Kategorie: Výukové programy s pevným příjmem

Vzorec pro stanovení dluhopisů

Vzorec pro stanovení dluhopisů

Vzorec pro výpočet ceny dluhopisu Vzorec pro stanovení cen dluhopisů je v zásadě výpočet současné hodnoty pravděpodobných budoucích peněžních toků, který se skládá z kupónových plateb a nominální hodnoty, která je hodnotou odkupu při splatnosti. Úroková sazba, která se používá k diskontování budoucích peněžních toků, se označuje jako výnos do splatnosti (YTM.) nebo kde C = pravidelná platba
Vzorec trvání

Vzorec trvání

Co je vzorec trvání? Vzorec pro trvání je měřítkem citlivosti dluhopisu na změny úrokové sazby a vypočítává se vydělením součtu součtu diskontovaného budoucího peněžního přílivu dluhopisu a odpovídajícího počtu let součtem diskontovaného budoucího peněžního přílivu. Příliv hotovosti v zásadě zahrnuje v
Výnos k nejhoršímu (YTW)

Výnos k nejhoršímu (YTW)

Co je výtěžek nejhorší (YTW)? Výnos k nejhoršímu (YTW) lze definovat jako minimální výnos, který lze obdržet z dluhopisu za předpokladu, že emitent neplní žádnou ze svých plateb. YTW má smysl zejména pro dluhopisy, kde emitent využívá své možnosti, jako jsou hovory, zálohy nebo potopení fondů. Odhaduje se zohledněním vše
Vzorec výnosu do splatnosti

Vzorec výnosu do splatnosti

Vzorec pro výpočet YTM Vzorec výnosu do splatnosti odkazuje na vzorec, který se používá k výpočtu celkového výnosu, který se očekává u dluhopisu v případě, že je stejný držen do jeho splatnosti a podle vzorce Výnos do splatnosti se vypočítá odečtením současné hodnoty cenného papíru od nominální hodnota cenného papíru, vydělte je počtem let splatnosti a přičtěte je k výplatě kupónu a poté vydělte výslednici součtem současné hodnoty cenného papíru a nominální hodnoty cenného papíru děleno 2. Kde, C je kupón. F je nominální hodnota dluhop
Konvexnost dluhopisu

Konvexnost dluhopisu

Co je konvexita dluhopisu? Konvexnost dluhopisu je míra, která ukazuje vztah mezi cenou dluhopisu a výnosem dluhopisu, tj. Změna doby trvání dluhopisu v důsledku změny úrokové míry, což pomáhá nástroji pro řízení rizik měřit a spravovat portfolio vystavení úrokovému riziku a riziku ztráty očekávání Vysvětlení Jak víme, cena dluhopisu a výnos jsou nepřímo úměrné, tj. Jak se zvyšuje výnos, cena klesá. Te
Vzorec kupónové sazby

Vzorec kupónové sazby

Vzorec pro výpočet kupónového kurzu Vzorec kupónové sazby se používá pro účely výpočtu kuponové sazby dluhopisu a podle vzorce se kupónová sazba dluhopisu vypočítá vydělením celkové částky ročních plateb kupónem nominální hodnotou dluhopisů a vynásobením výslednice s 100. Pojem „kupónová sazba“ označuje
Současný výnos dluhopisového vzorce

Současný výnos dluhopisového vzorce

Vzorec pro výpočet aktuálního výnosu dluhopisu Současný vzorec výnosu z dluhopisu v podstatě počítá výnos z dluhopisu na základě tržní ceny, místo nominální hodnoty. Vzorec pro výpočet aktuálního výnosu je následující: Aktuální výnos dluhopisu = roční výplata kupónu / aktuální tržní cena Příklady Tuto šablonu Excel se současným výnosem dluhopisu můžete stáhnout zde - aktuální šablonu Excel se vzorem dluhopisů Příklad č. 1 Předpokládejme, že existují dva dluhopisy. Bond A &
DV01 (doba dolaru)

DV01 (doba dolaru)

Co je DV01 (doba trvání dolaru)? Hodnota DV01 nebo Dollar o 1 bazický bod měří úrokové riziko dluhopisu nebo portfolia dluhopisů odhadem cenové změny v dolarovém vyjádření v reakci na změnu výnosu o jeden bazický bod (jedno procento tvoří 100 bazických bodů). DV01 je také známý jako Dollar Duration of a Bond a je základem všech analýz rizik nástrojů s pevným výnosem a je hojně používán manažery rizik a dealery dluhopisů. Jinými slovy, kde Duration je v po
Úrok PIK

