Inflační účetnictví

Inflační účetnictví

Význam inflačního účetnictví Inflační účetnictví označuje metodu používanou k vykazování finančních výkazů zohledněním dopadu stoupajících nebo klesajících nákladů na různé zboží, které jsou upraveny podle cenových indexů, aby poskytly jasný obraz o finanční situaci firmy obvykle v dobách inflačního prostředí. Obvykle, když společnost působí v inflačn
Cenově vážený index

Cenově vážený index

Co je cenově vážený index? Cenově vážený index označuje akciový index, kde jsou členské společnosti alokovány na základě nebo v poměru ceny za akcii příslušné členské společnosti převládající v konkrétním okamžiku a pomáhá při sledování celkového zdraví ekonomiky spolu se současným stavem. Jedná se o index akciového trhu, ve kt
Funkce CLEAN Excel

Funkce CLEAN Excel

Clean Function in excel is a text function in excel which is used to clean the text with the characters which are not printed when we use the print option, this is also an inbuilt function in excel and to use this function type = CLEAN (in a buňku a zadejte text jako argument, nezapomeňte, že odstraní netisknutelný znak. Fun
Procentní rozdíl v aplikaci Excel

Procentní rozdíl v aplikaci Excel

Jak vypočítat procentuální rozdíl v aplikaci Excel? Výpočet změny mezi různými procenty v aplikaci Excel je snadný. Níže jsou uvedeny příklady procentního rozdílu. Tuto šablonu Excel procentního rozdílu si můžete stáhnout zde - Šablona Excel procentního rozdílu Příklad č. 1 - Zvýšení / snížení procen
Dlouhodobé investice

Dlouhodobé investice

Definice dlouhodobých investic Dlouhodobé investice označují finanční nástroje ve formě akcií, dluhopisů, hotovosti nebo nemovitostí, které má společnost v úmyslu držet déle než 365 dní, pravděpodobně s cílem maximalizovat zisky společnosti, a jsou vykazovány na straně aktiv rozvahy pod hlavičkou dlouhodobá aktiva. Cílem společnosti není
Směnky Význam | Příklady | Nejlepší funkce

Směnky Význam | Příklady | Nejlepší funkce

Co jsou směnky? Směnky jsou obchodovatelné nástroje, které obsahují příkaz k úhradě určité částky konkrétní osobě ve stanovené lhůtě. Směnku vystaví věřitel dlužníkovi, když dluží dlužník peníze za zboží nebo služby. Nejdůležitější částí směnky je, že ji musí dlužník přijmout, než ji budeme moci označit za platnou. Pokud ji dlužník nepřijme, nemá žádnou hodnotu. Ja
Investiční partnerství

Investiční partnerství

Co je investiční partnerství? Investiční partnerství označuje jakoukoli formu obchodního vlastnictví, kde by alespoň 90% všech jeho investic, které jsou drženy ve finančních nástrojích, jako jsou dluhopisy, futures na akcie a opce, a převládající příjem (obvykle> 90%) by šly jako zdroj mít taková finanční aktiva. Příklady investičních part
Poměr krytí úroků

Poměr krytí úroků

Jaký je poměr krytí úroků? Poměr úrokového krytí je poměr používaný k určení, kolikrát může společnost platit úroky se současným ziskem před úroky a daněmi společnosti a je užitečný při určování likviditní pozice společnosti výpočtem toho, jak snadno může společnost platit úroky jeho nesplacený dluh. Většina společností má půjčky (dlouhodob
Daň z příjmu vs daň ze mzdy

Daň z příjmu vs daň ze mzdy

Rozdíl mezi daní z příjmu a daní ze mzdy Daň z příjmu je daň uvalená vládními orgány na netu celkového příjmu fyzických osob nebo podnikatelských subjektů, což je progresivní charakter, kdy je osoba vydělávat vyšší příjem má k dani z příjmu placené při vyšší úrokové sazby a naopak, zatímco daň ze mzdy odkazuje k dani, která zahrnuje daň ze sociálního zabezpečení, daně za lékařskou péči a daně z nezaměstnanosti atd., pokud tuto daň odvádí zaměstnavatel i zaměstnanec.
Analýza nákladů a přínosů

Analýza nákladů a přínosů

Definice analýzy nákladů a přínosů Analýza nákladů a přínosů (CBA) je technika používaná společnostmi k dosažení klíčového rozhodnutí po vypracování nákladů a přínosů konkrétní akce pomocí různých modelů, včetně čisté současné hodnoty, poměru přínosů a nákladů atd. Modely analýzy nákladů a přínosů (CBA) Při p
CPA vs CMA

