Kategorie: Návody k účetnictví

Čistý zisk

Čistý zisk

Co je čistý výnos? Čistý výnos je prodej společnosti, od které se odečítají výnosy, slevy a další položky. V účetnictví Net odkazuje na úpravy provedené v originále, a proto jej lze vypočítat po úpravě hrubého výnosu o slevy, vrácené produkty nebo jakékoli jiné přímé výdaje na prodej. Vzorec čistých příjmů = hrubý výn
Vzorec čistého příjmu

Vzorec čistého příjmu

Vzorec pro výpočet čistého příjmu Vzorec čistého příjmu se používá pro výpočet čistého příjmu společnosti. Je to nejdůležitější číslo pro společnost, analytiky, investory a akcionáře společnosti, protože měří zisk vydělaný společností za určité časové období. Čistý příjem = Celkové výnosy - Celkové vý
Celková aktiva

Celková aktiva

Co jsou to celková aktiva? Celková aktiva, nejčastěji používaná v kontextu korporace, jsou definována jako aktiva ve vlastnictví účetní jednotky, která má ekonomickou hodnotu, jejíž výhody lze odvodit v budoucnu. Aktiva se zaznamenávají v rozvaze firmy. Aktiva se dále dělí na likvidní aktiva a nelikvidní aktiva v závislosti na jejich likviditě. Likvidní aktivum je takov
Vynikající akcie

Vynikající akcie

Jaké jsou vynikající akcie? Nevyřízené akcie jsou akcie, které mají akcionáři společnosti k dispozici v daném okamžiku po vyloučení akcií, které společnost odkoupí, a v rozvaze na straně pasiv se zobrazuje jako součást vlastního kapitálu společnost. Společnost také často drží část svých nevyrovnaných akcií na skladě ve své pokladně, a to jak z počáteční emise akcií, tak z odkupů akcií. Nazývají se „vlastní akcie“ a nejsou zahrnut
Účty splatné položky deníku

Účty splatné položky deníku

Účty Položky splatného deníku se vztahují k částce splatných účetních záznamů věřitelům společnosti za nákup zboží nebo služeb a jsou vykazovány v hlavě krátkodobých závazků v rozvaze a z tohoto účtu jsou odečteny platby vždy, když je provedena jakákoli platba. Položky deníku pro účty splatné Kdykoli na účtu dojde k jakékoli transakci související s nákupem zboží nebo služeb, vzniká závazek známý jako závazky k závazkům. Toto má společnost vytvořit a zaúčtovat do účetních kn
Vzorec čistého peněžního toku

Vzorec čistého peněžního toku

Vzorec pro výpočet čistého peněžního toku společnosti Vzorec čistého peněžního toku vypočítá čistý peněžní tok ve společnosti během období a vypočítá se sečtením čistého peněžního toku z provozních činností, čistého peněžního toku z investiční činnosti a čistého peněžního toku z finančních činností nebo stejného lze také vypočítat odečtením hotovostních plateb společnosti během období od peněžních příjmů. Čistý peněžní tok = celkový peněžní tok - celkový peněžní odtok N
Příklady zápisu do deníku

Příklady zápisu do deníku

Top 10 příkladů zápisu do deníku Příklad záznamu s okamžitým odchodem zahrnuje nákup strojů v zemi, kde bude odečtena částka z účtu strojů a bude připsána částka v hotovosti. Následující příklady zápisu do deníku v účetnictví poskytují pochopení nejběžnějšího typu zápisů do deníku používaných obchodními podniky při jejich každodenních finančních transakcích. Předávání položek deníku je velmi nutné, protože um
Jak vypočítat čistou hodnotu společnosti | Vzorec | Nejlepší příklady

Jak vypočítat čistou hodnotu společnosti | Vzorec | Nejlepší příklady

Čisté jmění společnosti lze vypočítat ze dvou metod, přičemž první metodou je odpočet celkových závazků společnosti od jejích celkových aktiv a druhou metodou je přidání základního kapitálu společnosti (vlastního i preferenčního) a rezerv a přebytek společnosti. Čistá hodnota společnosti - Možná jste o tomto pojmu slyšeli docela často, že? Zvláště když noviny, obchodní časopis
Metoda dvojitého klesajícího zůstatku

Metoda dvojitého klesajícího zůstatku

Metoda dvojitého klesajícího zůstatku je jednou z urychlených metod používaných pro výpočet výše odpisů účtovaných do výkazu zisku a ztráty společnosti a vypočítává se vynásobením účetní hodnoty aktiva sazbou odpisů podle lineární metody a 2 Metoda odpisu s dvojitým poklesem zůstatku Metoda dvojitého klesajícího zůstatku je formou metody zrychleného odpisování, při které se hodnota aktiv odepisuje dvojnásobnou rychlostí, než je tomu u lineární metody. Vzhledem k tomu, že odpisy se provádějí rychle
Vlastní kapitál

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál vlastníka je částka, která patří vlastníkům podniku, jak je uvedeno na kapitálové straně rozvahy, a příklady zahrnují běžné akcie a preferované akcie, nerozdělený zisk. kumulované zisky, obecné rezervy a jiné rezervy atd. Co je vlastní kapitál? Podíl na celkové hodnotě aktiv společnosti, který si mohou nárokovat vlastníci (v případě partnerství nebo jediného vlastnictví), nebo akcionáři (v případě společnosti), je známý jako vlastní kapitál. Jedná se o údaj, který přišel, když jsou závazky
Pokladní kniha

Pokladní kniha

Co je to pokladní kniha? Pokladní kniha je ta, ve které se podle data transakce zaznamenávají všechny hotovostní příjmy a hotovostní platby včetně peněžních prostředků uložených v bance a peněžních prostředků vybraných z banky. Veškerá transakce zaznamenaná v pokladní knize má dvě strany, tj. Debetní a kreditní. Rozdíl me
Vzorec dobré vůle

Vzorec dobré vůle

Vzorec goodwillu vypočítá hodnotu goodwillu odečtením reálné hodnoty čistých identifikovatelných aktiv společnosti, která má být koupena, od celkové kupní ceny; reálná hodnota čistého identifikovatelného majetku se vypočítá odečtením reálné hodnoty čistých závazků od součtu reálné hodnoty všech aktiv. Co je vzorec dobré vůle? Pojem „g
Fixní cena