Úrok PIK

Definice úroku PIK Úrok PIK, známý také jako platba v naturáliích, je možnost platit úroky z přednostních cenných papírů nebo dluhových nástrojů v naturáliích místo hotovosti. Úrok PIK se také označuje jako výplata dividend investorům cenných papírů nebo vlastního kapitálu v naturáliích místo hotovosti. Možnost platby v naturáliích je
Rozdíl mezi dluhopisy a dluhopisy

Rozdíl mezi dluhopisy a dluhopisy

Dluhopisy a dluhopisy jsou pevně úročené dluhové nástroje vydané společnostmi a vládou, avšak dluhopisy jsou obecně zajištěny kolaterálem s konkurenčně nižšími úrokovými sazbami a dluhopisy jsou dluhovými nástroji pro získávání dlouhodobých financí a jsou obecně vydávány veřejnými společnostmi proti vládě a společnosti v dluhopisech. Dluhopisy vs dluhopisy Každá organi
Macaulay trvání

Macaulay trvání

Co je doba trvání Macaulay? Macaulayova doba trvání je doba, kterou investor potřebuje, aby získal zpět své investované peníze do dluhopisu prostřednictvím kupónů a splácení jistiny. Tato doba je váženým průměrem období, kdy by měl investor zůstat investován do cenného papíru, aby se současná hodnota peněžních toků z investice shodovala s částkou zaplacenou za dluhopis. Macaulayova doba trvání je velmi
Kupónová sazba vs úroková sazba

Kupónová sazba vs úroková sazba

Rozdíl mezi kuponovou sazbou a úrokovou sazbou Rychlost kupón označuje rychlost, která se vypočítává z nominální hodnoty vazby, tj, je výtěžek o bezpečnosti pevnou příjmu, který je do značné míry ovlivněna vládní nastavené úrokové sazby a to je obvykle rozhoduje emitenta vazeb, zatímco úrokové sazby označuje sazbu, kterou dlužníkovi účtuje věřitel, o níž rozhodne věřitel, a je manipulována vládou v závislosti na tržních podmínkách Co je kupónová sazba? Kupónová sazba je úroková sazba splácená za cenn
Analýza úvěru

Analýza úvěru

Definice úvěrové analýzy Úvěrová analýza je proces vyvozování závěrů z dostupných údajů (kvantitativních i kvalitativních) týkajících se bonity účetní jednotky a vytváření doporučení ohledně vnímaných potřeb a rizik. Úvěrová analýza se také zabývá identifikací, hodnocením a zmírňováním rizik spojených s tím, že účetní jednotka neplní své finanční závazky. Proces kreditní analýzy Níže uvedený diagram ukazuje
Otázky a odpovědi týkající se rozhovoru s úvěrovým analytikem

Otázky a odpovědi týkající se rozhovoru s úvěrovým analytikem

Otázky a odpovědi s nejlepšími analytiky úvěrových analytiků Úvěroví analytici usnadňují řízení úvěrového rizika měřením bonity jednotlivce nebo firmy. Úvěroví analytici jsou obvykle zaměstnáváni bankami, společnostmi vydávajícími kreditní karty, ratingovými agenturami a investičními společnostmi. Níže jsou uvedeny naše hlavní otázk
Bond na doručitele

Bond na doručitele

Co je Bond na doručitele? Dluhopis na doručitele je druh dluhopisu vydaného společností, korporací nebo vládou, u kterého nejsou vedeny žádné záznamy o vlastnictví nástroje a ten, kdo má nástroj v úschově, je vlastníkem nástroje. Příklady dluhopisů na doručitele Následuje příklad vazby na doručitele. Příklad č. 1 Pochopme výz
Kuponový dluhopisový vzorec

Kuponový dluhopisový vzorec

Co je vzorec kupónového dluhopisu? Pojem „kupónový dluhopis“ označuje dluhopisy, které platí kupony, což je nominální procento z nominální hodnoty nebo jistiny dluhopisu. Vzorec pro výpočet ceny tohoto dluhopisu v zásadě využívá současnou hodnotu pravděpodobných budoucích peněžních toků ve formě kupónových plateb a částku jistiny, což je částka přijatá při splatnosti. Současná hodnota se vypočítá diskontování
Kupón vs Výnos

