Dealerský trh

Dealerský trh

Co je to Dealer Market? Dealerský trh je místo, kde se obchodníci zapojují do nákupu a prodeje konkrétního finančního nástroje elektronicky pomocí svého vlastního účtu, aniž by do toho byli zapojeni třetí strany, a vytvářejí trh citací nabídkové ceny (cena, za kterou jsou připraveni k prodeji) a nabídky cena (cena, za kterou jsou připraveni koupit). Obchodník na tomto trhu j
Standardní nákladový vzorec

Standardní nákladový vzorec

Vzorec pro výpočet celkových standardních nákladů Standardní nákladový vzorec označuje vzorec, který společnosti používají k výpočtu výrobních nákladů na produkt nebo služby vyprodukované společností, a podle vzorce se standardní náklady na produkt vypočítají sečtením hodnoty přímého materiálové náklady, hodnota přímých mzdových nákladů, hodnota celkových variabilních režijních nákladů a hodnota celkových fixních režijních nákladů za časové období. Standardní náklady = přímé náklady na materiál + přímé ná
Účetní hodnota majetku

Účetní hodnota majetku

Účetní hodnota definice aktiva Účetní hodnota aktiv je definována jako hodnota aktiva v účetních knihách společnosti nebo instituce nebo jednotlivce v daném případě. U společností se počítá jako původní pořizovací cena aktiva snížená o kumulované odpisy a náklady na snížení hodnoty. Účetní hodnota aktivního vzorce
VBA UBOUND

VBA UBOUND

UBOUND nebo také známý jako Upper Bound, tato funkce ve VBA se používá s jeho opačnou funkcí, kterou LBOUND nebo také známá jako Lower Bound funkce, použití této funkce je definovat délku pole v kódu a jak název napovídá UBOUND se používá k definování horní hranice pole. Funkce VBA UBOUND Jak zjistíte maximální délku pole v aplikaci Excel? Ano, můžeme ručně vidět a ak
Pákové poměry pro banky

Pákové poměry pro banky

Co je pákový poměr pro banky? Pákový poměr bank označuje finanční pozici banky z hlediska jejího dluhu a jejího kapitálu nebo aktiv a vypočítává se kapitálem tier 1 děleno konsolidovanými aktivy, kde kapitál tier 1 zahrnuje kmenový kapitál, rezervy, nerozdělený zisk a další cenné papíry po odečtením dobré vůle. Jednoduše řečeno, jedná se o m
Současná hodnota anuitního vzorce

Současná hodnota anuitního vzorce

Vzorec pro výpočet PV anuity Současná hodnota anuitního vzorce se vypočítá stanovením současné hodnoty, která se vypočítá anuitními splátkami za časové období děleno jednou plus diskontní sazbou a současná hodnota anuity se určí vynásobením stejných měsíčních plateb jednou minus současnou hodnotou dělenou diskontováním hodnotit. PV anuity = C x [(1 - (1 + i) -n) /
Zůstatek na účtu

Zůstatek na účtu

Co je zůstatek na účtu? Zůstatek na účtu je zůstatek, který je v daném okamžiku k dispozici ve finančním úložišti osoby, jako je spořicí účet nebo běžný účet. Dále to může také znamenat celkovou částku peněz, kterou je dlužník povinen zaplatit třetí straně, jako je společnost poskytující veřejné služby, společnost vydávající kreditní karty a hypoteční bankéř nebo jiný podobný věřitel nebo věřitel. V obou případech však představuje čistou částku po zapo
Přímé náklady na materiál

Přímé náklady na materiál

Co jsou přímé materiálové náklady? Přímé náklady na materiál jsou celkové náklady vzniklé společnosti při nákupu suroviny spolu s náklady na další komponenty, včetně nákladů na balení, dopravu a skladování, daně atd., Které přímo souvisejí s výrobou a výrobou různých produktů společnosti . Složky přímých výdajů na materiál
Normální zisk

Normální zisk

Co je normální zisk? Normální zisk je ekonomický pojem, kdy je zisk nulový po zohlednění jak implicitních nákladů, tak výslovných nákladů, jakož i celkových nákladů příležitosti. Nastává, když jsou všechny zdroje efektivně využity a nelze je použít pro lepší účel. Pokud je zbytkový zisk nenulový, nazývá se to nadpřirozený zisk. Normální vs. ekonomický zisk Ekonomic
Nominální HDP vs. reálný HDP