Fixní cena

Definice fixních nákladů Fixní náklady se  vztahují na náklady nebo výdaje, které nejsou ovlivněny poklesem nebo zvýšením počtu jednotek vyrobených nebo prodaných v krátkodobém horizontu. Jinými slovy, jedná se o druh nákladů, který nezávisí na obchodní činnosti, ale je spojen s určitým časovým obdobím. Lze to považovat za výdaje, kt
Celkové variabilní náklady

Celkové variabilní náklady

Definice celkových variabilních nákladů Celkové variabilní náklady lze definovat jako součet všech variabilních nákladů, které by se měnily v poměru k výkonu nebo výrobě jednotek, a proto pomáhá při analýze celkových nákladů a ziskovosti společnosti. Lze jej vypočítat jako vynásobení počtu vyrobených jednotek s variabilní cenou za jednotku. Vzorec celkových variabilních n
Vzorec průměrných celkových nákladů

Vzorec průměrných celkových nákladů

Vzorec pro výpočet průměrných celkových nákladů Vzorec průměrných celkových nákladů ukazuje náklady na jednotku vyrobeného množství a vypočítá se pomocí dvou čísel, kde první je celkové výrobní náklady a druhé je množství vyrobené v číslech a poté se celkové výrobní náklady vydělí celkové množství vyrobené v číslech. Je to jednoduché a počítá se to tak, že se cel
Vzorec účetní hodnoty

Vzorec účetní hodnoty

Vzorec pro výpočet účetní hodnoty společnosti Vzorec účetní hodnoty vypočítá čistá aktiva společnosti odvozená od součtu aktiv po odečtení celkových závazků. Účetní hodnotu lze případně vypočítat jako součet součtu celkového vlastního kapitálu společnosti. Lze jej definovat jako čistou hodnotu aktiv firmy nebo společnosti, kterou lze vypočítat jako celková aktiva bez nehmotných aktiv (tj. Goodwill, patenty atd.) A pasiv. Účetní h
Nominální účet

Nominální účet

Co je to Nominální účet? Nominální účty jsou účty související se ztrátami, výdaji, výnosy nebo zisky. Mezi příklady patří nákupní účet, prodejní účet, platová klimatizace, provize, atd. Výsledkem nominálního účtu je zisk nebo ztráta, která se nakonec převede na kapitálový účet. Nominálním účtem je účet výkazu zis
Analýza peněžních toků

Analýza peněžních toků

Co je analýza peněžních toků? Analýza peněžních toků se týká zkoumání nebo analýzy různých přílivů peněžních prostředků do společnosti a odlivu peněžních prostředků ze společnosti během posuzovaného období z různých činností, které zahrnují provozní činnosti, investiční činnosti a finanční činnosti. IronMount Corp a BronzeMetal Corp (obě hypoteti
Účty přijatelné položky deníku

Účty přijatelné položky deníku

Pohledávka na účtu je částka, kterou společnost dluží od zákazníka za prodej svého zboží nebo služeb, a zápis do deníku k zaznamenání takového úvěrového prodeje zboží a služeb se předává na vrub účtu pohledávek s odpovídajícím kreditem na účet prodeje. Přehled deníku pohledávek Pohledávky z účtů jsou peníze, které společnosti dluží zákazníci, a systém akruálního účetnictví umožňuje takový typ transakcí úvěrového prodeje otevřením nového účtu s názvem zápis do deníku pohledávek Pohledávky lze považovat za investici podnikem, která zahrnuje rizika i výnosy. Výnosy v podobě snadného získávání no
Vzorec celkových aktiv

Vzorec celkových aktiv

Co je vzorec celkových aktiv? Aktiva jsou definována jako zdroje vlastněné společností, ze kterých se očekává generování budoucích ekonomických výhod. Celková aktiva jsou součtem dlouhodobých a krátkodobých aktiv a tento součet by se měl rovnat součtu vlastního kapitálu a celkových pasiv dohromady. Vzorec pro celkový majet
Peněžní poznámka

Peněžní poznámka

Význam dobropisu Cash Memo je jednou z dokumentací pro hotovostní transakce mezi kupujícím a prodávajícím a prodávající jej připravuje na hotovostní prodej a totéž je poskytováno kupujícímu při nákupu zboží. Jedná se o listinný důkaz o veškerých prodejech hotovosti uskutečněných podnikem a o důkaz o nákupu hotovosti pro kupujícího. Je připraven spolu s duplikátem,
Běžný vzorec akcií

Běžný vzorec akcií

Co je vzorec kmenových akcií? Běžné akcie představují počet akcií společnosti a nacházejí se v rozvaze. Společnosti vykazují informace o běžných zásobách ve výplních společností v 10q a 10k. V rozvaze jsou kmenové akcie v kapitálové části. Existují tři kritické aspekty, kterým je třeba porozumět, pokud jde o běžnou akciovou rovnici, jedním je základní kapitál, druhým je vydaný kapitál a zbývající akcie. Nevyřízené akcie jsou počet akcií, které m
Finanční aktiva

Finanční aktiva

Co jsou finanční aktiva? Finanční aktiva lze definovat jako investiční aktivum, jehož hodnota je odvozena od smluvního nároku na to, co představují. Jedná se o likvidní aktiva, protože ekonomické zdroje nebo vlastnictví lze převést na něco hodnotného, ​​jako je hotovost. Ty se také označují jako finanční nástroje nebo cenné papíry. Jsou široce používány k financo
Příklady zkušebního zůstatku

Příklady zkušebního zůstatku

Zkušební zůstatek je sestava účetnictví, ve které jsou k dispozici konečné zůstatky různých hlavních knih společnosti; Například náklady na veřejné služby během období zahrnují platby čtyř různých účtů ve výši 1 000 USD, 3 000 USD, 2 500 USD a 1 500 USD, takže ve zkušebním zůstatku bude zobrazen jeden účet výdajů na veřejné služby s celkovým součtem všech výdajů ve výši 8 000 USD. Příklady zkušebního zůstatku V této části se do
Výnosy vs tržby

Výnosy vs tržby

Klíčový rozdíl mezi tržbami a tržbami spočívá v tom, že tržby se vztahují k celkovým příjmům generovaným jakýmkoli podnikatelským subjektem prodejem zboží nebo poskytováním jejich služeb včetně dalších příjmů během běžného provozu, zatímco tržby se vztahují k výnosům obdrženým společnost proti prodeji jejich zboží nebo poskytováním jejich služeb. Rozdíly mezi tržbami a prodejem Přestože jsou
Odpisová sazba

