Kategorie: Účetní základy

Formát zkušebního zůstatku

Formát zkušebního zůstatku

Co je formát zkušební váhy? Zkušební zůstatek má tabulkový formát, který zobrazuje podrobnosti o všech zůstatcích knih na jednom místě. Zahrnuje transakce provedené v průběhu roku a také počáteční a konečný zůstatek účetních knih, protože každý subjekt potřebuje vyhodnotit svou finanční pozici v určitém časovém období. Zkušební zůstatek zobrazuje seznam všech
Finanční výkazy

Finanční výkazy

Co jsou to finanční výkazy? Finanční výkazy jsou písemné zprávy připravené vedením společnosti k prezentaci jejích finančních záležitostí v daném období (čtvrtletní, šestiměsíční nebo roční). Tyto výkazy zahrnují rozvahu, peněžní toky z výkazu zisku a ztráty a výkaz o vlastním kapitálu a jsou připraveny podle předepsaných a standardizovaných účetních zásad, aby vykazování bylo na všech úrovních v souladu. Typy finančních výkazů Nyní se podívejme na každ
Koncept významnosti

Koncept významnosti

Co je koncept materiality? Ve všech finančních účetních výkazech jsou některé transakce, které jsou příliš malé na to, aby byly uznány, a tyto transakce nemusí mít žádný dopad na analýzu účetní závěrky externím pozorovatelem; odstranění takových irelevantních informací, aby účetní závěrka byla svěží a konsolidovaná, se nazývá koncept významnosti . Podrobné vysvětlení Pojem významnosti ozn
Časové rozlišení vs. odklad

Časové rozlišení vs. odklad

Rozdíl mezi časovým rozlišením a odložením Určité účetní koncepty se obecně používají v principu účtování výnosů a nákladů pro každou společnost. Jedná se o opravné položky, které se označují jako akruální a odložené účetnictví a které podniky často používají k přizpůsobení svých účetních knih tak, aby odrážely skutečný obraz společnosti. Časové rozlišení a odložení jsou součástí těch typů úč
Příklady akruálního účetnictví

Příklady akruálního účetnictví

Příklady akruálního účetnictví Akruální účetnictví vykazuje výnosy, které společnost vydělala v době prodeje, a výdaje vykáže v době, kdy vznikly, mezi něž patří například prodej zboží na úvěr, kde bude prodej zaznamenán v účetních knihách k datu prodeje bez ohledu na to, zda se jedná o úvěr nebo hotovost. Nejběžnější příklady akruálního účetn
Pobočkové účetnictví

Pobočkové účetnictví

Pobočkové účetnictví je systém účetnictví, v rámci kterého společnost vede oddělené účty pro každé z provozních míst nebo poboček společnosti a je sledováno s motivem zvyšování transparentnosti a poznání pozice peněžních toků a finančního obrazu každého takového místo fungování společnosti. Význam oborového účetnictví Pobočkové
Finanční výkazy Pro Forma

Finanční výkazy Pro Forma

Co jsou finanční výkazy Pro Forma? Proforma finanční účetní závěrky se vztahují k vykazování současných nebo plánovaných finančních výkazů společností na základě určitých předpokladů a hypotetických událostí, ke kterým mohlo nebo mohlo dojít v budoucnu. Vedení společnosti Thee může zahrnout nebo vyloučit řádkové položky, u nichž se domnívají, že nemusí přesně měřit její odhady. Druhy finančních výkazů Pro Forma # 1 - Projekce
Obchodní pohledávky

Obchodní pohledávky

Co jsou obchodní pohledávky? Pohledávka z obchodního styku je částka, kterou společnost fakturovala zákazníkovi za prodej zboží nebo poskytnutí služeb, za které zákazníci dosud částku nezaplatili, a v rozvaze společnosti je uvedena jako aktivum. Jednoduše řečeno, pohledávka z obchodního styku je účetní položka v rozvaze účetní jednotky, která vzniká v důsledku prodeje zboží a služeb na úvěr. Vzhledem k tomu, že entita má na svého
Koncept obezřetnosti v účetnictví

Koncept obezřetnosti v účetnictví

Koncept obezřetnosti v účetnictví Zásada obezřetnosti nebo zásada konzervatismu je klíčovým účetním principem, který zajišťuje, aby aktiva a výnosy nebyly nadhodnoceny a byla vytvořena rezerva na všechny známé výdaje a ztráty, ať už je částka známa pro určitý nebo jen odhad, tj. Výdaje a závazky nejsou v úče
Účetní cyklus

Účetní cyklus

Co je účetní cyklus? Účetní cyklus je proces identifikace, sběru a sumarizace finančních transakcí podniku s cílem generovat užitečné informace ve formě tří finančních výkazů, a to výkazu zisku a ztráty, rozvahy a peněžních toků. Začíná to účetní transakcí a končí uzavřením účetních knih. Tady je devět kroků účetního cyklu -
Průběžné zprávy

Průběžné zprávy

Význam průběžné zprávy Průběžná zpráva jsou finanční výkazy vykázané firmou za období kratší než jeden rok (pololetně, čtvrtletně nebo dokonce měsíčně) a obvykle přezkoumávané interními auditory společnosti, místo aby šly na úplný povinný audit, který by byl nepraktický a časově náročný vzhledem k četnosti zveřejňování těchto zpráv. Přestože regulační orgány předepisují roční vykaz
Zůstatek hlavní knihy

Zůstatek hlavní knihy

Co je Ledger Balance? Zůstatek hlavní knihy je počáteční zůstatek, který je k dispozici na začátku každého obchodního dne. Zahrnuje všechny vklady a výběry, které se používají při výpočtu celkových prostředků zbývajících na účtu na konci předchozího dne. Jak lze vypočítat zůstatek hlavní knihy na konci dne? Zůstatek hlavní knihy lze vypočítat
Účet Nostro

