnota je 6 000 $ / - a hrubá ztráta 1 000 $ / -. Spisovatel však vydělal částku $ 500 / - ($ 5 / na akcii) jako prémie, která mu způsobila čistou ztrátu $ 500 / - ($ 6000- $ 7000 + $ 500).

Scénář 1 (když opce vyprší hluboko v penězích)
Strike Price of BOB 70
Možnost Premium 5
Cena při splatnosti 60
Čistá výplata -500

# 2 - Akciová cena BOB klesne pod a obchoduje se za $ 65 / - (opce v penězích vyprší)

Ve druhém scénáři cena akcií klesne pod realizační cenu ($ 65 / -), a kupující by se tedy znovu rozhodl uplatnit prodejní opci. Podle smlouvy musí kupující koupit akcie za cenu 70 USD / - za akcii. Tímto způsobem by prodávající koupil 100 akcií BOB za 7 000 $ / - zatímco tržní hodnota je nyní 6500 $ / - což by vedlo k hrubé ztrátě 500 $ / -. Spisovatel však v tomto scénáři vydělal částku 500 $ / - (5 $ / akcii), díky čemuž se v tomto scénáři dostal na zlomový bod svého obchodu bez ztráty a zisku (6500-7000 $ + 500 $).

Scénář 2 (když opce v penězích vyprší)
Strike Price of BOB 70
Možnost Premium 5
Cena při splatnosti 65
Čistá výplata 0

# 3 - Cena akcií BOB vyskočí a obchoduje se za $ 75 / - (opce vyprší z peněz)

V našem posledním scénáři cena akcií prudce stoupá namísto klesající (75 $ / -) realizační ceny, a kupující by se proto raději nevybral pro uplatnění prodejní opce, protože uplatnění prodejní opce zde nemá smysl, nebo můžeme říci, že nikdo by prodal akcii za 70 $ / - pokud ji lze prodat na spotovém trhu za 75 $ / -. Tímto způsobem by kupující nevyužil prodejní opci vedoucí k získání prémie 500 $ / -. Spisovatel tedy vydělal částku 500 $ / - (5 $ / na akcii) jako prémiový čistý zisk 500 $ / -

Scénář-3 (když opce vyprší z peněz)
Strike Price of BOB 70
Možnost Premium 5
Cena při splatnosti 75
Čistá výplata 500

Při psaní prodejních opcí je zapisovatel vždy v zisku, pokud je cena akcií konstantní nebo se pohybuje směrem nahoru. Proto může být prodej nebo psaní napsáno jako odměňující se strategie ve stagnujících nebo rostoucích zásobách. V případě poklesu zásob je však prodejní místo put vystaveno významnému riziku, i když riziko prodejce je omezené, protože cena akcií nemůže klesnout pod nulu. Z tohoto důvodu může být v našem příkladu maximální ztráta zapisovače prodejních opcí 6500 $ / -.

Níže je analýza výplat pro spisovatele Put Option. Vezměte prosím na vědomí, že toto je pouze pro 1 sklad.

Možnosti Oznámení smlouvy

Různé zápisy použité v opční smlouvě jsou následující:

S T : Cena na skladě

X : Strike Price

T : Čas do vypršení platnosti

C O : volba Call premium

P O : Put opční prémie

r : Bezriziková míra návratnosti

Výplata za psaní opčních práv

Prodejní opce dává držiteli opce právo prodat aktivum do určitého data za určitou cenu. Proto kdykoli je prodejní nebo zapisovací možnost prodejní opce napsána, dává výplatu nula (protože prodej není uplatněn držitelem) nebo rozdíl mezi cenou akcií a realizační cenou, podle toho, co je minimální. Proto,

Výplata možnosti short put = min (S T - X, 0) nebo

- max (X - S T , 0)

Můžeme vypočítat výplatu pana XYZ pro všechny tři scénáře předpokládané ve výše uvedeném příkladu.