Odpisová sazba

Co je míra odpisu? Odpisová sazba je procentní sazba, při které se aktivum odepisuje po celou dobu odhadované produktivní životnosti aktiva. Lze jej také definovat jako procento dlouhodobé investice provedené do aktiva společností, kterou si společnost nárokuje jako daňově uznatelný náklad po celou dobu životnosti aktiva. U každé třídy aktiv
Vzorec kapitálových výdajů (CAPEX)

Vzorec kapitálových výdajů (CAPEX)

Co je vzorec kapitálových výdajů (CAPEX)? Vzorec pro kapitálové výdaje (Capex) vypočítává celkový nákup aktiv společností v daném fiskálním roce a lze jej snadno zjistit přidáním čistého zvýšení hodnoty PP&E během roku k odpisovým nákladům za stejný rok. Může být reprezentován jako- Vzorec CAPEX = Čistý nárůst výdajů na odpisy PP&E + Čistý nárůst PP&E během roku lze vypočítat odečtením hodnoty PP&E na začátku roku od hodnoty PP&E na konci roku jako,  Čistý nárůst PP&E = PP&E na konci roku - PP&E na začátku roku Na druhou stranu lze odpisy v průběhu ro
Roční obrat

Roční obrat

Význam ročního obratu Roční obrat se primárně označuje jako roční tržby nebo roční příjmy z povolání. V oblasti financí je však roční obrat běžně označován podílovými fondy a fondy obchodovanými na burze (ETF), které měří jeho roční investiční podíly, které určují úroveň zdraví a aktivity fondu, a mohou také pomoci při srovnání s předchozími roky nebo s konkurencí. Vzorec pro roční obrat Jedná se o přímý termín,
Příklady účtu hlavní knihy

Příklady účtu hlavní knihy

Příklady účtu hlavní knihy Následující příklad účtů hlavní knihy poskytuje přehled nejběžnějších knih hlavní knihy. Účty hlavní knihy jsou samostatné záznamy o obchodních transakcích prováděných účetní jednotkou, které jsou připraveny pomocí odkazu na denní zápisy do deníku a vztahují se ke konkrétnímu účtu, kterým může být aktivum nebo závazek, kapitál nebo vlastní kapitál, nákladová položka, nebo příjmová položka. Účet účetní knihy v zásadě obsahuje informace o počátečn
Konečný stav zásob

Konečný stav zásob

Co je to konečný sklad? Konečný stav zásob nebo zásob je částka, kterou má společnost na konci finančního období stále po ruce. Tento inventář může zahrnovat produkty, které se zpracovávají nebo jsou vyráběny, ale neprodávají se. Na široké úrovni zahrnuje surovinu, nedokončenou výrobu a hotové výrobky - jednotky konečných zásob pomáhají určit celkovou částku. U větších podniků je to však často n
Formát zprávy o auditu

Formát zprávy o auditu

Formát zprávy o auditu je standardizovaný formát předepsaný příslušným orgánem, pomocí kterého nezávislý auditor jmenovaný společností v tomto ohledu poskytuje po analýze různých dokumentů společnosti své názory a komentáře k finanční situaci společnosti i internímu účetnictví. Jaký je formát zprávy o auditu?
Položka odpisového deníku

Položka odpisového deníku

Položka deníku pro odpisy Položka deníku odpisů je položka deníku předaná k zaznamenání snížení hodnoty stálého majetku v důsledku běžného opotřebení, běžného používání nebo technologických změn atd., Kde bude odepsán odpisový účet a připsán příslušný účet dlouhodobého majetku. Hlavním cílem zápisu do deníku pro odpisy j
Výdaje na daň z příjmu

Výdaje na daň z příjmu

Co jsou výdaje na daň z příjmu ve výkazu zisku a ztráty? Daň z příjmů je druh výdajů, které musí platit každá osoba nebo organizace z příjmů, které získala v každém finančním roce podle norem předepsaných v zákonech o dani z příjmů, a má za následek odliv hotovosti jako závazku daň z příjmu se vyplácí bankovními převody na oddělení daně z příjmu. Jedná se o druh odpovědnosti za podnikání ne
Audit vs. záruka

Audit vs. záruka

Klíčovým rozdílem mezi auditem a ověřením je, že auditem je systematické zkoumání účetních knih a dalších dokumentů společnosti, aby bylo možné zjistit, zda prohlášení prokazuje věrný a poctivý obraz organizací, zatímco ujištění je proces, při kterém jsou analyzovány různé procesy, postupy a operace společnosti. Rozdíl mezi auditem a zajištěním A
Výroba režijního vzorce

Výroba režijního vzorce

Vzorec pro výpočet režijních nákladů výroby Výrobní režie je druh nákladů, které vznikají v procesu výroby produktu, ale tyto náklady musí být nepřímo spojeny s procesem výroby produktu. Níže je uveden vzorec, který se používá k výpočtu výrobní režie, Výrobní režijní vzorec = výdaje na odpisy za zařízení používané ve výrobě (+) Pronájem budovy továrny (+) Mzdy / platy vedoucích výroby (+) Mzdy / platy zaměstnanců materiálového managementu (+) Majetkové daně zaplacené za výrobní jednotku (+) Obslužné programy továrny POZNÁMKA:  Výše uvedený seznam není vyčerpávající, bude záviset p
Vydané vs nesplacené akcie

Vydané vs nesplacené akcie

Klíčový rozdíl mezi vydanými a nesplacenými akciemi spočívá v tom, že emise akcií jsou celkové akcie vydané společností za účelem získání finančních prostředků. Zatímco zbývající akcie jsou akcie, které mají akcionáři k dispozici v daném okamžiku po vyloučení akcií, které jsou zpětně odkoupeny. Rozdíl mezi vydanými a nesplacenými ak
Seznam provozních nákladů

Seznam provozních nákladů

Seznam provozních nákladů Provozní náklady podniku jsou náklady vynaložené při výkonu hlavní podnikatelské činnosti a jejich seznam zahrnuje výrobní náklady, jako jsou přímé náklady na materiál a pracovní sílu, náklady na nájemné, plat a mzdy vyplácené administrativním pracovníkům, náklady na odpisy, náklady na telefon, cestovní výdaje , výdaje na podporu prodeje a další výdaje, které mají rutinní povahu. Mezi další náklady vyloučené z provozníc
Poskytnutí nedobytného dluhu