Účet Nostro

Význam účtu Nostro Účet Nostro je účet, který banka určité země drží v bance jiné země v cizí měně, a pomáhá bance, která má účet v bance jiné země, zjednodušením směnného a obchodního procesu pro zahraniční měny. Jednoduše řečeno, jedná se o zahraniční bankovní účet zřízený prostřednictvím domácí banky v příslušné zemi požadované měny. Například banka X v Indii má účet u banky Y v USA v jeji
Konzervatismus - princip účetnictví

Konzervatismus - princip účetnictví

Zásada konzervatismu v účetnictví poskytuje vodítko pro účetnictví, podle něhož by v případě nejistoty měly být uznány všechny náklady a závazky, zatímco všechny výnosy a zisky by neměly být zaznamenány, a tyto výnosy a zisky by měly být uznány pouze tehdy, když existuje přiměřená jistota jeho skutečného přijetí. Co je princip konzervatismu? Princi
Výroba vs výroba

Výroba vs výroba

Rozdíl mezi výrobou a výrobou Klíčový rozdíl mezi výrobou a výrobou spočívá v tom, že výroba je proces, při kterém se surovina přeměňuje na hmotné výrobky, zatímco výroba vytváří užitečnost, stejně jako proces, při kterém se vyrábí předmět za účelem spotřeby kombinací různých zdrojů . Co je výroba? Výrobu lze definovat jako
Uživatelé účetních závěrek

Uživatelé účetních závěrek

Top 10 nejčastějších uživatelů účetních závěrek Finanční výkazy připravené Společnostmi používají různé kategorie jednotlivců, společností v tom smyslu, že jsou pro ně relevantní. Níže jsou uvedeny nejběžnější uživatelé účetní závěrky: Vedení společnosti Investoři Zákazníci Konkurenti Vláda a vládní agentury Zaměstnanci Investiční analytici Věřitelé Ratingová agentura Dodavatelé Pojďme si podrobně promluvit o každém z nich - # 1 Vedení společnosti Vedení společnosti je prvním a nejdůležitějším uživatelem účetní závěrky. Přestože jsou to oni, kdo připravuje účetní závěrku, pře
Účetní list

Účetní list

Co je účetní list? Accounting Worksheet je tabulkový nástroj, který zaznamenává veškeré účetní informace a slouží k přípravě finančních výkazů společnosti na konci účetního cyklu, čímž je zajištěna její finanční přesnost. Tyto účetní tabulky jsou určeny hlavně pro interní účely, pouze pokud externí uživatelé společnosti, jako jsou investoři, věřitelé atd., Zřídka dostanou příležitost vidět účetní účetní l
Účetní funkce

Účetní funkce

Co jsou účetní funkce? Účetní funkce se nazývají jako soubor finančních systémů, které pomáhají při vedení účetnictví o finančních informacích v organizaci, finanční analýze, vytváření souhrnů, hlášení transakcí a fungují jako páteř téměř jakéhokoli podnikání. Účetnictví jako systém se snaží velmi syst
Složky účetní závěrky

Složky účetní závěrky

Jaké jsou součásti účetní závěrky? Součásti účetní závěrky jsou stavebními kameny, které společně tvoří účetní závěrku a pomáhají porozumět finančnímu zdraví podniku. a sestávají z Výkazu zisku a ztráty, Rozvahy, Výkazu peněžních toků a Výkazu vlastního kapitálu akcionářů. Každá složka slouží svému účelu a pomáhá při s
Příklady účetních transakcí

Příklady účetních transakcí

Top 5 příkladů účetních transakcí Účetní transakce jsou transakce, které mají peněžní dopad na finance podniku, například Apple má v rozvaze přibližně 200 miliard dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech a toto vyjádření se nazývá účetní transakce. Následující příklady účetních transakcí poskytují přehled nejběžnějších transakcí. Zaznamenávání transakcí je nejdůležitějším požada
IFRS vs indické GAAP Důležité rozdíly mezi IFRS a indickými GAAP

IFRS vs indické GAAP Důležité rozdíly mezi IFRS a indickými GAAP

Klíčovým rozdílem mezi IFRS a indickými GAAP je, že IFRS jsou mezinárodní účetní standardy, které poskytují vodítko k tomu, jak by společnost měla vykazovat různé transakce ve svých účetních výkazech, které používá mnoho zemí, zatímco indické GAAP jsou obecně uznávanými účetními principy vyvinutý ministerstvem pro korporátní záležitosti (MCA) a sledován pouze v Indii. Rozdíly mezi IFRS a indickými GAAP Poku
Konečné účty

Konečné účty

Co jsou konečné účty? Konečné účty jsou konečnou fází účetního procesu, kdy jsou různé účetní knihy vedené v Trial Balance (Knihy účtů) obchodní organizace prezentovány specifikovaným způsobem, aby poskytly ziskovost a finanční pozici účetní jednotky po stanovené období zúčastněným stranám a další zúčastněné strany, tj. Obchodní účet, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha
Obvaz oken v účetnictví

Obvaz oken v účetnictví

Co je to dressing oken v účetnictví? Window Dressing in Accounting označuje manipulaci provedenou vedením společnosti úmyslně v účetní závěrce, aby poskytla příznivější obraz společnosti před uživateli účetní závěrky, než bude zveřejněna na veřejnosti. Úprava oken v účetnictví znamená úsilí vedení o zlepšení vzhledu účetní závěrky společnosti před jejím zveřejněním. Jedná se o manipulaci s finančními výkazy, které m
Správa výdělků

Správa výdělků

Co je správa příjmů? Správa příjmů se týká záměrného přímluvu vedení v procesu podávání zpráv s cílem oklamat zúčastněné strany o ekonomické a finanční situaci společnosti nebo s osobním záměrem získat příjmy ze smluv s těmito manipulovanými finančními zprávami. Finanční manažer nebo vedení společnos
Záruční list

Záruční list

Co je záruční list? Záruční list je písemný souhlas vydaný bankou, který uvádí, že pokud dotyčný zákazník neprovede platbu za zboží zakoupené od dodavatele, pak banka zaplatí jménem zákazníka. Pomáhá dodavateli mít důvěru v transakci a dodávat produkt. Banka / strana, která převezme odpovědnost za platbu, se označuje jako ručitel. Příklady záručního listu Pojďme
GAAP (obecně přijímané účetní zásady)

