Odpisy vs amortizace Top 7 nejlepších rozdílů (infografika)

Rozdíl mezi odpisy a amortizací

Odpisy jsou snížení hodnoty dlouhodobého majetku v důsledku běžného opotřebení, běžného používání nebo technologických změn atd. A je použitelné na hmotný majetek, zatímco amortizace označuje postup, při kterém se náklady na různý nehmotný majetek společnosti atd. jsou účtovány do nákladů za konkrétní časové období, a je tedy použitelná pouze na nehmotný majetek společnosti.

Aktiva jsou páteří každého podnikání. Žádný podnik nemůže fungovat bez vlastnictví aktiva, protože aktivum generuje ekonomické výnosy a výnosy pro podnik po celou dobu životnosti aktiva. Ale každé aktivum přichází s životem. Aby bylo možné zjistit skutečnou hodnotu aktiva, musí být v účetních knihách odepsány nebo amortizovány. Společnosti používají metody odpisování nebo amortizace k odpisování aktiva po dobu jeho životnosti.

Odpisy se vztahují k nákladům na aktivum, které jsou fixní a hmotné. Aktiva jsou fyzická aktiva, která se každý rok snižují kvůli jejich opotřebení. Tuto částku lze účtovat do výkazu zisku a ztráty.

Amortizace je na druhé straně také výdajem aktiva po dobu jeho životnosti. Odpisy se však vztahují na nehmotná aktiva po dobu životnosti aktiva. Tato částka je rovněž účtována do výkazu zisku a ztráty společnosti.

Infografika amortizace vs. amortizace

Podívejme se na hlavní rozdíly mezi odpisy vs. amortizací.

Klíčový rozdíl

  • Kritickým rozdílem je, že aktivem, které je výdajem na odpisy, je hmotný majetek a aktiva, která jsou odepisována do nákladů, jsou nehmotná
  • Při amortizaci obvykle neexistuje žádná záchranná hodnota, zatímco při amortizaci existuje záchranná hodnota ve většině případů
  • Podnik používá různé metody pro výpočet odpisů, avšak amortizace je jedinou metodou, kterou společnosti obecně používají
  • Cílem odpisů je rozdělit pořizovací cenu aktiva po dobu životnosti aktiva, na druhé straně cílem amortizace je kapitalizovat pořizovací cenu aktiva po dobu životnosti aktiva
  • Jedinou podobností odpisů vs. amortizace je to, že jsou oba nepeněžní poplatky

Srovnávací tabulka amortizace vs. amortizace

Amortizace Amortizace
Technika výpočtu snížené hodnoty hmotného aktiva se nazývá odpisy. Technika měření snížené hodnoty nehmotných aktiv je známá jako amortizace.
Rozdělení principu nákladů Kapitalizace principu nákladů
Různé metody odpisování jsou přímka, snižující zůstatek, anuita, součet let atd. Různé metody výpočtu amortizace jsou přímka, snižování zůstatku, anuita, zvyšování zůstatku, odrážka atd.
Platí pro hmotný majetek Platí pro nehmotná aktiva
Rozhodujícím účetním standardem pro odpisy je AS-6. Rozhodujícím účetním standardem odpisování je AS-26

Příklady odpisového aktiva jsou

• Rostlina

• Strojní zařízení

• Země

• Vozidla

• Kancelářský nábytek

Příklady odpisového aktiva jsou

• Patenty

• Ochranná známka

• Franšízové ​​dohody

• Náklady na vydání dluhopisů za účelem zvýšení kapitálu

• Organizační náklady

• Dobrá vůle

Náklady na odpisy jsou uvedeny ve výkazu zisku a ztráty Náklady na odpisy jsou rovněž uvedeny ve výkazu zisku a ztráty.
Bezhotovostní položka Bezhotovostní položka

Metody odpisování a amortizace

# 1 - Odpisy

  1. Rovnoměrná metoda - podle této metody je ve výkazu zisku a ztráty účtována stejná částka odpisových nákladů po dobu životnosti aktiva. Podle této metody bude zisk za celý rok stejný, bude-li uvažován z pohledu amortizace
  2. Metoda klesajícího zůstatku - U této metody odpisování se částka odpisu účtuje do výkazu zisku a ztráty v konečném zůstatku aktiva z předchozího roku. Tj. Hodnota majetku - odpisy za předchozí rok = konečný zůstatek. Podle této metody odpisování bude zisk v daném roce nižší v počátečních letech a více v pozdějších letech, bude-li uvažován ve světle odpisů
  3. Metoda Double Declining Balance (DDB) - Jedná se o nejrychlejší metodu odpisování, která počítá dvakrát ročně z účetní hodnoty aktiva každý rok jako náklad ve srovnání s lineárním odpisem. Vzorec pro tuto metodu je 2 * lineární odpisy v procentech * účetní hodnota na začátku období

# 2 - Amortizace

  1. Bullet - Podle této metody amortizace je částka amortizace nehmotného majetku účtována do výkazu zisku a ztráty společnosti najednou. Tato metoda uznává výdaje najednou, což firmy obecně tuto metodu nepřijímají, protože ovlivňují počet zisků a EBIT převážně v daném roce
  2. Platby balónem - podle této metody je částka odečtená na začátku procesu menší a na konci období jsou významné náklady účtovány do výkazu zisku a ztráty.

Ve většině případů se pro odpisy používají také metody odpisování, pokud se nejedná o odpisy úvěrů a půjček. V takovém případě se použijí výše uvedené metody odpisového plánu půjček.

Závěrečné myšlenky

Oba procesy jsou nepeněžní výdaj, ale je třeba je vytvořit jako rezervu, protože aktiva mají určitou životnost a je třeba je včas vyměnit, pokud podnik nechce přijít o produktivitu práce.

Proto je použití těchto dvou účetních konceptů zásadní a prvořadé. Tyto dva pojmy jsou často totožné a jsou běžně používány zaměnitelně, ale oba se řídí různými účetními standardy.

Podnik by si měl uvědomit důležitost těchto dvou účetních konceptů a kolik peněz by mělo být vyčleněno na nákup aktiva v budoucnu. Aktiva podniku by také měla být vždy nejméně jednou ročně testována na znehodnocení, což pomáhá podniku poznat skutečnou tržní hodnotu aktiva. Snížení hodnoty aktiv také pomáhá podniku předvídat hotovostní požadavek a v kterém roce by měl dojít k pravděpodobnému odtoku hotovosti.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found