Poskytnutí nedobytného dluhu

Rezerva na nedobytné pohledávky je rezerva vytvořená tak, aby ukazovala odhadované procento z celkových nedobytných a pochybných pohledávek, které bylo třeba odepsat v příštím roce, a jedná se jednoduše o ztrátu, protože je účtována do výsledovky společnosti jménem ustanovení. Rezerva na nedobytné poh
Vzorec mezních nákladů

Vzorec mezních nákladů

Definice mezních nákladů a vzorec Vzorec mezních nákladů pomáhá při výpočtu hodnoty zvýšení nebo snížení celkových výrobních nákladů společnosti během posuzovaného období, pokud dojde ke změně produkce o jednu jednotku navíc a vypočítá se vydělením změny nákladů změnou v množství. Mezní náklady představují změnu celkov
Neúčinkující aktiva (NPA)

Neúčinkující aktiva (NPA)

Co jsou nevýkonná aktiva (NPA)? Neúčinkující aktiva (NPA) označují klasifikaci půjček a půjček v účetnictví věřitele (obvykle bank), u nichž není platba úroků a jistiny přijata a jsou „po splatnosti“. Ve většině případů byl dluh klasifikován jako NPA, kde splátky úvěru nebyly vyplaceny déle než 90 dní. NPA je obecně klasifikována v rozva
Krátkodobé závazky

Krátkodobé závazky

Jaké jsou aktuální závazky? Krátkodobé závazky jsou závazky společnosti, u nichž se očekává, že budou vyplaceny během jednoho roku, a zahrnují závazky, jako jsou splatné účty, krátkodobé půjčky, splatné úroky, kontokorentní úvěr a další takové krátkodobé závazky společnosti. Běžné závazky v rozvaze se vztahuj
Konečný vzorec inventury

Konečný vzorec inventury

Vzorec pro výpočet konečné zásoby Vzorec pro konečnou inventuru vypočítá hodnotu zboží, které je k dispozici k prodeji na konci účetního období. Obvykle se zaznamenává v rozvaze při nižší z nákladů nebo jejich tržní hodnoty. Ukončení inventury = Zahájení inventury + nákupy - Náklady na prodané zboží (COGS) Je také známý jako konečný stav a obvykle zahrnuje tři typy inventáře, jmenovitě: Suroviny Probíhá proces (WIP) Hotové výrobky 3 metody výpočtu konečné zásoby Hodnota firmy Výpočet konečné zásoby na základě kterékoli ze tří níže uvedených metod: # 1 - FIFO (metoda First in First
Výdaje vs. výdaje

Výdaje vs. výdaje

Klíčový rozdíl mezi výdaji a výdaji spočívá v tom, že výdaje se vztahují k částce vynaložené obchodní organizací na probíhající činnosti podniku, aby se zajistilo generování výnosů, zatímco výdaje se vztahují k částce vynaložené obchodní organizací za za účelem nákupu stálých aktiv nebo ke zvýšení hodnoty stálých aktiv. Rozdíl mezi výdaji a výdaji Výdaje vs. výd
Příklady fixních nákladů

Příklady fixních nákladů

Příklady fixních nákladů Fixní náklady se vztahují k nákladům vzniklým společnosti během posuzovaného účetního období, které musí být zaplaceny bez ohledu na to, zda v podniku existuje či neprobíhá nějaká výrobní činnost nebo prodejní činnost, a jejichž příklady zahrnují splatné nájemné, splatné platy, úrokové náklady a další poplatky splatné. Následující příklad poskytuje přehled nejbě
Odpisový vzorec

Odpisový vzorec

Vzorec pro výpočet nákladů na odpisy Vzorec nákladů na odpisy se používá k určení, kolik hodnoty aktiva lze odečíst jako náklad prostřednictvím výkazu zisku a ztráty. Odpisy lze definovat jako pokles hodnoty aktiva v důsledku opotřebení po určitou dobu. Jedná se o nepeněžní výdaj, který je součástí výkazu zisku a ztráty. Např. Odpisy strojů a strojů, ná
Výnosy vs. zisk

Výnosy vs. zisk

Rozdíly mezi výnosy a ziskem Klíčovým rozdílem mezi výnosy a ziskem je to, že výnosy označují příjmy generované jakýmkoli podnikatelským subjektem prodejem zboží nebo poskytováním jejich služeb v účetním období během běžného provozu, zatímco  zisk se týká částky realizované společností po odečtením výdajů od celkové výše příjmů. Pokud je příjem nadmnožinou, zisk by byl podm
Výpočet EBIT

Výpočet EBIT

Jak vypočítat EBIT? EBIT je měřítkem ziskovosti společnosti. Výpočet EBIT se provádí odečtením nákladů na prodané zboží a provozních nákladů. EBIT ukazuje provozní zisk společnosti Neodečítá výdaje spojené s platbami úroků nebo daní. EBIT vzorec Vzorec # 1 - Vzorec výkazu zisku a ztráty Zisk před úroky a zdaněním = výnosy - náklady na prodané zboží - provozní náklady Vzorec # 2 - Použití příspěvkové marže Tržby - variabilní náklady - fixní náklady = EBIT Tržby - variabilní náklady jsou známé také jako marže příspěvku Krok za krokem příklady výpočtu EBIT Příklad č. 1 Máme sp
Zakoupit položku deníku kreditu

Zakoupit položku deníku kreditu

Co je položka nákupu deníku nákupu? Položka deníku nákupu kreditu je položka deníku předaná společností v deníku nákupu dne, kdy společnost zakoupí jakýkoli inventář od třetí strany za podmínek úvěru, kde bude odečtena částka z účtu nákupu. Účet věřitele nebo účet splatný na účet bude připsán v účetních knihách společnosti. Jak zaznamenat zápis do deníku nákupního kred
Metody přímého a nepřímého peněžního toku