GAAP (obecně přijímané účetní zásady)

Co jsou GAAP v účetnictví? Obecně přijímané účetní zásady (GAAP) jsou minimální standardní a jednotné pokyny pro účetnictví a vykazování, které stanoví správné klasifikační a měřící kritéria finančního výkaznictví a poskytují lepší obraz, když investoři srovnávají finanční zprávy různých společností. Jednoduše řečeno, je definován jako soubor běžn
Úpravy z předchozího období

Úpravy z předchozího období

Co jsou úpravy předchozího období? Úpravy z předchozího období jsou úpravy provedené v obdobích, která nejsou běžným obdobím, ale jsou již zohledněna, protože existuje mnoho metrik, kde účetnictví používá aproximaci a aproximace nemusí vždy představovat přesnou částku, a proto je nutné je často upravovat, aby bylo zajištěno, že všechny ostatní principy zůstávají nedotčeny. Vysvětlení V účetních výkazech se prová
Nevyhnutelné riziko

Nevyhnutelné riziko

Co je inherentní riziko? Inherentní riziko lze definovat jako pravděpodobnost, že účetní závěrka bude vadná z důvodu chyby, opomenutí nebo nesprávnosti, ke kterým dojde v důsledku faktorů mimo kontrolu nebo které nelze kontrolovat pomocí interních kontrol. Mezi příklady patří nezaznamenávání transakce zaměstnancem, oddělení povinností za účelem snížení rizika kontroly, ale zároveň koluze zaměstnanců / zúčastněných stran za úmysly zneužití. Druhy inherentního rizika # 1 - Riziko
Koncept měření peněz

Koncept měření peněz

Co je to koncept měření peněz v účetnictví? Koncept měření peněz je jedním z konceptů účetnictví, podle kterého by společnost měla ve svém finančním výkazu zaznamenávat pouze ty události nebo transakce, které lze měřit z hlediska peněz a kde není možné přiřadit peněžní hodnotu transakcím, pak nebudou zaznamenány ve finančním výkazu. Jednoduše řečeno to znamená, že v účetni
Provozní cyklus

Provozní cyklus

Jaký je operační cyklus? Provozní cyklus, známý také jako hotovostní cyklus společnosti, je poměr aktivity, který měří průměrnou dobu potřebnou k přeměně zásob společnosti na hotovost. Tento proces výroby nebo nákupu zásob, prodeje hotových výrobků, přijímání hotovosti od zákazníků a jejich použití k opětovnému nákupu / výrobě zásob je nikdy nekončící cyklus, pokud společnost zůstane v provozu. Jak vidíme níže, hotovostní cyklus společnosti
Účetní kontroly

Účetní kontroly

Účetní kontroly jsou postupy a metody, které účetní jednotka používá k zajištění, platnosti a přesnosti účetní závěrky, ale tyto účetní kontroly se používají pro zajištění souladu a jako ochrana společnosti a pro nedodržení zákonů, pravidel a předpisy. Co jsou to účetní kontroly? Účetní kontroly jsou opatření a kon
Účetní zásady

Účetní zásady

Co jsou účetní zásady? Účetní zásady jsou souborem pravidel nebo pokynů, které musí společnost dodržovat při přípravě a prezentaci své účetní závěrky, a proto slouží jako struktura nebo rámec, který mají společnosti dodržovat. Vzhledem k tomu, že vrcholový management stanoví měřítka pro udržení kvality produktů nebo služeb ve společnosti, stanoví se účetní pravidla také jako měřítka, která představují spolehlivý a přesný obraz účetních postupů ve společnosti. Účetní politika se může u jednotlivých společností lišit,
Dotazy k rozhovorům o finančním plánování a analýze (FP&A)

Dotazy k rozhovorům o finančním plánování a analýze (FP&A)

Nejlepší otázky a odpovědi ve finančním plánování a analýze (FP&A) Tým finančního plánování a analýzy (FP&A) poskytuje vrcholovému vedení strategické vstupy a předpovědi, včetně výkazů zisků a ztrát, rozpočtování a finančního modelování projektů. V tomto článku hovoříme o 10 nejlepších otázkách a odpovědích na pohovor FP&A, které vás provedou dobrou přípravou a prolomením pohovoru, kterému byste v blízké budoucnosti čelili. # 1 - Jaký je rozdíl mezi rozpočtováním a prognózami?
Účetní zásady

Účetní zásady

Co jsou účetní zásady? Účetní zásady jsou pravidla a pokyny, kterými se řídí různé účetní jednotky při zaznamenávání, přípravě a prezentaci účetní závěrky společnosti za účelem poskytnutí věrného a věrného obrazu o této účetní závěrce. Jak název napovídá, tyto principy jsou souborem pravidel a pokynů, podle kterých má společnost vykazovat své finanční údaje. Zde je seznam top 6 základních účetních zásad - Zá
Účetnictví odpovědnosti

Účetnictví odpovědnosti

Co je účetnictví odpovědnosti? Zodpovědné účetnictví je systém účetnictví, kde jsou určité osoby odpovědné za účetnictví konkrétních oblastí a kontrolu nákladů. Pokud se tyto náklady zvýší, bude osoba odpovědná a odpovědná. V tomto typu účetního systému je odpovědnost přiřazena na základě znalostí a dovedností dané osoby a této osobě je dána příslušná autorita, aby se mohla rozhodnout a ukázat svůj výkon. Kroky účetnictví odpovědnosti Níže jsou uvedeny krok
Konsolidovaná účetní závěrka

Konsolidovaná účetní závěrka

Co je konsolidovaná účetní závěrka? Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka celkové skupiny, která představuje součet jejích mateřských společností a všech jejích dceřiných společností a zahrnuje všechny tři klíčové finanční výkazy - výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků a rozvahu. Vysvětlil Mateřská společnost, pokud vlastní
Důležitost účetní závěrky