CPA vs CMA

Rozdíl mezi CPA a CMA Plnou formou CPA jsou Certified Public Accountants a mohou se jí věnovat studenti, kteří se zajímají o výukové dovednosti týkající se auditu, manažerského účetnictví, zpracování účtů, daní atd., Zatímco plnou formou CMA je Certified Management Accountant a lze ji sledovat studenty, kteří se rádi učí rozpočtování a manažerské účetnictví. Většina studentů je zahlcena zkoušk
Kombinované grafy v aplikaci Excel (kombinace)

Kombinované grafy v aplikaci Excel (kombinace)

Kombinovaný graf nebo nejběžněji známý jako kombinovaný graf v aplikaci Excel je kombinace dvou nebo více než dvou různých grafů v aplikaci Excel, k vytvoření takových typů kombinovaných grafů můžeme použít možnost vytvoření kombinovaného grafu z nabídky vložení na kartě grafu také abychom mohli kombinovat dva grafy, musíme mít dvě různé datové sady, ale jedno společné pole, které můžeme kombinovat. Co je kombinovaný (kombinovaný) graf v a
Swapy v oblasti financí

Swapy v oblasti financí

Co jsou swapy ve financích? Swapy ve financování zahrnují smlouvu mezi dvěma nebo více stranami na derivátové smlouvě, která zahrnuje výměnu peněžních toků na základě předem stanovené pomyslné částky jistiny, která obvykle zahrnuje úrokové swapy, což je směna úroku s pohyblivou úrokovou sazbou a pevnou úrokovou měnové swapy, což je směna pevného měnového kurzu jedné země s pohyblivým měnovým kurzem jiné země atd. Příklad Pochopme to pomocí příkladu. EDU
Rozpočet řádkové položky

Rozpočet řádkové položky

Definice rozpočtu řádkové položky Rozpočet řádkové položky je prezentace výdajů ve sloupcovém formátu, kde jsou tyto výdaje seskupeny podle kategorie, jako je reklama, dodávky jídelen, refundace dopravy atd., A poskytují srovnání časových řad ročního výkonu. Pomáhá manažerům pomoci odhadnout, zda je rozpočet pro aktuální rok v souladu s rozpočtem z předchozího roku nebo více. Účel Rozpočet řádkových položek
Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje

Význam kapitálových výdajů Kapitálové výdaje, známé také jako kapitálové výdaje, se vztahují k částce peněz vynaložených společností za účelem investování do nákupu kapitálových aktiv, jako jsou stroje, stroje, majetek, vybavení nebo za prodloužení životnosti stávajících aktiv s motiv zvyšování výrobní kapacity společnosti. Druhy kapitálových výdajů Existují dva
Neopakující se položky

Neopakující se položky

Co jsou jednorázové položky? Neopakující se položky jsou ty položky záznamů, které jsou ve výkazu zisku a ztráty nalezeny neobvykle a neočekávají se během běžných obchodních operací; příklady zahrnují zisky nebo ztráty z prodeje aktiv, náklady na snížení hodnoty, náklady na restrukturalizaci, ztráty v soudních sporech, odpisy zásob atd. Podívejme se na výkaz příjmů sp
Hrubý příjem vs čistý příjem

Hrubý příjem vs čistý příjem

Rozdíl mezi hrubým a čistým příjmem Klíčový rozdíl mezi hrubým příjmem a čistým příjmem spočívá v tom, že hrubý příjem se týká příjmu, který společnosti zbývá po odečtení nákladů na prodané zboží od výnosů společnosti, zatímco čistý příjem označuje částku, která zbývá jako výdělky v organizaci po odečtení všech výdajů v organizaci, včetně dalších nákladů, jako jsou dividendy atd., od hrubého příjmu. Pokud jste novým investorem nebo se jen snaž
Exponenciální vyhlazování v aplikaci Excel

Exponenciální vyhlazování v aplikaci Excel

Exponenciální vyhlazování se provádí na pozorováních dat a podle vzorců je to zdlouhavý úkol, ale aplikace Excel nám poskytla vestavěný nástroj k použití této techniky, po výběru dat musíme přejít na kartu Data a poté v analýza dat, kde najdeme techniku ​​exponenciálního vyhlazování. Co je to exponenciální vyhlazov
Řetězec VBA

Řetězec VBA

Podřetězec VBA aplikace Excel SubString je část řetězce nebo části nebo se znak řetězce nazývá „SubString“. Existují tři typy podřetězcových funkcí ve VBA LEFT, RIGHT a MID, které jsou podobné jako podřetězce listu v aplikaci Excel. Řetězec není nic jiného než řada znaků a znaky mohou být abecedy, číslice, speciální znaky a také kombinovat všechny tyto znaky. Když pracujeme s daty, která jsou řetě
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found