Metody přímého a nepřímého peněžního toku

Přímé a nepřímé jsou dvě různé metody používané pro přípravu výkazu peněžních toků společností, přičemž hlavní rozdíl se týká peněžních toků z provozní činnosti, kde v případě metody přímých peněžních toků dochází ke změnám v peněžních příjmech a peněžních platbách jsou vykazovány v peněžních tocích ze sekce provozní činnosti, zatímco v případě metody nepřímých peněžních toků jsou změny na účtech aktiv a pasiv upraveny v čistém výnosu tak, aby byly získány peněžní toky z provozní činnosti. Rozdíly mezi přímým a nepřímým peněžním tokem Výkaz peněžních toků obsahuje tři soubo
Prime Cost

Prime Cost

Co je to Prime Cost? Prvotní náklady jsou přímé náklady vzniklé v procesu výroby produktu a obvykle zahrnují přímé výrobní náklady na zboží včetně surovin a přímé mzdové náklady. Je nezbytnou součástí celkových výrobních nákladů. Náklady a efektivní ceny zboží jsou určovány především na jeho základě. Stává se základnou pro určování ceny, v
Formát výkazu zisku a ztráty

Formát výkazu zisku a ztráty

Formát výkazu zisku a ztráty (P / L) Následující formát výkazu zisku a ztráty poskytuje přehled nejběžnějšího výkazu zisku a ztráty. Je nemožné poskytnout úplnou sadu příkladů, které se zabývají každou variací v každé situaci, protože existují tisíce takových formátů výkazů zisků a ztrát založených na geografii, účetních zásadách atd. Výkazy zisků a ztrát a účet P&L jsou použ
Vícestupňový výkaz zisku a ztráty

Vícestupňový výkaz zisku a ztráty

Vícestupňový výkaz zisku a ztráty je výkaz zisku a ztráty společnosti, který odděluje celkové provozní výnosy společnosti od neprovozních výnosů a celkové provozní náklady společnosti od neprovozních nákladů, čímž odděluje celkové výnosy a náklady konkrétního období do dvě různé podkategorie, tj. provozní a neprovozní. Co je vícest
Časově rozlišená položka deníku výdajů

Časově rozlišená položka deníku výdajů

Zápis do deníku pro nahromaděné výdaje Položka deníku časově rozlišených výdajů je položka deníku předaná k zaznamenání výdajů, které společnosti vznikly během jednoho účetního období, ale nebyly skutečně uhrazeny v daném účetním období, kdy bude účtován nákladový účet a bude účtován účet časově rozlišených závazků. Výdaje příštích období se vztahují k výdajům, které
Pro Forma výkaz příjmů

Pro Forma výkaz příjmů

Co je výkaz zisku a ztráty Pro Forma? Proforma výkaz zisku a ztráty (známý také jako proforma zisk a ztráta) znamená, jak bude upravený výkaz zisku a ztráty vypadat, když budou vyloučeny určité předpoklady, jako jsou neopakující se položky, náklady na restrukturalizaci atd., Nebo pokud bude ukončena ztráta jednotky. Při použití v kontextu
Výkaz zisku a ztráty z příspěvku

Výkaz zisku a ztráty z příspěvku

Co je Výkaz zisku a ztráty z příspěvku? Výkazy ziskové marže příspěvku odkazují na výkaz, který zobrazuje výši příspěvku přijatého po odečtení všech nákladů, které mají proměnlivou povahu, od celkové výše výnosů a další fixní náklady jsou odečteny od příspěvku, aby se získal čistý zisk / ztráta podnikatelského subjektu . Jedná se o speciální formát výkazu zisku a zt
Hrubý zisk vzorec

Hrubý zisk vzorec

Vzorec pro výpočet hrubého zisku Vzorec hrubého zisku se vypočítá odečtením nákladů na prodané zboží od čistého prodeje, kde se čistý prodej vypočítá odečtením všech výnosů z prodeje, slev a povolenek z hrubého prodeje a nákladů na prodané zboží (COGS) se odečte odečtením konečný stav ze součtu počátečních zásob a nákupů provedených během období. Hrubý zisk je zisk, který podnik vydělá prodej
Peněžní tok z operací

Peněžní tok z operací

Co jsou peněžní toky z operací (provozní činnosti)? Peněžní tok z operací je první ze tří částí výkazu peněžních toků, který zobrazuje peněžní příjmy a odtoky z hlavní provozní činnosti v účetním roce; Provozní činnosti zahrnují hotovost získanou z prodeje, hotovostní výdaje zaplacené za přímé náklady a platby prováděné za financování provozního kapitálu. Nejdůležitější - Stáhněte si hotovostní tok z šab
Obecný deník

Obecný deník

Co je General Journal? Obecný deník je deník společnosti, ve kterém se provádí počáteční vedení záznamů o všech transakcích, které se nezaznamenávají v žádném speciálním deníku vedeném společností, jako je deník nákupu, deník prodeje, peněžní deník atd. Kdykoli dojde k události nebo dojde k transakci, zaznamená se do deníku. Deník může být dvou typů - speciální
Předem stanovený vzorec režijního kurzu

Předem stanovený vzorec režijního kurzu

Vzorec pro výpočet předem stanovené režijní ceny Předem stanovená režijní sazba je sazba, která se použije k výpočtu odhadu projektů, které pro režijní náklady ještě nezačnou. Zahrnovalo by to výpočet známých nákladů (jako jsou náklady práce) a následné použití režijní sazby (která byla předem stanovena) k promítnutí neznámých nákladů (což je částka režie). Vzorec pro výpočet předem stanovené režijní ryc
Přírůstkové výnosy

Přírůstkové výnosy

Inkrementální výnosy označují hodnotu dodatečných výnosů společnosti během posuzovaného období, pokud dojde ke změně prodejního množství ve společnosti a přírůstkové výnosy se vypočítají vydělením změny výnosu konkrétního období změnou množství prodáno. Definice přírůstkových výnosů Přírůstkové výnosy označují dodatečné výnosy generované z dodatečného množství tržeb. Přírůstkové výnosy se používají k analýze a porovnání výnos
Finanční leasing vs operativní leasing

Finanční leasing vs operativní leasing

Finanční leasing a operativní leasing jsou různé účetní metody pro leasing, kde v případě finančního leasingu se všechna rizika a odměny související s uvažovaným aktivem převedou na nájemce, zatímco v případě operativního leasingu všechna rizika a odměny související s aktivem podle úvaha zůstává u pronajímatele. Rozdíly mezi finančním leasingem
Maximalizace bohatství vs maximalizace zisku