Důležitost účetní závěrky

Důležitost účetní závěrky Finanční výkazy jsou velmi důležité, protože přesně odráží obchodní výkonnost a finanční situaci společnosti. Kromě toho pomáhá všem zúčastněným stranám, včetně managementu, investorů, finančních analytiků atd., Hodnotit a přijímat vhodná ekonomická rozhodnutí porovnáním minulých a současných výkonů, a proto předvídat budoucí výkon a růst společnosti. V tomto článku uvádíme seznam 10 nejdůležitějších důlež
Omezení účetní závěrky

Omezení účetní závěrky

Seznam top 10 omezení finančního výkazu Historické náklady Úpravy inflace Osobní rozsudky Hlášení konkrétního časového období Nehmotná aktiva Srovnatelnost Podvodné praktiky Žádná diskuse o nefinančních záležitostech To nemusí být ověřeno Předpověď budoucnosti Společnost zveřejňuje finanční výkazy, a proto je zjevným omezením to, že informace, které analytik získá, jsou omezeny na to, co chce společnost ukázat a jak plánuje s informacemi manipulovat. Níže je uveden seznam 10 nejdůležitějších omez
Přeprava dovnitř

Přeprava dovnitř

Přeprava dovnitř Význam Přeprava dovnitř, označovaná také jako přeprava dovnitř nebo přeprava dovnitř, je definována jako náklady, které vzniknou při přepravě a přepravě zboží ze skladu dodavatele do místa podnikání kupujícího a je považována za přímý náklad a je vždy odráží se na debetní (obchodní) straně obchodního účtu a ve většině případů je za úhradu těchto nákladů odpovědný kupující. Vysvětlení Přeprava dovnitř nebo náklad dovnitř nebo d
Příklady účetní závěrky

Příklady účetní závěrky

Příklady účetní závěrky Následující příklad finančního výkazu poskytuje nástin nejběžnějších finančních výkazů. Je nemožné poskytnout úplnou sadu příkladů, které se zabývají každou variací v každé situaci, protože takových společností jsou tisíce. Každý příklad účetní závěrky uvádí téma, příslušné důvody a podle potřeby další komentáře Existují tři hlavní finanční výkazy: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz peněžních toků Příklad rozvahy č. 1 Rozvaha zobrazuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál Společnosti v určitém form
Účetní informační systém (AIS)

Účetní informační systém (AIS)

Co je účetní informační systém? Účetní informační systém označuje počítačovou metodu používanou společnostmi ke shromažďování, ukládání a zpracovávání účetních a finančních údajů, které používají interní uživatelé společnosti k podávání zpráv o různých informacích zúčastněným stranám společnost jako věřitelé, investoři, daňové úřady atd. Jednoduše řečeno, jedná se o systém, který shromažďuje a ukládá
Cíle finančního účetnictví

Cíle finančního účetnictví

Jaké jsou cíle finančního účetnictví? Primárním cílem finančního účetnictví je odhalit zisky a ztráty z podnikání a poskytnout věrný a poctivý obraz podnikání, jehož cílem je ochrana zájmů různých interních i externích zúčastněných stran, které jsou s podnikáním spojeny. Cíle finančního účetnictví # 1 - So
Druhy účetnictví

Druhy účetnictví

Seznam nejlepších 7 typů účetnictví Finanční účetnictví Projektové účetnictví Manažerské účetnictví Vládní účetnictví Forenzní účetnictví Daňové účetnictví Nákladové účetnictví. Podle rozsahu své činnosti může organizace sledovat různé typy účetnictví, aby uspokojila rozmanitost potřeb různých zúčastněných stran společnosti a mezi ně patří finanční účetnictví, forenzní účetnictví, účetní informační systém, manažerské účetnictví, daně, audity, nákladové účetnictví atd. Existují různá odvětví účetnictví, z nichž každá slouží jinému účelu. Různý účetní
Účetní období

Účetní období

Definice účetního období Účetní období označuje pevné časové období, během kterého se zaznamenávají všechny účetní transakce a sestavují se finanční výkazy, které se předkládají investorům, aby mohli sledovat a porovnávat celkovou výkonnost společnosti za každé časové období. Druhy účetního období Jsou dvou typ
Cíle finančního výkaznictví

Cíle finančního výkaznictví

Hlavním cílem finančního výkaznictví pro každou společnost je poskytnout nezbytné informace s ohledem na finanční situaci společnosti, pozici peněžních toků společnosti a různé povinnosti společnosti, které jsou relevantní pro její uživatele pro sledování výkonnosti podniku , porozumění finančnímu zdraví společnosti i pro informativní rozhodování. Cíle účetního výkaznictví Následu
Úroky splatné

Úroky splatné

Co je úrok splatný? Splatný úrok je částka výdajů, které vznikly, ale dosud nebyly zaplaceny (datum, kdy je zaznamenán v rozvaze společnosti). Pokud vznikne jakýkoli úrok po datu, ke kterému je splatný úrok zaznamenán v rozvaze, nebude tento úrok zohledněn. Příklady splatných úroků Podívejme se na následující příklady. Příklad 1 Řekněme, že spole
Relevance v účetnictví

Relevance v účetnictví

Co je to důležitost v účetnictví? Relevance v účetnictví znamená, že informace, které získáme z účetního systému, pomohou koncovým uživatelům činit důležitá rozhodnutí. Koncoví uživatelé mohou být interní nebo externí zúčastnění. Mezi interní zúčastněné strany patří manažeři, zaměstnanci a vlastníci firem. Pod externími zúčastněnými stranami máme na m
Obchodní transakce

Obchodní transakce

Co je obchodní transakce? Obchodní transakce je účetní termín, který se týká událostí, ke kterým dochází u třetích stran (tj. Zákazníků, prodejců atd.), Má peněžní hodnotu a má hmatatelnou ekonomickou hodnotu pro ekonomiku společnosti a má dopad na finanční situaci společnosti společnost. Vysvětlení Jednoduše řečeno,
Omezení finančního účetnictví

