Marksheet v aplikaci Excel

Marksheet v aplikaci Excel

Formát Marksheet v aplikaci Excel Každá organizace v dnešní době, ať už je to jakákoli nadnárodní společnost, malá společnost, škola nebo vysoká škola atd., Používá MS Excel k udržování svých dat a analýze dat pro přijímání rozhodnutí. Ve školách je více než 1000 studentů v různých standardech a divizích. Je obtížné udržovat jejich data ručně
Peněžní poznámka

Peněžní poznámka

Význam dobropisu Cash Memo je jednou z dokumentací pro hotovostní transakce mezi kupujícím a prodávajícím a prodávající jej připravuje na hotovostní prodej a totéž je poskytováno kupujícímu při nákupu zboží. Jedná se o listinný důkaz o veškerých prodejech hotovosti uskutečněných podnikem a o důkaz o nákupu hotovosti pro kupujícího. Je připraven spolu s duplikátem,
Veřejná společnost vs soukromá společnost

Veřejná společnost vs soukromá společnost

Rozdíly mezi veřejnou společností a soukromou společností Veřejné i soukromé společnosti mohou být obrovské. Je to jen způsob, jakým se zdroje financí liší. Veřejná společnost přijímá pomoc široké veřejnosti a ztrácí vlastnictví a musí dodržovat předpisy SEC. Soukromá společnost využívá pomoc soukromých investorů a rizikového kapitálu. A nepotřebují zveřejňovat žádné informac
Běžný vzorec akcií

Běžný vzorec akcií

Co je vzorec kmenových akcií? Běžné akcie představují počet akcií společnosti a nacházejí se v rozvaze. Společnosti vykazují informace o běžných zásobách ve výplních společností v 10q a 10k. V rozvaze jsou kmenové akcie v kapitálové části. Existují tři kritické aspekty, kterým je třeba porozumět, pokud jde o běžnou akciovou rovnici, jedním je základní kapitál, druhým je vydaný kapitál a zbývající akcie. Nevyřízené akcie jsou počet akcií, které m
Vzorec trvání

Vzorec trvání

Co je vzorec trvání? Vzorec pro trvání je měřítkem citlivosti dluhopisu na změny úrokové sazby a vypočítává se vydělením součtu součtu diskontovaného budoucího peněžního přílivu dluhopisu a odpovídajícího počtu let součtem diskontovaného budoucího peněžního přílivu. Příliv hotovosti v zásadě zahrnuje v
Finanční aktiva

Finanční aktiva

Co jsou finanční aktiva? Finanční aktiva lze definovat jako investiční aktivum, jehož hodnota je odvozena od smluvního nároku na to, co představují. Jedná se o likvidní aktiva, protože ekonomické zdroje nebo vlastnictví lze převést na něco hodnotného, ​​jako je hotovost. Ty se také označují jako finanční nástroje nebo cenné papíry. Jsou široce používány k financo
Příklady zkušebního zůstatku

Příklady zkušebního zůstatku

Zkušební zůstatek je sestava účetnictví, ve které jsou k dispozici konečné zůstatky různých hlavních knih společnosti; Například náklady na veřejné služby během období zahrnují platby čtyř různých účtů ve výši 1 000 USD, 3 000 USD, 2 500 USD a 1 500 USD, takže ve zkušebním zůstatku bude zobrazen jeden účet výdajů na veřejné služby s celkovým součtem všech výdajů ve výši 8 000 USD. Příklady zkušebního zůstatku V této části se do
VLookup ve VBA Excel

VLookup ve VBA Excel

Vlookup je funkce listu v aplikaci Excel, ale lze ji také použít ve VBA, funkce Vlookup je podobná funkcím ve VBA i v listu, protože se jedná o funkci listu metoda pro použití Vlookup ve VBA je prostřednictvím Application.WorksheetFunction metoda a argumenty zůstávají stejné. Funkce VLOOKUP v aplikaci Excel VBA Funkce VLOOKUP v aplikaci Excel se používá k hledání hodnoty v poli a vrácení odpovídající hodnoty z jiného sloupce. Hodnota pro hledání by mě
Funkce ROUND Excel

Funkce ROUND Excel

KOLO v Excelu Funkce ROUND Excel je vestavěná funkce v aplikaci Excel, která se používá k výpočtu kulatého čísla daného čísla s počtem číslic, které mají být uvedeny jako argument, tento vzorec trvá dva argumenty, z nichž jeden je samotné číslo a druhý argument je počet číslic chceme, aby bylo číslo zaokrouhleno nahoru na t ROUND Formula v aplikaci Excel Vzorec ROUND v aplikaci Excel přijímá následující parametry a argumenty: Číslo - číslo, které musí být zaokrouhleno. Num_Digits - Celkový počet číslic, na kter
Funkce SUM v aplikaci Excel