Maximalizace bohatství vs maximalizace zisku

Klíčový rozdíl mezi bohatstvím a maximalizací zisku spočívá v tom, že maximalizace bohatství je dlouhodobým cílem společnosti zvýšit hodnotu akcií společnosti, čímž se zvýší bohatství akcionářů k dosažení vedoucí pozice na trhu, zatímco maximalizací zisku je zvýšit schopnost krátkodobě dosahovat zisků, aby společnost přežila a rostla na stávajícím konkurenčním trhu. Rozdíl mezi bohatstvím a maximalizací zisku
Průměrný inventární vzorec

Průměrný inventární vzorec

Vzorec pro výpočet průměrné zásoby Průměrný inventární vzorec se používá k výpočtu průměrné hodnoty zásob v určitém časovém okamžiku tak, že se vezme průměr zásob na začátku a na konci účetního období. Pomáhá managementu porozumět inventáři, který musí podnik udržovat během svého každodenního podnikání. Vzhledem k tomu, že konečná inventura může být
Nahromaděné odpisy

Nahromaděné odpisy

Co je to akumulovaný odpis? Kumulované odpisy aktiva jsou částky kumulativních odpisů, které byly na aktivum účtovány od data jeho pořízení do data účetní závěrky. Jedná se o protiúčet, což je rozdíl mezi kupní cenou aktiva a jeho účetní hodnotou v rozvaze a je snadno dostupný jako řádková položka v sekci dlouhodobých aktiv v rozvaze. Souhrnný vzorec odpisů Výpočet
Kapitálové příjmy vs příjmy | Top 8 rozdílů

Kapitálové příjmy vs příjmy | Top 8 rozdílů

Primární rozdíl mezi kapitálovými příjmy a příjmovými příjmy spočívá v tom, že kapitálové příjmy jsou příjmy jednorázové povahy, které buď vytvářejí závazek společnosti, nebo snižují aktiva společnosti, zatímco příjmy jsou příjmy opakující se povahy a jsou uvedeny ve výkazu příjem společnosti. Rozdíly mezi kapitálovými příjmy a příjmy
Druhy aktiv

Druhy aktiv

Druhy aktiv v účetnictví Aktiva jsou zdroje vlastněné jednotlivci nebo společnostmi nebo vládami, u nichž se očekává, že budou generovat budoucí peněžní toky po dlouhou dobu. Existují obecně tři typy distribuce aktiv - 1) na základě převoditelnosti (aktuální a dlouhodobá aktiva), 2) fyzické existence (hmotná a nehmotná aktiva) a 3) využití (provozní a nefunkční aktiva). Typ aktiv založený na konvert
Kapitálový vzorec

Kapitálový vzorec

Vzorec pro výpočet celkového jmění společnosti Rovnice vlastního kapitálu uvádí, že celková hodnota vlastního kapitálu společnosti se rovná součtu celkových aktiv mínus součet celkových závazků. Zde celková aktiva označují aktiva přítomná v konkrétním bodě a celková pasiva znamenají pasiva během stejného časového období. Vlastní kapitál je také známý jako vl
Oběžná aktiva

Oběžná aktiva

Definice oběžných aktiv Očekává se, že krátkodobá aktiva budou spotřebována, prodána nebo převedena na hotovost buď za jeden rok, nebo v provozním cyklu, podle toho, který je delší. Obvykle jsou v rozvaze prezentovány v pořadí likvidity a zahrnují hotovost a peněžní ekvivalenty, pohledávky, zásoby, předplacená a jiná krátkodobá aktiva. Seznam oběžných aktiv Zahrn
Výkaz úplného příjmu

Výkaz úplného příjmu

Co je Výkaz úplného příjmu? Výkaz komplexního výsledku se týká výkazu, který obsahuje podrobnosti o výnosech, výnosech, nákladech nebo ztrátách společnosti, které se nerealizují, když společnost sestavuje účetní závěrku za účetní období, a to samé se uvádí po čistém výnosu výkaz zisku a ztráty společnosti. Z výše uvedeného jsme si všimli, že Co
Likvidní aktiva

Likvidní aktiva

Co jsou to likvidní aktiva? Likvidní aktiva jsou aktiva podniku, která lze v krátkém čase převést na hotovost a zahrnují aktiva, jako jsou hotovost, obchodovatelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu, a jsou uvedena na straně aktiv rozvahy společnosti . Jednoduše řečeno, tato aktiva lze rychle přeměnit na hotovost, což má zanedbatelný vliv na cenu dostupnou na celém trhu. Tato aktiva zahrnují státn
Rozdíl mezi peněžním tokem a tokem fondu

Rozdíl mezi peněžním tokem a tokem fondu

Rozdíly peněžních toků a peněžních toků Peněžní tok se týká celkové hotovosti generované firmou v konkrétním účetním období a počítá se jako součet celkové hotovosti z operací, peněžních toků z financování a peněžních toků z investiční činnosti, zatímco peněžní tok společnosti zaznamenává pohyb hotovost a výplata ze společnosti během stanoveného časového období. Peněžní tok a tok fondů jsou zcela odlišné výkazy, kt
Finanční závazky Definice, typy, poměry, příklady

Finanční závazky Definice, typy, poměry, příklady

Finanční závazky Finanční závazky z podnikání jsou jako kreditní karty pro jednotlivce. Jsou užitečné v tom smyslu, že společnost může použít k zaměstnávání „peněz druhých“ k financování svých obchodních aktivit na určité časové období, které trvá pouze po splatnosti závazku. Měli byste však mít na paměti, že nadmě
Režijní náklady

Režijní náklady

Jaké jsou režijní náklady? Režijní náklady jsou náklady, které přímo nesouvisejí s výrobní činností, a jsou proto považovány za nepřímé náklady, které je třeba zaplatit, i když neexistuje výroba; a příklady zahrnují splatné nájemné, splatné veřejné služby, splatné pojištění, platy vyplácené zaměstnancům kanceláře, kancelářské potřeby atd. Režijní náklady se vztahují k nákladům na nepřím
Účty splatné vs poznámky splatné