Kupón vs Výnos

Rozdíl mezi kupónem a výnosem Kupón označuje částku, která je vyplacena jako návratnost investice držiteli dluhopisu emitentem dluhopisu, která zůstává nedotčena fluktuacemi kupní ceny, zatímco výnos označuje úrokovou sazbu dluhopisu, která se vypočítává na základě kupónu platba dluhopisu i jeho aktuální tržní cena za předpokladu, že dluhopis je držen do splatnosti, a tak se mění se změnou tržní ceny dluhopisu. Co je kupónová sazba? Kdykoli se drži
Základní body (BPS)

Základní body (BPS)

Definice základních bodů Základní body (bps) ve financích jsou nejmenší jednotkou k měření návratnosti dluhopisů, bankovek, jiných cenných papírů s pevným výnosem a nabídek úrokových sazeb. Základní bod se také používá k zobrazení malé procentní změny úrokové sazby, výnosu dluhopisů atd. Z pohledu investorů, obchodníků a
Vzorec potopení fondu

Vzorec potopení fondu

Definice vzorce potopení fondu Potopeným fondem se rozumí fond, který je založen konkrétním emitentem dluhopisů za účelem zpětného odkoupení určité části emise dluhopisů nebo k doplnění významného aktiva nebo jiných podobných kapitálových výdajů. Jako takový je emitent dluhopisů povinen přispívat určitým množstvím peněz do potápěčského fondu každé období a vzorec pro výpočet potápěčského fondu je uveden níže. kde P = pravidelný příspěvek do potápěčského
Směnky vs směnka

Směnky vs směnka

Rozdíly směnek a směnek Obchodovatelné nástroje jsou důležitou součástí provádění pravidelných obchodních transakcí. Tyto nástroje nesou požadavek nebo příslib zaplatit určitou částku peněz ve stanovené lhůtě. Existují tři druhy obchodovatelných nástrojů - směnky, směnky a šeky. Směnka je nástroj, který dlužní
Výtěžek volání

Výtěžek volání

Co je výtěžek volání? Výnosem je návratnost investice pro držitele s pevným výnosem, pokud je podkladový cenný papír, tj. Vypověditelný dluhopis, držen do předem stanoveného data výzvy, a nikoli do data splatnosti. Koncept výnosu k volání je něco, co si každý investor s pevným výnosem bude vědom. Jaký je poměr P / E k vlast
Spread úvěru

Spread úvěru

Co je to kreditní rozpětí? Rozpětí úvěru je definováno jako rozdíl ve výnosu dvou dluhopisů (většinou s obdobnou splatností a různou kvalitou úvěru). Pokud se 5letý státní dluhopis obchoduje s výnosem 5% a dalších 5letých podnikových dluhopisů se obchoduje na 6,5%, pak rozpětí mezi státní pokladnou bude 150 bazických bodů (1,5%) Rostoucí úvěrové rozpětí může být důvodem k obavám, protože může naznačovat větší a rychlejší požadavek na finanční prostředky ze strany dlužníka (ve výše uvedeném příkladu Corporate Bond). Před zvážením jakékoli investice je třeba pomoci finanční situ
Účetní hodnota dluhopisu

Účetní hodnota dluhopisu

Jaká je účetní hodnota dluhopisu? Účetní hodnota dluhopisu je také známá jako účetní hodnota nebo účetní hodnota dluhopisu a není to nic jiného než součet součtu nominální hodnoty a neamortizovaného pojistného (pokud existuje), méně neamortizovaného slevy (pokud existují) dluhopisu a tato částka je obvykle promítnutý do rozvahy emitující společnosti. Je známo, že ceny dluhopisů jsou k
Úrokové riziko

Úrokové riziko

Co je úrokové riziko? Úrokové riziko je definováno jako riziko změny hodnoty aktiva v důsledku volatility úrokových sazeb. Buď způsobí, že dané zabezpečení nebude konkurenceschopné, nebo zvýší jeho hodnotu. Ačkoli se říká, že riziko vzniká v důsledku neočekávaného pohybu, investoři se obecně zabývají rizikem poklesu. Toto riziko přímo ovlivňuje drži
Slevový dluhopis

Slevový dluhopis

Co je diskontní dluhopis? Diskontní dluhopis je definován jako dluhopis, který je vydán za méně, než je jeho nominální hodnota v době vydání; Odkazuje také na dluhopisy, jejichž kupónové sazby jsou nižší než tržní úroková sazba, a proto se na sekundárním trhu obchodují s nižší než nominální hodnotou. Předpokládejme, že dluhopis je n
Hypotekace