Scénář -1 (když opce vyprší hluboko v penězích)

Výplata pana XYZ = min (S T - X, 0)

= min (60 - 70, 0)

= - $ 10 / -

Scénář -2 (když opce v penězích vyprší)

Výplata pana XYZ = min (S T - X, 0)

= min (65 - 70, 0)

= - $ 5 / -

Scénář -3 (když opce vyprší z peněz)

Výplata pana XYZ = min (S T - X, 0)

= min (75 - 70, 0)

= 5 $ / -

Strategie v psaní možnosti uvedení

Strategii psaní možností put lze provést dvěma způsoby:

  1. psaní krytý put
  2. psaní nahého puta nebo nekrytého putu

Pojďme se podrobně zabývat těmito dvěma strategiemi psaní možnosti put

# 1 - Psaní Covered Put

Jak název napovídá, při psaní strategie krytých prodejů investor píše prodejní opce spolu se zkratováním podkladových akcií. Tuto strategii obchodování s opcemi používají investoři, pokud mají silný pocit, že akcie v krátkodobém nebo krátkodobém horizontu klesnou nebo budou konstantní.

Jak ceny akcií klesají, držitel opce cvičí za realizační cenu a akcie kupuje upisovatel opce. Čistá výplata pro spisovatele je zde přijatá prémie plus příjem ze zkratu akcií a nákladů spojených s odkupem těchto akcií při výkonu. Neexistuje tedy žádné riziko zpomalení a maximální zisk, který investor vydělá prostřednictvím této strategie, je přijatá prémie.

Na druhou stranu, pokud ceny podkladových akcií rostou, je upisovatel vystaven neomezenému riziku růstu, protože cena akcií může růst na jakoukoli úroveň, ai když držitel opci nevyužije, musí upisovatel akcie koupit (podkladové ) zpět (z důvodu zkratu na spotovém trhu) a příjmem pro spisovatele je zde pouze prémie přijatá od držitele.

S výše uvedeným argumentem můžeme na tuto strategii pohlížet jako na omezený zisk bez rizika zhoršení, ale bez omezení rizika narušení. Diagram výplaty opce s krytým putem je zobrazen na obrázku 1.

Příklad

Předpokládejme, že pan XYZ napsal možnost krytého put na BOB akci s realizační cenou 70 $ / - po dobu jednoho měsíce za prémii 5 $ / -. Jedna spousta prodejní opce se skládá ze 100 akcií BOB. Jelikož se jedná o kryté put put, zde má pan XYZ nedostatek podkladových, tj. 100 akcií BOB, a v době zkratu byla cena akcie BOB 75 $ / akcii. Uvažujme o dvou scénářích, kde v prvním scénáři ceny akcií klesnou pod 55 $ / - při vypršení platnosti, což držiteli dává možnost uplatnit opci a v jiném scénáři se ceny akcií po vypršení zvýší na 85 / -. Je zřejmé, že ve druhém scénáři držitel tuto možnost nevyužije. Pojďme vypočítat výplatu pro oba scénáře.

V prvním scénáři, když se ceny akcií po vypršení uzavírají pod realizační cenou, bude možnost uplatněna držitelem. Zde by se výplata počítala ve dvou krocích. Zaprvé, zatímco je opce uplatněna, a zadruhé, když spisovatel koupí podíl zpět.

Autor je v prvním kroku ve ztrátě, protože je povinen koupit akcie za realizační cenu od držitele, který provede výplatu jako rozdíl mezi cenou akcií a úpravou realizační ceny podle příjmu získaného z pojistného. Výplata by tedy byla záporná 10 USD / akcii.

Ve druhém kroku musí spisovatel koupit akcie za $ 55 / - které prodal za $ 75 / - a vydělat pozitivní výplatu $ 20 / -. Čistá výplata pro autora je tedy pozitivní 10 $ / - za akcii.

Scénář 1 (ceny akcií klesnou pod realizační cenu)
Strike Price of BOB 70
Možnost Premium 5
Cena při splatnosti 55
Příjem ze zkratu akcií 75
Výdaje na zpětný odkup akcií 55
Čistá výplata 1 000 $ / -

Ve druhém scénáři, kdy se cena akcií po skončení platnosti zvýší na 85 $ / -, nebude možnost uplatněna tím, že držitel povede k pozitivnímu výplatě 5 $ / - (jako prémie) pro spisovatele. Zatímco ve druhém kroku musí spisovatel odkoupit akcie za $ 85 / - které prodal za $ 75 / - se zápornou výplatou $ 10 / -. Čistá výplata pro autora v tomto scénáři je tedy záporná 5 USD / - za akcii.