Omezení finančního účetnictví

Jaké je omezení finančního účetnictví? Omezení finančního účetnictví se týká těch faktorů, které mohou averzovat uživatele účetní závěrky, ať už jsou to investoři, management, ředitelé a všechny ostatní zúčastněné strany v podnikání, při přijímání jakéhokoli rozhodnutí pouhým spoléháním pouze na finanční účty. Je správné říci, že omezení finančního účetnictví
Časové rozlišení vs ustanovení

Časové rozlišení vs ustanovení

Rozdíl mezi časovým rozlišením a poskytnutím Časové rozlišení a poskytování jsou zásadními i základními aspekty finančního výkaznictví a slouží účelu uživatele k podrobnému pochopení stavu finanční situace společnosti. Časové rozlišení a poskytování jsou stejně důležité pro uživatelskou perspektivu. Účetní, který vede účetní knihy, by měl
Inflační účetnictví

Inflační účetnictví

Význam inflačního účetnictví Inflační účetnictví označuje metodu používanou k vykazování finančních výkazů zohledněním dopadu stoupajících nebo klesajících nákladů na různé zboží, které jsou upraveny podle cenových indexů, aby poskytly jasný obraz o finanční situaci firmy obvykle v dobách inflačního prostředí. Obvykle, když společnost působí v inflačn
Úmluva o účetnictví

Úmluva o účetnictví

Co je účetní konvence? Účetní konvence jsou určitými pokyny pro komplikované a nejasné obchodní transakce, i když to není povinné ani právně závazné, nicméně tyto obecně přijímané zásady udržují konzistenci v účetní závěrce. Při standardizaci procesu finančního výkaznictví tyto konvence zohledňují srovnání, relevanci, úplné zveřejnění transakcí a aplikaci ve finančních výkazech. Účetní při sestavování účetní závěrky týkající s
Účtování o zajištění reálné hodnoty

Účtování o zajištění reálné hodnoty

Účetnictví prováděné společností s ohledem na zajištění expozice vůči změně reálné hodnoty položky, ať už jde o aktivum pro společnost, nebo jde o závazek, který lze přičíst konkrétnímu riziku, a totéž může vést k vytvoření zisku nebo ztráty pro společnost je známá jako účetnictví pro zajištění reálné hodnoty. Účtování o zajištění reálné hodnoty Zajiště
Velká koupel

Velká koupel

Co je Big Bath? Big Bath je druh manipulativního účetnictví v účetních knihách, kde společnost manipuluje s příjmem ve špatném roce tím, že dále degraduje příjem, čímž vykazuje ještě větší ztrátu, než ve skutečnosti je, takže nadcházející období nebo rok vypadá lépe a dělá budoucnost výsledky vypadají atraktivně. Vysvětlení Jedná se o typický scénář
Zásada nákladů

Zásada nákladů

Jaký je princip historických nákladů? Zásada nákladů stanoví, že aktivum by mělo být vždy zachyceno v původní kupní ceně nebo ceně, nikoli ve vnímané hodnotě, a proto by jakékoli změny tržní hodnoty aktiva neměly ovlivnit, jak jsou v rozvaze zastoupeny. Krátké vysvětlení Toto se také nazývá „princip historických nákladů“. Princip historických nákladů je vhodně
Šek

Šek

Co je to bankovní směnka? Bankovní směnka, známá také jako bankovní šek, je finanční nástroj, který je nakupován od banky a který je v pozdější fázi používán druhou stranou. Druhá strana může v daném čase předložit tento koncept v kterékoli bance a vybrat částku uvedenou v konceptu. Jedná se o záruku, která je k d
Mark to Market Accounting

Mark to Market Accounting

Co je účetnictví Mark to Market? Mark to Market Accounting znamená zaznamenávání hodnoty aktiv nebo závazků z rozvahy v aktuální tržní hodnotě s cílem poskytnout spravedlivé ocenění financí společnosti. Důvodem pro uvedení určitých cenných papírů na trh je poskytnout věrný obraz a hodnota je ve srovnání s historickou hodnotou relevantnější. Příklady # 1 - Příklad cennýc
Účetní skandály

Účetní skandály

Seznam 10 nejlepších účetních skandálů Největším účetním skandálem na světě je společnost Enron, kdysi jedna z největších společností na světě, která předstírala své účetní výkazy pomocí marketingových strategií značky a s ní strhla Arthura Andersena (nyní Accenture) V tomto článku si povíme o seznamu 10 největších účetních skandálů všech dob a o tom, jak tyto společnosti manipulovaly se svými finančními výkazy. WorldCom (2002) Enron (2001) Společnost pro naklá
Cyklus příjmů

Cyklus příjmů

Definice výnosového cyklu Výnosový cyklus je metoda definování a udržování procesů používaných k dokončení účetního procesu pro zaznamenávání výnosů ze služeb nebo produktů poskytovaných společností, které zahrnují účetní proces sledování a zaznamenávání transakcí od začátku, obvykle od přijetí objednávky od zákazníka nebo uzavření smlouvy se zákazníkem, doručení objednávky zákazníkovi a ukončení obdržením platby od zákazníka. Jak to funguje v různých průmyslových odvětvích? # 1 - Ve
Princip rozpoznávání výdajů

Princip rozpoznávání výdajů

Definice principu rozpoznávání výdajů Účtování nákladů se primárně týká účetního principu, který se řídí konceptem akruálního základu, kdy jsou náklady účtovány a spárovány v účetnictví ve stejném období jako výnosy. Druhy principu rozpoznávání výdajů Existují dva typy principu rozpoznávání výdajů - Akruální základ - Podle této akruální zásady bude náklad v účetnictví rozpoznán, jakmile bude spárován s výnosem. Například telefonní účty za měsíc jsou 500 dolarů placených po
Kvalita výdělků