Účty splatné vs poznámky splatné

Primární rozdíl mezi závazky a splatnými bankovkami spočívá v tom, že splatnými účty je částka, kterou společnost dluží svému dodavateli, když je zakoupeno jakékoli zboží nebo jsou využity služby, zatímco splatné bankovky jsou písemným příslibem poskytnutí konkrétní částky peněz v určitou budoucnost datum nebo podle požadavku držitele bankovky. Rozdíl mezi splatnými účty a splatným
Postupy auditu

Postupy auditu

Co jsou postupy auditu? Auditorské postupy jsou kroky prováděné auditory za účelem získání všech informací o kvalitě financí poskytovaných společností, které jim umožňují vytvořit si názor na účetní závěrku, zda odrážejí věrný a poctivý obraz finanční situace organizace. Jsou identifikovány a použity ve f
Metoda odpisu klesajícího zůstatku

Metoda odpisu klesajícího zůstatku

Co je metoda klesající bilance? Metoda odpisování s klesajícím zůstatkem se také nazývá metoda snižování zůstatku, kdy se aktiva odepisují vyšší sazbou v počátečních letech než v následujících letech. Podle této metody se na účetní (klesající) účetní hodnotu aktiva každý rok použije konstantní míra odpisů. Výsledkem této metody je zrychlené odepi
Vzorec čistého majetku

Vzorec čistého majetku

Vzorec pro výpočet čistých aktiv Čistá aktiva mohou být definována jako celková aktiva organizace nebo firmy, minus její celková pasiva. Počet čistých aktiv lze sčítat s vlastním kapitálem podniku. Jedním z nejjednodušších způsobů výpočtu čistých aktiv je použití níže uvedeného vzorce. Čistá aktiva = aktiva - pasiva
Vzorec výrobních nákladů

Vzorec výrobních nákladů

Co je vzorec výrobních nákladů? Vzorec výrobních nákladů se skládá z nákladů, které podniku nebo společnosti vzniknou při výrobě hotových výrobků nebo při poskytování konkrétních služeb, a zahrnuje obvykle přímou práci, všeobecné režijní náklady, přímé materiálové náklady nebo náklady na suroviny a zásoby. Výrobní náklady by měly být přímo v soul
Provozní náklady (OPEX)

Provozní náklady (OPEX)

Definice provozních nákladů Provozní náklady (OPEX) jsou náklady, které vzniknou při běžném podnikání a nezahrnují náklady, jako jsou náklady na prodané zboží, které přímo souvisejí s výrobou produktu nebo poskytováním služeb. Jsou snadno dostupné ve výkazu zisku a ztráty spolu s dalšími náklady, které jsou odečteny od provozních výnosů k určení čistého zisku. Následuje několik běžných provozních nák
Vzorec čistého prodeje

Vzorec čistého prodeje

Vzorec pro výpočet čistého prodeje společnosti Vzorec čistého prodeje se používá k výpočtu prodeje společnosti bez jejího výnosu, slev a dalších povolenek, kde vzorec čistého prodeje je hrubý generovaný výnos z prodeje minus výnosy z prodeje, slevy povolené zákazníkům a povolenky. Čistý prodej = hrubý prod
EOQ (množství ekonomické objednávky)

EOQ (množství ekonomické objednávky)

Co je EOQ? EOQ znamená množství ekonomické objednávky a pomáhá najít objem výroby nebo objednávky, který by společnost měla přidat, s cílem minimalizovat náklady na držení a náklady na objednávku. Vzorec EOQ Pojďme se podívat na kritické komponenty EOQ a jeho vzorec - # 1 - Držení nákladů Náklady na držení jsou náklady na držení zásob ve skladu. Jedná se o přímé náklady, které j
Provozní vzorec peněžních toků

Provozní vzorec peněžních toků

Vzorec pro výpočet provozních peněžních toků (OCF) Formule provozních peněžních toků označuje peněžní tok generovaný z hlavních provozních činností podniku po odečtení provozních nákladů a pomáhá při analýze toho, jak silný a udržitelný je obchodní model společnosti. Provozní peněžní tok (OCF) je mír
Čistá dlouhodobá aktiva

Čistá dlouhodobá aktiva

Co jsou čistá dlouhodobá aktiva? Čisté fixní aktivum je zbytková hodnota aktiv fixního aktiva a vypočítává se pomocí celkové částky ceny zaplacené za všechna fixní aktiva v době nákupu minus celková částka odpisu již přijatá od doby nákupu aktiv. Pokud jsou kumulované odpisy aktiva enormní, znamená to, že stáří aktiva je vysoké a společnost dlouhodobě nenahrazuje svá aktiva. Tato metrika je pro investory užitečně
Dlouhodobá aktiva

Dlouhodobá aktiva

Co jsou to dlouhodobá aktiva? Dlouhodobá aktiva jsou v zásadě dlouhodobá aktiva, která byla nakoupena s úmyslem použít je v podnikání, a jejich výhody budou pravděpodobně narůstat několik let. Tato aktiva odhalují informace o investiční činnosti společnosti a mohou být hmotná nebo nehmotná. Mezi příklady patří dlo
Náklady na prodané zboží (COGS)

Náklady na prodané zboží (COGS)

Zápis do deníku za náklady na prodané zboží (COGS) Následující položky deníku Náklady na prodané zboží poskytují přehled nejběžnějších COGS. Zásoby jsou zboží, které je připraveno k prodeji a v rozvaze se zobrazuje jako aktiva. Když se tento inventář prodá, stane se výdajem a my tento výdaj nazýváme náklady na prodané zboží. Inventář je cena zboží, které jsme zak
Pohledávky vs Účty splatné

Pohledávky vs Účty splatné

Rozdíly mezi pohledávkami a účty splatnými Pohledávka na účtu je částka, kterou společnost dluží zákazníkovi za prodej zboží nebo za poskytnutí služeb, zatímco pohledávky za společnost je částka, kterou společnost dluží svému dodavateli v případě nákupu jakéhokoli zboží nebo využití služeb. V podnikání musíte nakupovat zboží n
Plat splatný

Plat splatný

Splatný plat se vztahuje na odpovědnost společnosti vůči zaměstnancům vůči výši platu za období, které se stalo splatným, ale společnost jim je dosud nevyplatila, a je uvedeno v zůstatku společnosti v rámci odpovědnosti za škodu. Definice platu Výplatu lze připsat druhu zápisu do deníku mezd, který se použije k zaznamenání kompenzace, která bude vyplacena zaměstnancům, do účetních knih. Obvykle je zahrnuta do krátkodobý
Závazky v účetnictví