Hypotekace

Co je hypotekace? Hypotékace je proces, kdy věřitel obdrží aktivum, které mu je nabídnuto jako kolaterální zajištění, a to se z velké části provádí v případě aktiv, která jsou v přírodě movitá za účelem stanovení poplatku za zajištění kolaterálu u konkrétní půjčky. . Vysvětlení Je to téměř podobné
Podřízený dluh

Podřízený dluh

Co je podřízený dluh? V případě likvidace společnosti se za účelem splacení poskytuje hodnocení různým dluhům, přičemž druh dluhu, který je řazen podle všech prioritních dluhů a jiných podnikových dluhů a půjček, je znám jako podřízený dluh a dlužníci tohoto druhu dluhu jsou větší korporace nebo podnikatelské subjekty. Vysvětlení V případě podnikání je
Efektivní doba trvání

Efektivní doba trvání

Co je efektivní doba trvání? Efektivní doba měření měří dobu trvání zabezpečení s vloženými opcemi a pomáhá při hodnocení cenové citlivosti hybridního zabezpečení (obligace a opce) na změnu srovnávací výnosové křivky. Efektivní doba trvání se přibližuje upravené době trvání. Existuje ale rozdíl ve jmenovateli pro
Obchodní dokumenty

Obchodní dokumenty

Definice komerčního papíru Obchodní listina je definována jako nástroj peněžního trhu, který se používá k získání krátkodobého financování a má obvykle podobu směnky vydané bankami a korporacemi na investiční úrovni. Většina komerčních papírů se snadno převádí placením za staré emise z postupu nových emise, a proto se stává nepřetržitým zdrojem financování. Investice do těchto cenných papírů provád
Směnky Význam | Příklady | Nejlepší funkce

Směnky Význam | Příklady | Nejlepší funkce

Co jsou směnky? Směnky jsou obchodovatelné nástroje, které obsahují příkaz k úhradě určité částky konkrétní osobě ve stanovené lhůtě. Směnku vystaví věřitel dlužníkovi, když dluží dlužník peníze za zboží nebo služby. Nejdůležitější částí směnky je, že ji musí dlužník přijmout, než ji budeme moci označit za platnou. Pokud ji dlužník nepřijme, nemá žádnou hodnotu. Ja
Kupónová sazba dluhopisu

Kupónová sazba dluhopisu

Jaká je kupónová sazba dluhopisu? Kupónová sazba se většinou používá u dluhopisů a je to obvykle ROI (úroková sazba), kterou emitenti dluhopisů vyplácejí za nominální hodnotu dluhopisu, a také se používá k výpočtu částky splátky provedené GIS (zaručené zabezpečení příjmů). Vzorec Kuponovou sazbu dluhopisu
Ztráta z důvodu selhání (LGD)

Ztráta z důvodu selhání (LGD)

Definice ztráty z důvodu selhání (LGD) LGD nebo ztráta v případě selhání je velmi častým parametrem používaným pro účely výpočtu ekonomického kapitálu, regulatorního kapitálu nebo očekávané ztráty a jedná se o čistou částku ztracenou finanční institucí, pokud dlužník nezaplatí EMI z půjček a nakonec se stane neplatičem. V nedávné době instance výchozích hodn
Dluhopisy

Dluhopisy

Význam dluhu Dluhopis je nejčastěji definován jako nezajištěný (bez zajištění) dluhový nástroj se splatností od střednědobé do dlouhodobé. To je běžně používáno právnickými a vládními subjekty k vypůjčování peněz za pevné nebo pohyblivé úrokové sazby, které pak přispívají ke kapitálové struktuře účetní jednotky. Liší se však od základního kapitálu. Způsob,
Potopení fondu

Potopení fondu

Co je Sinking Fund? Potopené fondy nejsou ničím jiným než fondem nebo pouze součástí upřednostňovaného akciového nebo dluhopisového úvěru, který je společnostmi v pravidelných intervalech vyčleněn k postupnému splácení dluhu nebo k pozdějšímu nahrazení plýtvání aktivem a jedná se o skvělý nástroj, který umožňuje organizace k dosažení svých předem stanovených cílů a záměrů. Vysvětlení Pokud jste někdy viděli společnos
Upravená doba trvání

Upravená doba trvání

Co je upravená doba trvání? Modified Duration říká investorovi, jak moc se změní cena dluhopisu vzhledem ke změně jeho výnosu. Jelikož svět dluhopisů je složitější než svět cenných papírů, je důležité, aby investor poznal upravenou dobu trvání dluhopisu. Chcete-li jednoduše vypočítat modifikovanou dobu trvání dluhopisu, musí nejprve investor vypočítat ještě jednu věc, kterou je doba Macauley. Aby bylo možné vypočítat Macauleyovu d
Smlouva o zpětném odkupu

