Funkce polí VBA v aplikaci Excel

Funkce polí VBA v aplikaci Excel

V poli VBA se používají k definování skupiny objektů společně, ve VBA existuje devět různých funkcí pole a jsou to ARRAY, ERASE, FILTER, ISARRAY, JOIN, LBOUND, REDIM, SPLIT a UBOUND, to vše jsou vestavěné funkce pro pole ve VBA nám funkce Array dává hodnotu pro daný argument. Funkce pole VBA aplikace Excel Funkce pole je soubor hodnot v jedné proměnné. Můžeme dodat pole pod
Transakce se spřízněnými stranami

Transakce se spřízněnými stranami

Co jsou transakce se spřízněnými stranami? Transakce se spřízněnou stranou je transakce / dohoda / ujednání mezi dvěma spřízněnými stranami za účelem převodu zdrojů, služeb nebo závazků, bez ohledu na to, zda je účtována cena, a může mít vliv na výkaz zisku nebo ztráty a finanční situaci účetní jednotky . Povinnost zveřejnit takové transa
Cíle účetní závěrky

Cíle účetní závěrky

Jaké jsou cíle účetní závěrky? Primárním cílem účetní závěrky je poskytnout finanční informace o společnosti tak, aby pomohly zúčastněným stranám a dalším uživatelům přijímat ekonomická rozhodnutí, včetně minulých výsledků a hodnocení současné pozice, předvídat a posuzovat růst společnosti a předvídat její situaci v případě bankrotu nebo jakéhokoli druhu selhání. Vysvětlení cílů / účelů účetní závěrky # 1 - Mi
Excel neodpovídá

Excel neodpovídá

Proč Excel nereaguje na chybu? Existuje několik důvodů, proč aplikace Excel přestane reagovat, takže existují různá řešení. Budeme diskutovat o řešeních v příkladech, jak vyřešit chybu aplikace Excel neodpovídá. Pojďme se nejprve zabývat běžnými problémy. # 1 Změna výchozí tiskárny Toto je jedno z nejjednodušších řešení opravy této chyby. Kdykoli znovu otevřete aplikaci Excel,
Kompletní průvodce pro začátečníky ke zkoušce CRM

Kompletní průvodce pro začátečníky ke zkoušce CRM

Kompletní průvodce zkouškou CRM  S dnešními podniky je spojeno tolik rizik, že podnikatelé musí být více než připraveni jim čelit. Řízení rizik je proto nutností, aby každý obchodní dům dlouhodobě uspěl. Jelikož riziko spojené s penězi je větší, odborníci v oblasti účetnictví po celém světě se shodli na skutečnosti, že komunita musí pracovat na porozumění a přípravě na rizika spojená s obchodem. Finanční odvětví proto vytvořilo organizace,
Pomyslná hodnota

Pomyslná hodnota

Pojmová hodnota Význam Pomyslná hodnota jakéhokoli finančního nástroje znamená celkovou hodnotu derivátové smlouvy, kterou drží, a vypočítá se vynásobením celkového počtu jednotek, které jsou ve smlouvě, s okamžitou cenou uvedených jednotek převládající na trhu. Pomyslná hodnota = celkový počet jednotek ve smlouvě * spotová cena Příklady Příklad č. 1 Opční smlouva se skládá ze 100 po
Výnosy vs čistý příjem

Výnosy vs čistý příjem

Rozdíly mezi příjmy a čistým příjmem Příjmy se vztahují na částku peněz, kterou společnost generuje při podnikání v běžném provozu od svých zákazníků, zatímco čistý příjem se týká příjmu vydělaného společností nebo příjmu ve společnosti po odečtení všech výdajů společnosti období od čistého výnosu. Příjmy a čistý příjem spolu souvisejí. Pokud se
Plná forma NIFTY

Plná forma NIFTY

Plná forma NIFTY - National Stack Exchange Fifty Plnou formou NIFTY je National Stack Exchange Fifty. NIFTY je prominentní referenční index NSE (National Stock Exchange) sestávající z akcií 50 různých společností z různých diverzifikovaných sektorů ekonomiky, kde je ocenění NIFTY určováno na základě výkonu těchto akcií a je vlastněno stejně jako spravované indexy NSE omezené. Jak se počítá NIFTY? Pro v
Cíle analýzy účetní závěrky

Cíle analýzy účetní závěrky

Cíle analýzy účetní závěrky Hlavním cílem analýzy finančního výkazu pro jakoukoli společnost je poskytnout nezbytné informace, které jsou požadovány uživateli účetní závěrky pro informativní rozhodování, hodnocení současné a minulé výkonnosti společnosti, predikci úspěchu nebo neúspěchu podnikání atd. Hlavní 4 cíle analýzy účetní závěrky
Ekonomický růst vs. ekonomický rozvoj