Scénář 2 (růst cen akcií nad realizační cenou)
Strike Price of BOB 70
Možnost Premium 5
Cena při splatnosti 85
Příjem ze zkratu akcií 75
Výdaje na zpětný odkup akcií 85
Čistá výplata - 500 $ / -

# 2 - Psaní Naked Put nebo Uncovered Put

Psaní nekrytého putu nebo nahého putu je na rozdíl od strategie kryté možnosti put. V této strategii prodejce prodejní opce nezkracuje podkladové cenné papíry. V zásadě platí, že pokud není prodejní opce kombinována s krátkou pozicí v podkladové akci, nazývá se to psaní nekryté prodejní opce.

Zisk pro upisovatele v této strategii je omezen na vydělané pojistné a také nehrozí žádné riziko vzestupu, protože upisovatel nezkratuje podkladové akcie. Na jedné straně, kde neexistuje žádné riziko vzestupu, existuje obrovské riziko poklesu, protože čím více ceny akcií klesnou pod stávkovou cenu, tím více by vznikl autor ztráty. Pro spisovatele však existuje polštář v podobě prémie. Tato prémie je upravena o ztrátu v případě uplatnění opce.

Příklad

Předpokládejme, že pan XYZ napsal na akcie BOB nekrytou opci s cílovou cenou 70 $ / - po dobu jednoho měsíce za prémii 5 $ / -. Jedna spousta prodejní opce se skládá ze 100 akcií BOB. Zvažme dva scénáře, v

Uvažujme o dvou scénářích, v prvním scénáři ceny akcií klesnou pod 0 $ / - při vypršení platnosti, což poskytne držiteli možnost uplatnit opci, zatímco v jiném scénáři se ceny akcií po vypršení zvýší na 85 / -. Je zřejmé, že ve druhém scénáři držitel tuto možnost nevyužije. Pojďme vypočítat výplatu pro oba scénáře.

Výplaty jsou shrnuty níže.

Scénář 1 (Strike price <Stock Price)
Strike Price of BOB 70
Možnost Premium 5
Cena při splatnosti 0
Čistá výplata -6500

Tabulka 7

Scénář 2 (Strike price> Stock Price)
Strike Price of BOB 70
Možnost Premium 5
Cena při splatnosti 85
Čistá výplata 500

Podíváme-li se na výplaty, můžeme potvrdit náš argument, že maximální ztrátou ve strategii nekrytých prodejních opcí je rozdíl mezi realizační cenou a cenou akcií s úpravou prémie obdržené od držitele opce.

Margin Požadavek Exchange Obchodované opce

V opčním obchodě musí kupující zaplatit prémii v plné výši. Investoři nesmějí nakupovat opce na marže, protože opce jsou vysoce pákové a nákup na marži by tuto páku zvýšil na výrazně vyšší úrovni.

Zapisovatel opcí má však potenciální závazky, a proto musí udržovat marži, protože burza a makléř se musí přesvědčit způsobem, že obchodník neplní své závazky, pokud je opce uplatněna držitelem.

Ve zkratce

  • Prodejní opce dává držiteli právo, nikoli však povinnost prodat akcie za předem stanovenou cenu po dobu životnosti opce.
  • Při psaní nebo zkrácení prodejní opce dává prodávající (autor) prodejní opce kupujícímu (držiteli) právo prodat aktivum do určitého data za určitou cenu.
  • Možnost výplaty v písemné formě lze vypočítat jako min (S T - X, 0).
  • Strategií zahrnutou do psaní možnosti put je psaní možnosti Covered put & psaní možnosti Uncovered put nebo psaní možnosti Naked put.
  • Psaní kryté prodejní opce má obrovský potenciál rizika vzhůru nohama s omezenými zisky, zatímco psaní možnosti nekryté prodejní opce obsahuje obrovské riziko poklesu s omezenými zisky jako prémie.
  • Kvůli vysokým potenciálním závazkům při psaní prodejní opce si musí autor udržovat marži u svého makléře i u burzy.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found