Smlouva o zpětném odkupu

Co je dohoda o zpětném odkupu (reverzní repo)? Smlouva o zpětném odkupu se také nazývá reverzní repo, což přináší do realizace dohody mezi kupujícím a prodávajícím, že kupující cenných papírů, kteří zakoupili jakýkoli druh cenných papírů nebo aktiv, mají právo je prodat za vyšší cenu v budoucnost, tj. prodejce, který musí v budoucnu při
Kupón Bond

Kupón Bond

Co je kupónový dluhopis? Kupónový dluhopis známý také jako dluhopis na doručitele je typ dluhopisu, který zahrnoval platby úroků s pevnou úrokovou sazbou, což je roční úrokový kupón dluhopisu od data emise dluhopisu do splatnosti dluhopisu nebo do data jeho převodu, kdy držitel kupónového dluhopisu obdrží konkrétní fixní splátka úroku na pravidelném základě, která se vypočítá vynásobením kupónové sazby nominální hodnotou akcie a faktorem období. Například pokud máte dluhopis ve výši 1 00
Depozitní certifikát (CD)

Depozitní certifikát (CD)

Osvědčení o definici vkladu Depozitní certifikát (CD) je nástroj peněžního trhu vydávaný bankou za účelem získávání finančních prostředků ze sekundárního peněžního trhu. Vydává se na konkrétní období za pevnou částku peněz s pevnou úrokovou sazbou. Jedná se o dohodu mezi vkladatelem peněz a bankou. CD je vydáváno v dematerializované
Vzorec ekvivalentu dluhopisů

Vzorec ekvivalentu dluhopisů

Vzorec pro výpočet ekvivalentního výnosu dluhopisu (BEY) Vzorec se používá k výpočtu výnosu ekvivalentu dluhopisu zjištěním rozdílu mezi nominální nebo nominální hodnotou dluhopisů a jeho kupní cenou a tyto výsledky musí být vyděleny jeho cenou a tyto výsledky musí být dále vynásobeny 365 a poté vyděleny zbývající dny zbývají do data splatnosti. Investor potřebuje znát vzorec výn
Reinvestiční riziko

Reinvestiční riziko

Co je to riziko reinvestice? Reinvestiční riziko je druh finančního rizika, které je spojeno s možností investovat peněžní toky dluhopisu rychlostí nižší, než je očekávaná míra návratnosti předpokládaná v době nákupu dluhopisu. Reinvestiční riziko je vysoké u dluhopisů s dlouhou splatností a vysokými kupóny. Jak se liší od úrokového riz
Bond Indenture

Bond Indenture

Definice dluhopisových indentur Bond Indenture, také známý jako řešení dluhopisů, je základní právní dokument, který funguje jako smlouva mezi emitentem dluhopisů a držitelem dluhopisu a obsahuje všechny podrobnosti související s dluhopisem, jako jsou podrobnosti emise, účel emise, povinnosti emitenta dluhopisů a práv držitelů dluhopisů. Podle zákona The Trust
Úvěrové riziko

Úvěrové riziko

Definice úvěrového rizika Úvěrové riziko označuje pravděpodobnost ztráty v důsledku selhání dlužníka, který nesplácí úvěr nebo nesplňuje dluhové závazky. Jinými slovy, odkazuje na možnost, že věřitel nebo věřitel nemusí obdržet jistinu a úrokovou složku dluhu, což má za následek přerušení peněžního toku a zvýšení nákladů na inkaso. Dále kryje i další podobná rizika, jako je ri
Platba laskavým dluhopisem

Platba laskavým dluhopisem

Platba v naturáliích (PIK) Definice Pokud emitent dluhopisu splácí úrok místo dodatečné emise dluhopisů prostřednictvím emise dluhopisů, označuje se to jako dluhopis v naturáliích, takže do splatnosti dluhopisu se neplatí žádný úrok a v době splatnosti se platí celkový úrok a tudíž snižuje zatížení hotovosti emitenta dluhu nebo dluhopisů. Vysvětlení Kapitálová struktu
Cenné papíry zajištěné aktivy (RMBS, CMBS, CDO)

Cenné papíry zajištěné aktivy (RMBS, CMBS, CDO)