Kvalita výdělků

Co je „kvalita výdělků“? Kvalita výdělků se týká příjmu generovaného z hlavních operací (opakujících se) podnikání a nezahrnuje jednorázové výnosy (jednorázové) generované z jiných zdrojů. Hodnocení kvality pomůže uživateli finančního výkazu posoudit „jistotu“ současného příjmu a vyhlídky do budoucna. Zpráva o kvalitě příjmů se primárně použí
Princip nákladových výhod

Princip nákladových výhod

Co je princip nákladů a přínosů? Princip nákladových výhod je účetní koncept, který uvádí, že výhody účetního systému, které pomáhají vytvářet finanční zprávy a výkazy, by měly vždy převažovat nad souvisejícími náklady. Příklady Příklad 1 - Forenzní účetnictví Zvažme příklad z oblasti forenzního účetnictví. Řekněme, že majitel obchodu zjistí, že jeho účetní
Mezitímní účetní závěrka

Mezitímní účetní závěrka

Co jsou mezitímní finanční výkazy? Mezitímní účetní závěrka je účetní závěrka zveřejněná během období roku, mezi nímž je zveřejňována roční účetní závěrka (průběžná účetní závěrka je obecně zveřejňována čtvrtletně a je konsolidována do ročního období). Stručně vysvětleno Mezitímní účetní závěrka je sad
Účtenka

Účtenka

Co je to pokladní doklad? Pokladní doklad je tištěné potvrzení o množství hotovosti přijaté během transakce zahrnující převod hotovosti nebo ekvivalentu hotovosti. Originál této účtenky obdrží zákazník, druhou kopii si uchová prodávající pro účetní účely. Jinými slovy, je generován, když prodejce přijme hotovost nebo ekvivalent hotovosti z externího zdroje, jako je zákazník, investor nebo banka. Peněžní prostředky se obvykle uznávaj
Fiskální rok

Fiskální rok

Význam fiskálního roku Fiskální rok (FY) se označuje jako období trvající dvanáct měsíců a používá se pro rozpočtování, vedení účtů a všechny ostatní finanční zprávy pro průmyslová odvětví. Mezi nejběžněji používané fiskální roky podniků na celém světě patří: 1. ledna až 31. prosince, 1. dubna až 31. března
Zúčtovací účet

Zúčtovací účet

Co je to clearingový účet? Zúčtovací účet, známý také jako umývací účet, je druh dočasného účtu, ve kterém jsou uchovávány finanční prostředky, aby bylo možné jej hladce převést na požadovaný účet, když převod nelze provést přímo z jednoho účtu na druhý. Pomáhá klientům odložit částku peněz, když transakce probíhají. To může pomoci oddělit částku peněz od účtu pro ko
Akruální účetnictví

Akruální účetnictví

Co je to akruální účetnictví? Akruální účetnictví je nejpřijatelnějším účetním principem, který uvádí, že výnosy jsou uznány při prodeji (bez ohledu na hotovostní nebo úvěrový prodej) a náklady jsou spárovány a uznány spolu s odpovídajícími výnosy (bez ohledu na to, kdy jsou placeny). Časové rozlišení v účetnictví jsou
Zásada úplného zveřejnění

Zásada úplného zveřejnění

Co je princip úplného zveřejnění? Princip úplného zveřejnění je účetní politika podporovaná GAAP (obecně přijímanými účetními zásadami) a IFRS7 (mezinárodními standardy účetního výkaznictví), která vyžadují, aby vedení organizace zveřejnilo věřitelům veškeré relevantní a významné finanční informace, ať už peněžní či nepeněžní. , investoři a jakákoli jiná zúčastněná strana, která
Hotovostní účetnictví

Hotovostní účetnictví

Co je hotovostní základní účetnictví? Cash Basis Accounting je účetní metoda, při které jsou všechny výnosy společnosti uznány, když dojde ke skutečnému přijetí hotovosti, a všechny náklady jsou uznány, když jsou skutečně zaplaceny, a touto metodou se obecně řídí jednotlivci a malé společnosti. Tuto metodu obecně používají j
Druhy účetních závěrek

Druhy účetních závěrek

3 různé typy účetních závěrek Rozvaha: Zjistit, kde si společnost stojí z hlediska aktiv a pasiv. Výkaz příjmů: Vysvětlit, jak si různé toky příjmů vedly. Výpisy peněžních toků: Vysvětlit, jaký je skutečný peněžní tok. Pojďme se podívat na to, co v nich tato prohlášení ukládají a jakou roli hrají při podávání zpráv o výkonu podnikání. Rozvaha č. 1 Jedná se o jeden z typů finan
Peněžní účetnictví vs akruální účetnictví

Peněžní účetnictví vs akruální účetnictví

Rozdíl mezi hotovostním a akruálním účetnictvím Peněžní účetnictví je místo, kde jsou výnosy a výdaje realizovány, když jsou placeny nebo přijaty, zatímco akruální účetnictví je místo, kde si uvědomíte příjem, jakmile poskytnete službu, a realizujete výdaje, jakmile službu využijete. Existují dva druhy účetnictví
Účetní předpoklady

Účetní předpoklady

Co jsou účetní předpoklady? Účetní předpoklady lze definovat jako soubor pravidel, která zajišťují obchodní operace organizace a jsou prováděny efektivně a podle standardů definovaných radou FASB (Financial Accounting Standards Board), která v konečném důsledku pomáhá při vytváření základů pro důsledné, spolehlivé a hodnotné informace a je zcela založen na základech, jako je akruální období, konzistence, spolehlivost a objektivita, předpoklad peněžních jednotek, předpoklad podnikatelského subjektu, časové období, trvání podniku, historické náklady, úplné zveřejnění a konzervatismus. Definuje m
Transakce se spřízněnými stranami

Transakce se spřízněnými stranami

Co jsou transakce se spřízněnými stranami? Transakce se spřízněnou stranou je transakce / dohoda / ujednání mezi dvěma spřízněnými stranami za účelem převodu zdrojů, služeb nebo závazků, bez ohledu na to, zda je účtována cena, a může mít vliv na výkaz zisku nebo ztráty a finanční situaci účetní jednotky . Povinnost zveřejnit takové transa
Cíle účetní závěrky