Závazky v účetnictví

Pasiva Význam Závazky v účetnictví jsou finanční závazky společnosti v důsledku jakýchkoli minulých událostí, které jsou pro ni právně závazné a které mají být splatné jinému subjektu, jejichž vypořádání vyžaduje odliv různých cenných zdrojů společnosti a tyto jsou uvedeny v zůstatek společnosti. Pasiva je účet, na kterém společnos
Aktiva vs pasiva

Aktiva vs pasiva

Primárním rozdílem mezi aktivy a pasivy je to, že aktivem je cokoli, co je ve vlastnictví společnosti za účelem poskytnutí ekonomických výhod v budoucnu, zatímco pasiva jsou něco, za co je společnost povinna ji v budoucnu splácet. Rozdíly mezi aktivy a pasivy Aktiva a pasiva jsou hlavní součástí každého podnikání. Ačkoli se tyto dva prvk
Vzorec aktuálního majetku

Vzorec aktuálního majetku

Co je vzorec aktuálních aktiv? Vzorec pro krátkodobá aktiva se vypočítá sečtením všech aktiv z rozvahy, která lze přeměnit na hotovost během období jednoho roku nebo méně. Oběžná aktiva zahrnují především hotovost, hotovost a ekvivalenty, pohledávky na účtech, zásoby, obchodovatelné cenné papíry, náklady příštích období atd. Sloučení všech těchto položek spolu
EBITDA vs. provozní příjem

EBITDA vs. provozní příjem

EBITDA vs. rozdíly v provozních příjmech EBITDA vs. provozní výnosy - zisk a zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) se často používají k nalezení ziskovosti společnosti. EBITDA je ukazatel používaný pro srovnávací analýzu různých společností. Je to jeden z kritických finančních nástrojů používaných k hodnocení společností s různými velikostmi, strukturami, daněmi a odpisy. EBITDA = EBIT + odpisy + amortizace.
Metoda zapsané hodnoty

Metoda zapsané hodnoty

Co je metoda zapsané hodnoty? Metoda odepsané hodnoty je metoda odpisování, která každý rok aplikuje konstantní míru odpisu na čistou účetní hodnotu aktiva, čímž rozpozná více odpisových nákladů v prvních letech životnosti aktiva a menší odpisy v pozdějších letech životnosti aktiva. Stručně řečeno, tato metoda
Preferovaná dividenda

Preferovaná dividenda

Co je to preferovaná dividenda? Preferované dividendy označují částku dividendy splatné z prioritních akcií společnosti ze zisků dosažených společností a preferovaní akcionáři mají přednost při získávání těchto dividend ve srovnání s kmenovými akciemi, což znamená, že společnost musí nejprve splnit odpovědnost preferovaných akcií dividendy před tím, než se zbaví odpovědnosti za dividendy splatné přednostním akcionářům. Preferovaná dividenda je pevná dividenda přija
Pronajímatel vs nájemce

Pronajímatel vs nájemce

Rozdíl mezi pronajímatelem a nájemcem Pronajímatel označuje osobu, která aktivum vlastní, a umožňuje druhé osobě, známé jako nájemce, používat jeho aktivum tím, že na oplátku dostává pravidelné nájemné, zatímco nájemce označuje osobu, která používá aktivum ve vlastnictví jiné osoby, známé jako pronajímatel, na určité období zaplacením pravidelného nájemného podle podmínek dohody. Pronajímatel je vlastníkem nemovitosti a n
Cena produktu

Cena produktu

Definice nákladů na produkt Náklady na produkt se vztahují na všechny náklady, které společnosti vzniknou za účelem vytvoření produktu společnosti nebo za poskytnutí služeb zákazníkům, a to samé je uvedeno ve finančním výkazu společnosti za období, ve kterém se stane součástí nákladů na zboží, které společnost prodává. Mezi příklady nákladů na produkt p
Rozdíl mezi cenou a cenou

Rozdíl mezi cenou a cenou

Rozdíly mezi cenou a náklady Klíčový rozdíl mezi náklady a cenou spočívá v tom, že náklady představují částku výdajů vynaložených na podnik na materiál, práci, prodej a služby a na jiné obchodní činnosti, zatímco cena se vztahuje na částku, kterou podnik účtuje od svých zákazníků za poskytnutí svého zboží a služeb zákazníkovi a zákazník musí zaplatit takovou dohodnutou částku, aby získal zboží nebo služby. Cena a náklady jsou výrazy, které se často použív
Výnosy vs. obrat

Výnosy vs. obrat

Klíčovým rozdílem mezi tržbami a obratem je to, že tržby se vztahují k příjmům generovaným jakýmkoli podnikatelským subjektem prodejem zboží nebo poskytováním jejich služeb během běžného provozu, zatímco obrat se vztahuje k počtu případů, kdy společnost vydělává příjmy pomocí aktiva, která v podniku zakoupila nebo vygenerovala. Rozdíl mezi příjmy a obratem Výno
Příklady dlouhodobých závazků

Příklady dlouhodobých závazků

Příklady dlouhodobé odpovědnosti Dlouhodobé závazky označují ty závazky nebo finanční závazky společnosti, které jsou splatné společností po období následujícího jednoho roku, a jejichž příklady zahrnují dlouhodobou část splatných dluhopisů, výnosy příštích období, dlouhodobé půjčky, dlouhodobé závazky část vkladů, odložené daňové závazky atd. Vezměme si příklad amerického maloobchodního g
Ostatní výdaje

Ostatní výdaje

Co jsou jiné výdaje? Ostatní výdaje, známé také jako různé výdaje, jsou výdaje vzniklé společnosti během posuzovaného účetního období, které mají obvykle malou hodnotu a není tak důležité je jednotlivě uvádět na samostatném účtu hlavní knihy, a jsou tedy spojeny dohromady pod jednou hlavou. Jednoduše řečeno, ostatní výda
Akcie Premium

Akcie Premium

Co je to Premium účet Shares? Akciové prémie je rozdíl mezi emisní cenou a nominální hodnotou akcie a je také známé jako prémie za cenné papíry. O akciích se říká, že jsou vydávány s prémií, když je emisní cena akcie vyšší než její nominální hodnota nebo nominální hodnota. Tato prémie je poté připsána na ú