Funkce SUM v aplikaci Excel

Funkce SUMA v aplikaci Excel Funkce Sum v aplikaci Excel je vestavěná funkce, která se používá k součtu číselných hodnot přítomných v řadě buněk, jedná se o matematický vzorec v aplikaci Excel, který lze použít zadáním = SUM (klíčové slovo v buňce, kde chceme vypočítat součet a poté vybereme rozsah buněk, které mají být přidány. Vzorec Vzorec SUM přijímá násled
Výnosy vs tržby

Výnosy vs tržby

Klíčový rozdíl mezi tržbami a tržbami spočívá v tom, že tržby se vztahují k celkovým příjmům generovaným jakýmkoli podnikatelským subjektem prodejem zboží nebo poskytováním jejich služeb včetně dalších příjmů během běžného provozu, zatímco tržby se vztahují k výnosům obdrženým společnost proti prodeji jejich zboží nebo poskytováním jejich služeb. Rozdíly mezi tržbami a prodejem Přestože jsou
Vzorec vertikální analýzy

Vzorec vertikální analýzy

Co je vzorec vertikální analýzy? Vertikální analýza je druh analýzy finančního výkazu, kde každá položka ve finančním výkazu je zobrazena v procentech základního čísla. Je to jedna z populárních metod účetní závěrky, která se používá, protože je jednoduchá a nazývá se také analýza běžné velikosti. Zde jsou všechny položky ve výkazu zisk
Odpisová sazba

Odpisová sazba

Co je míra odpisu? Odpisová sazba je procentní sazba, při které se aktivum odepisuje po celou dobu odhadované produktivní životnosti aktiva. Lze jej také definovat jako procento dlouhodobé investice provedené do aktiva společností, kterou si společnost nárokuje jako daňově uznatelný náklad po celou dobu životnosti aktiva. U každé třídy aktiv
Vložení / nakreslení čáry v aplikaci Excel

Vložení / nakreslení čáry v aplikaci Excel

Řádky v aplikaci Excel se používají k zobrazení spojení mezi dvěma nebo více datovými body a také můžeme kreslit čáry, aniž by se v aplikaci Excel zobrazovaly jakékoli typy připojení, k nakreslení čáry v aplikaci Excel musíme přejít na kartu Vložit a poté kliknout na tvary a pak si můžeme vybrat typ čáry, kterou chceme nakreslit v aplikaci Excel. Excel Draw Line (obsah) Na
Vzorec účetní hodnoty na akcii

Vzorec účetní hodnoty na akcii

Co je vzorec účetní hodnoty na akcii (BVPS)? Účetní hodnota označuje rozdíl mezi celkovými aktivy a celkovými závazky a kdy vzorec pro účetní hodnotu na akcii má dělit tuto účetní hodnotu počtem kmenových akcií. Vysvětlení Výše uvedený vzorec účetní hodnoty na akcii má dvě části. První částí je zjistit vlastní k
Pokročilé vzorce aplikace Excel

Pokročilé vzorce aplikace Excel

Seznam nejlepších 10 pokročilých vzorců a funkcí aplikace Excel Tuto šablonu vzorců pro Excel můžete stáhnout zde - Šablona vzorců pro Excel a další # 1 - VZHLED VZOREK v aplikaci Excel Tato pokročilá funkce aplikace Excel je jedním z nejpoužívanějších vzorců v aplikaci Excel. Je to hlavně kvůli jedn
Investice na zelené louce

Investice na zelené louce

Definice investice na zelené louce Investice na zelené louce jsou druhem přímých zahraničních investic, kdy společnost zahájí svoji činnost v jiných zemích jako svou dceřinou společnost a investuje do výstavby kanceláří, závodů, areálů, stavebních výrobků atd., Čímž řídí svůj provoz a dosahuje nejvyšší úrovně kontrol nad svými aktivitami. Příklad investice na zelené louce Př
Poměr hrubého zisku

Poměr hrubého zisku

Co je to poměr hrubého zisku? Poměr hrubého zisku je míra ziskovosti, která se počítá jako poměr hrubého zisku (GP) k čistému prodeji, a proto ukazuje, jaký zisk společnost generuje po odečtení nákladů na výnosy. Vzorec poměru hrubého zisku Uvidíme, jak lze vypočítat hrubý zisk. Hrubý zisk = čistý prode
Vzorec pro stanovení poměru kyselin

Vzorec pro stanovení poměru kyselin

Vzorec pro výpočet poměru kyselin Poměr kyselého testu je měřítkem krátkodobé likvidity firmy a vypočítává se vydělením součtu nejlikvidnějších aktiv, jako jsou hotovost, peněžní ekvivalenty, obchodovatelné cenné papíry nebo krátkodobé investice, a pohledávky na běžných účtech celkovými krátkodobými závazky . Poměr je také známý jako rychlý poměr