Cíle účetní závěrky

Jaké jsou cíle účetní závěrky? Primárním cílem účetní závěrky je poskytnout finanční informace o společnosti tak, aby pomohly zúčastněným stranám a dalším uživatelům přijímat ekonomická rozhodnutí, včetně minulých výsledků a hodnocení současné pozice, předvídat a posuzovat růst společnosti a předvídat její situaci v případě bankrotu nebo jakéhokoli druhu selhání. Vysvětlení cílů / účelů účetní závěrky # 1 - Mi
Cíle analýzy účetní závěrky

Cíle analýzy účetní závěrky

Cíle analýzy účetní závěrky Hlavním cílem analýzy finančního výkazu pro jakoukoli společnost je poskytnout nezbytné informace, které jsou požadovány uživateli účetní závěrky pro informativní rozhodování, hodnocení současné a minulé výkonnosti společnosti, predikci úspěchu nebo neúspěchu podnikání atd. Hlavní 4 cíle analýzy účetní závěrky
Účetní odhady

Účetní odhady

Co jsou účetní odhady? Účetní odhad je technika měření těch položek v účetnictví, které nemají přesný způsob kvantifikace, a proto se odhadují na základě úsudku a znalostí odvozených z minulých zkušeností. Ilustrace Řekněme, že společnost vnímá, že v určitém období vzniknou nějaké nedobytné pohledávky. Nemá však ponětí, kolik nedobytných dluhů
Účetní metody

Účetní metody

Co je to účetní metoda? Účetní metody odkazují na různá pravidla, kterými se různé společnosti řídí za účelem zaznamenávání a vykazování výnosů a výdajů vzniklých společnosti za účetní období, přičemž tyto dvě hlavní metody zahrnují peněžní metodu účetnictví a akruální metodu účetnictví . Jednoduše řečeno, odkazuje se na soubor pravidel
Účetní etika

Účetní etika

Co je účetní etika? Účetní etika znamená dodržování konkrétních pravidel a pokynů stanovených řídícími orgány, kterými by se měla řídit každá osoba spojená s účetnictvím, aby se zabránilo zneužití finančních informací nebo jejich vedoucí pozice. Příklad účetní etiky Existuje společnost Y Ltd. který jmenuje společnost jejím auditorem
Hotovostní účetnictví

Hotovostní účetnictví

Co je to hotovostní účetnictví? Hotovostní účetnictví je druh účetnictví, který se zaměřuje na příliv a odliv hotovosti, a proto považuje pouze hotovost přijatá během účetního období za výnos a hotovost zaplacenou během stejného období jako výdaje a podle toho sestavuje svoji účetní závěrku. Je to tak snadné na údržbu, prot
Falšovat účty

Falšovat účty

Cook knihy Význam Kniha Cooks se používá k popisu, že podvodné činnosti prováděné korporacemi za účelem padělání jejich finančních výkazů, a proto jako prostředek k úmyslnému zkreslení finančních účtů společnosti za účelem vyhýbání se daňovým platbám nebo skrývání skutečností, takže situace společnost se zdá lepší než aktuální situace. Manipulaci do určité míry provádí velmi společno
Odpovídající princip účetnictví

Odpovídající princip účetnictví

Jaký je princip párování účetnictví? Srovnávací princip účetnictví poskytuje vodítko pro účetnictví, podle kterého by měly být všechny výdaje zaúčtovány do výkazu zisku a ztráty v období, ve kterém je výnos s tímto výdajem získán. To znamená, že výdaje, které jsou zadávány na debetní stranu účtů, by měly mít odpovídající kreditní záznam (jak to vyžaduje systém podvojného účetnictví) ve stejném období, bez ohledu na to, kdy byla provedena skutečná transakce. Shodné příklady principů # 1 - Nahromaděné výdaje Řekn
Bankovní úvěr

Bankovní úvěr

Význam bankovního úvěru Bankovní úvěr se obvykle označuje jako půjčka poskytovaná svým obchodním požadavkům nebo osobním potřebám zákazníkům, se zárukou nebo bez záruky nebo s kolaterálem, s očekáváním pravidelného úroku z výše úvěru. Částka jistiny se vrací na konci funkčního období půjčky, což je řádně dohodnuto a uvedeno v úvěrové smlouvě. V dnešním světě se požadavky neustále zvyšují, a
Časová metoda

Časová metoda

Co je to dočasná metoda? K převodu účetní závěrky zahraničních dceřiných společností mateřské společnosti z její místní měny na její „vykazovací“ nebo „funkční“ měnu se používá metoda časových sazeb nebo metoda historických sazeb, pokud funkční měna a místní měna nejsou stejné. Dočasná metoda se používá také v době pořízení
Doba ohlášení

Doba ohlášení

Vykazované období Význam Zpravodajským obdobím je měsíc, čtvrtletí nebo rok, za který je účetní závěrka organizace připravena pro externí použití, a to rovnoměrně po určitou dobu tak, aby byla účetní závěrka srovnatelná a srozumitelná široké veřejnosti nebo uživateli účetní závěrky. Druhy vykazovaného období Zpravodaj
Expresní záruka

Expresní záruka

Definice expresní záruky Expresní záruka je, když je výslovně uvedeno ústně nebo písemně, aby byla zaručena kvalita nebo spolehlivost jakéhokoli produktu nebo služby. Mezi tyto sliby patří jakékoli zastoupení produktů, popis produktů / služeb nebo prohlášení o faktech. Na mnoho našich nákupů se vztahuje záruka. Záruka je příslib dodavatel
Fiskální rok vs kalendářní rok

Fiskální rok vs kalendářní rok

Rozdíly mezi fiskálním rokem a kalendářním rokem V podnikovém světě existují dva typy let. Tyto dva roky jsou fiskální rok a kalendářní rok . Podobnost mezi těmito roky je ta, že trvají po dobu celkem 365 dnů nebo po sobě následujících dvanácti měsíců. Kalendářní rok začíná 1. ledna a končí každý rok 31. pros
Účetnictví zásilek