Ekonomický růst vs. ekonomický rozvoj

Rozdíl mezi hospodářským růstem a hospodářským rozvojem Ekonomický růst je konzervativní koncept, který označuje nárůst skutečné úrovně produkce národů v důsledku růstu kvality zdrojů, zatímco ekonomický rozvoj je poměrně normativním konceptem a označuje zvýšení životní úrovně jednotlivce. a potřeby sebeúcty. Co je ekonomick
Banky ve Spojených arabských emirátech

Banky ve Spojených arabských emirátech

Přehled bank ve Spojených arabských emirátech Centrální banka Spojených arabských emirátů je hlavním regulátorem bankovního systému ve Spojených arabských emirátech. Odpovědnost za formulování a provádění bankovní, úvěrové a měnové politiky v SAE má centrální banka. Udržuje zlaté a devizové rezervy a působí jako banka bank působících ve Spojených arabských emirátech. Centrální banka slouží jako finanční agent
VBA odstranit list

VBA odstranit list

Excel VBA Odstranit list Chcete-li odstranit list ve VBA, použijeme metodu Odstranit list. Chcete-li nejprve použít tuto metodu, musíme určit, který list odstraňujeme voláním názvu listu. Máme dvě metody, jak udělat totéž, nejprve napíšeme přímo sheet1.delete a druhou metodou jsou sheets (sheet1) .delete. Následuje
Vzorec ziskové marže

Vzorec ziskové marže

Co je vzorec ziskové marže? Vzorec ziskové marže měří částku vydělanou (výdělky) společností vzhledem ke každému dolaru generovaných tržeb. Stručně řečeno, zisková marže poskytuje pochopení procenta z prodeje, které zbývá poté, co společnost uhradila náklady. Existují tři důležité metriky ziskové marže, mezi které patří hrubá zisková marže, provozní zisková marže a čistá zisková marže. Jedná se o jeden z významných poměrů společnosti,
Giffen zboží

Giffen zboží

Giffen zboží význam Giffenovým zbožím je zboží, jehož křivka poptávky neodpovídá „prvnímu pravidlu poptávky“, tj. Cena a množství poptávané po Giffenově zboží jsou vzájemně nepřímo úměrné, na rozdíl od jiného zboží, kde požadovaná cena a množství souvisí pozitivně. Jsou to podřadné zboží bez náhrady. Jsou p
Bond vzorec

Bond vzorec

Co je Bond Formula? Vzorec dluhopisu označuje vzorec, který se používá k výpočtu reálné hodnoty uvažovaného dluhopisu a podle vzorce se hodnota dluhopisu vypočítá sečtením současné hodnoty všech kupónových plateb dluhopisu po diskontování příslušnou slevou rychlost a současná hodnota nominální hodnoty dluhopisů, která se vypočítá ponořením nominální hodnoty dluhopisu o součet 1 plus diskontní sazba nebo výnos do splatnosti, které se zvýší na počet výkonů období. Kde, C n je kupón na vazbu P n je jistit
Korelační koeficient

Korelační koeficient

Co je korelační koeficient? Korelační koeficient se používá k určení, jak silný je vztah mezi dvěma proměnnými a jeho hodnoty se mohou pohybovat od -1,0 do 1,0, kde -1,0 představuje negativní korelaci a +1,0 představuje pozitivní vztah. Zvažuje relativní pohyby proměnných a poté definuje, zda mezi nimi existuje nějaký vztah. Vzorec koeficientu kor
ISBLANK v aplikaci Excel

ISBLANK v aplikaci Excel

Funkce ISBLANK v aplikaci Excel ISBLANK je logická funkce v aplikaci Excel, což je také typ funkce odkazování na list, která se používá k odkazu na buňku a identifikaci, zda má v sobě prázdné hodnoty nebo ne, tato funkce přebírá jediný argument, kterým je odkaz na buňku, a vrací TRUE jako výstup, pokud je buňka prázdná a FALSE jako výstup, pokud buňka není prázdná. ISBLANK vzorec v aplikaci Ex
Banky v Ománu

Banky v Ománu

Přehled bank v Ománu Podle společnosti Moody's Investors Services se přístup bankovního systému v Ománu změnil ze stabilního na negativní. Agentura Moody's Investors Services věří, že by se měla zlepšit bonita bankovního systému v Ománu, a očekávají, že v příštích 12 až 18 měsících se drasticky zlepší. Dalším důvodem, proč se přístup
Statutární fúze

Statutární fúze

Co je statutární fúze? Zákonná fúze je druh fúze, při které musí dvě fúzované společnosti dodržovat zákonné zákony a dodržování předpisů, a proto si jedna ze společností ze dvou fúzovaných společností zachovává stejnou právní identitu, jakou měla před fúzí, a druhá společnost ztratí svoji identitu. Vysvětlení Zákonná fúze je typ fúze,