Nominální HDP vs. reálný HDP

Rozdíly mezi nominálním HDP a reálným HDP Nominální HDP je míra roční produkce zboží nebo služeb za současnou cenu, zatímco reálný HDP je míra roční produkce zboží nebo služeb vypočítaná ve skutečné ceně bez zohlednění vlivu inflace, a proto je nominální hrubý domácí produkt považován výstižnější měřítko HDP. Pokud jste zapojeni do podnikání - jako vlas
Rozdíl mezi primárním a sekundárním trhem

Rozdíl mezi primárním a sekundárním trhem

Rozdíly mezi primárním a sekundárním trhem Investoři na primárním trhu mohou přímo nakupovat akcie od subjektu a ceny nově spuštěných cenných papírů na tomto trhu jsou obecně pevné, zatímco investoři na sekundárním trhu nemají šanci přímo nakupovat akcie, protože jsou obchodovány mezi investoři a ceny cenných papírů na tomto trhu mají tendenci kolísat v důsledku poptávky a nabídky cenných papírů. Cenné papíry se obvykle vydávají poprvé
Realizovaný podíl na soukromém kapitálu

Realizovaný podíl na soukromém kapitálu

Co je realizovaný zájem v soukromém kapitálu? Únos, také známý jako „carry“, je podíl na zisku dosaženém soukromým kapitálovým fondem nebo správcem fondu na konci investice provedené fondem. Toto je nejdůležitější z celkové odměny vydělané správcem fondu. Může to být na základě dohody, která vydělala na každé dohodě, nebo na základě celého fondu. Obecně je rozdělení zisků mezi komanditní
Účetní zásady

Účetní zásady

Co jsou účetní zásady? Účetní zásady jsou pravidla a pokyny, kterými se řídí různé účetní jednotky při zaznamenávání, přípravě a prezentaci účetní závěrky společnosti za účelem poskytnutí věrného a věrného obrazu o této účetní závěrce. Jak název napovídá, tyto principy jsou souborem pravidel a pokynů, podle kterých má společnost vykazovat své finanční údaje. Zde je seznam top 6 základních účetních zásad - Zá
Řešitel VBA

Řešitel VBA

Řešitel aplikace Excel VBA Jak řešíte složité problémy? Pokud si nejste jisti, jak tyto problémy řešit, pak se nemusíte bát, že máme řešitele v naší aplikaci Excel. V našem dřívějším článku „Řešitel aplikace Excel“ jsme se naučili, jak řešit rovnice v aplikaci Excel. Pokud nevíte, „SOLVER“ je k dispozi
Síť daní

Síť daní

Čistý význam daní Bez daní se vztahuje na konečnou částku zbývající po odečtení daní. Vzhledem k tomu, že placení daní je zákonnou a zákonnou povinností pro jakýkoli podnik, kterému se nelze vyhnout, vyžaduje analýza hodnot před a po zdanění vážné zvážení při strategizaci hlavních investičních a provozních rozhodnutí společnosti. Vzorec bez daní Po odečtení daní = hr
Z-test vs T-test

Z-test vs T-test

Rozdíly mezi Z-testem a T-testem Z Test je statistická hypotéza, která se používá k určení, zda jsou vypočtené prostředky dvou vzorků odlišné v případě, že je k dispozici standardní odchylka a vzorek je velký, zatímco T test se používá k určení toho, jak průměry různých dat liší se od sebe v případě, že není známa směrodatná odchylka nebo odchylka. Z-testy a t-testy jsou dvě statistické
Procento metody dokončení

Procento metody dokončení

Jaké je procento metody dokončení? Metoda procenta dokončení je účetní metoda pro uznání nejen výnosů, ale i nákladů na dlouhodobé projekty, které trvají více než jeden účetní rok. V této metodě se výnosy vykazují na ročním základě jako procento práce dokončené během daného roku. Výnosy za daný rok se počítají ta
Srovnávací rozvaha

Srovnávací rozvaha

Význam srovnávací rozvahy Srovnávací rozvaha je rozvaha, která poskytuje finanční údaje o aktivech, odpovědnosti a vlastním kapitálu za „dvě nebo více období stejné společnosti“ nebo „dvě nebo více než dvě společnosti stejného odvětví“ nebo „dvě nebo více dceřiných společností stejné společnost “ve stejném formátu stránky, aby to bylo snadno srozumitelné a snadno analyzovatelné. Srovnávací rozvaha má dva sloupce částky proti k