Účetnictví zásilek

Co je účtování zásilek? Zásilkové účetnictví je druh obchodního ujednání, ve kterém jedna osoba zasílá zboží jiné osobě k prodeji jejím jménem a osoba, která odesílá zboží, se nazývá odesílatel a další osoba, která zboží přijímá, se nazývá příjemce, kde příjemce prodává zboží jménem odesílatel při zvážení určitého procenta z prodeje. Vysvětlení U Zásilky je zboží ponecháno v rukou opráv
Bod zvratu v účetnictví

Bod zvratu v účetnictví

Co je bod zvratu v účetnictví? Bod zvratu v účetnictví označuje bod nebo úroveň aktivity, při které se objem prodeje nebo výnosu přesně rovná celkovým výdajům. Jinými slovy, zlomovým bodem je to, že úroveň činnosti, při které nedochází ani k zisku, ani ztrátě, a celkové náklady a celkové výnosy z podnikání jsou stejné. Jedná se o takovou úroveň obchodní
Chystáte se

Chystáte se

Význam znepokojení Jakýkoli analytik analyzující společnost bude ponechán na základní domněnce, že společnost nezkrachuje, nebo podá kapitolu 11 bankrot a tento základní předpoklad, který analytikovi umožní myslet si, že pro společnost neexistuje bezprostřední nebezpečí a společnost může fungovat dokud není nekonečno nazýváno jako princip činnosti . Vysvětlil Podnik je jedním z ú
Fiskální rok v USA

Fiskální rok v USA

Co je fiskální rok v USA? Fiskální rok je účetní nebo finanční rok, který je přizpůsoben všem finančním transakcím a účetním postupům a představuje období 12 po sobě jdoucích měsíců, které se počítá pro daňové účely. Fiskální rok v USA pro federální vládu začíná od 1. října do 30. září následujícího kalendářní
Nesprávný účet

Nesprávný účet

Význam účtu v případě nesplnění povinnosti Delikventní účet je účet, který nebyl vyplacen ani po uplynutí data splatnosti platby pro tento účet. Je to ten účet, který je označen jako delikventní, u kterého majitel účtu nezaplatí zbývající částku ani o 1 den po splatnosti požadované platby. Banky obecně neoznačují účet jak
Účetní transakce

Účetní transakce

Definice účetních transakcí Účetní transakce je obchodní činnost nebo transakce, která bude mít peněžní dopad na finanční výkaz společnosti. Toto je založeno na základní a základní účetní rovnici, která je následující: Aktiva = pasiva + vlastní kapitál Proto si musíme pamatovat, že pokud přidáváme do svých účetních knih jakýkoli účetní záznam, pak je třeba zadat i protizáruku, aby se vyrovnala výše uvedená rovnice. Aby mohli tyto výpisy sledovat, účetní provádějí ú
Omezení analýzy účetní závěrky

Omezení analýzy účetní závěrky

Omezení analýzy účetní závěrky Analýza finančního výkazu poskytuje potřebné informace, které uživatelé účetní závěrky požadují, ale má některá omezení, která zahrnují nesrovnatelnost finančního výkazu mezi různými společnostmi v důsledku přijetí různých účetních pravidel a postupů, neupravování inflační efekty, závislost na historických datech atd. Zde jsme uvedli 5 hlavních omezení, která snižuj
Fringe výhody

Fringe výhody

Co jsou výhody Fringe? Výhody Fringe odkazují na dodatečnou náhradu, kterou společnosti poskytují svým zaměstnancům, ať už na náhradu nákladů v souvislosti s jejich prací nebo na uspokojení z práce, a jejichž příklady zahrnují zdravotní pojištění, pomoc se školným dítěte nebo další úhrady za děti, služební auto atd. Jednoduše řečeno, tyto výhody před
Účetní koncept

Účetní koncept

Co jsou účetní koncepty? Účetní pojmy jsou základní pravidla, předpoklady a podmínky, které definují parametry a omezení, v nichž účetnictví funguje. Jinými slovy, účetní koncepty jsou obecně uznávané účetní zásady, které tvoří základní základ pro konzistentní přípravu univerzální formy účetní závěrky. Cíle účetních konceptů Hlavním cílem je
Účetní praxe

Účetní praxe

Co je účetní praxe? Účetní praxe je systematický postup a kontroly, které účetní oddělení účetní jednotky používá ke kontrole účetních záznamů a záznamů, protože na základě účetních záznamů se připravují další zprávy, jako jsou účetní závěrky, výkaz peněžních toků, výkaz toků fondů, mzdy, daňové operace, výkazy plateb a příjmů atd. a jsou základem spolehnutí se auditora při auditu účetní
Enron Scandal

Enron Scandal

Co je skandál Enron? Skandál Enron zahrnuje Enron, který podvádí regulátory tím, že se uchyluje k účetním postupům mimo účetnictví a zahrnuje falešné držení. Společnost využila speciální účelové nástroje k skrytí svých toxických aktiv a velkého množství dluhů od investorů a věřitelů. Vysvětlení Společnost Enron byla po
Finanční výkaznictví

Finanční výkaznictví

Co je finanční výkaznictví? Finanční výkaznictví je zpřístupnění důležitých finančních informací a dalších aktivit organizace různým zúčastněným stranám (investorům, věřitelům / bankéřům, veřejnosti, regulačním agenturám a vládě), které jim kdykoli pomohou získat představu o skutečné finanční situaci organizace. včas. V dnešní světové ekonomice máme dobře v
Leasehold vs Freehold

Leasehold vs Freehold

Rozdíl mezi Leasehold a Freehold Klíčový rozdíl mezi nájemním a vlastnickým právem je v tom, že v případě Leasehold je nemovitost poskytována nájemci nájemci vlastníkem nemovitosti, pokud existují různá omezení pro její užívání, zatímco v případě vlastníka vlastnického práva má plné vlastnictví nemovitosti bez omezení jejího převodu, úpravy nebo výstavby. Vlastník nemovitosti vlastní majetek