Cenné papíry zajištěné aktivy  Po globální finanční krizi v roce 2008 nastal obrovský rozruch ohledně některých sofistikovaných finančních cenných papírů známých jako CDO, CMBS a RMBS a o tom, jak hrály velkou roli při vzniku krize. Tyto cenné papíry jsou známé jako cenné papíry zajištěné aktivy (ABS), což je zastřešující termín používaný k označení druhu zabezpečení, který odvozuje jeho hodnotu od souboru aktiv, kterými mohou být dluhopisy, půjčky na bydlení, půjčky na automobily nebo dokonce platby kreditní kartou. V tomto článku se podrobně podíváme na cenné papír
Hypoteční zástava

Hypoteční zástava

Význam hypotečního zástavního listu Hypoteční zástavní list se týká dluhopisu vydaného investorovi, který je zajištěn souborem hypoték zajištěných kolaterálem nemovitého majetku (obytného nebo obchodního), a proto nutí dlužníka splácet předem stanovenou sérii plateb, jejichž selhání může vést k prodeji nebo zabavení aktiva. Investoři dostávají měsíční splátk
Baby Bonds

Baby Bonds

Co jsou dětské dluhopisy? Baby Bonds jsou definovány jako dluhové nástroje emitované v malé nominální hodnotě (obvykle nominální hodnota 25 $ oproti běžné nominální hodnotě $ 1000 dluhopisů) a většinou nezajištěné a obchodovatelné na burzách. Tyto cenné papíry s pevným výnosem přitahují fantazii retailových investorů, kteří nebyli schopni investovat mnoho do dluhopisů s větší nominální hodnotou. Baby obligace vydává široká škála emitent
Obchodovatelné nástroje

Obchodovatelné nástroje

Co jsou to obchodovatelné nástroje? Obchodovatelné nástroje jsou typem dokumentu, který zaručuje výplatu konkrétní částky peněz ve stanovenou dobu nebo na vyžádání a jméno plátce je na dokumentu obecně uvedeno a jeho nejběžnějším typem jsou šeky, směnky, směnky, účtenky zákazníků, objednávky na dodání atd. Stručné vysvětlení Vyjednatelný
Vylepšení úvěru

Vylepšení úvěru

Co je to Vylepšení kreditu? Credit Enhancement je strategie přijatá společnostmi, kde přijímají různá interní a externí opatření ke zlepšení své úvěruschopnosti, s primárním cílem získat lepší podmínky pro splácení svého dluhu a také snižuje riziko investorů konkrétních strukturovaných produktů na finančním trhu. Organizace nebo emitenti se převážně
Bond s nulovým kupónem

Bond s nulovým kupónem

Co je dluhopis s nulovým kupónem? Dluhopis s nulovým kupónem (známý také jako čistě diskontovaný dluhopis nebo akruální dluhopis) se týká dluhopisů, které jsou vydávány se slevou oproti jejich nominální hodnotě a neprovádějí žádné pravidelné platby úroků, na rozdíl od běžných dluhopisů s kupóny. Jinými slovy, jeho roční implicitní
Konvertibilní cenné papíry

Konvertibilní cenné papíry

Co jsou konvertibilní cenné papíry? Konvertibilní cenné papíry jsou cenné papíry nebo investice (upřednostňované akcie nebo konvertibilní dluhopisy), které lze velmi snadno převést do jiné podoby, jako jsou akcie kmenových akcií subjektu, a ty jsou obecně vydávány subjekty za účelem získávání peněz a ve většině případů, účetní jednotka má všechna práva určit, kdy ke konverzi skutečně dojde. Druhy a komponenty konvertibilních cenn
Metoda efektivního úroku

Metoda efektivního úroku

Co je metoda efektivního úroku? Metoda efektivního úroku se používá k alokaci úrokových nákladů po dobu životnosti finančních nástrojů pomocí standardní sazby a tržní sazby finančního nástroje s cílem dosáhnout nominální hodnoty nástroje, který se prodává buď za diskont nebo za prémii akumulací a amortizovat úrokové výdaje na účetní hodnotu finančního nástroje na systematickém a konzistentním základě. Pokud je tržní sazba vyšší než kupónová sazba
Proces hodnocení úvěru

Proces hodnocení úvěru

Proces hodnocení úvěru Proces hodnocení úvěrů je proces, při kterém ratingová agentura (nejlépe třetí strana) vezme podrobnosti o dluhopisu, akciích, cenných papírech nebo společnosti a analyzuje je tak, aby je hodnotila tak, aby je všichni ostatní mohli použít k hodnocení jako investici . Jinými slovy, jedná
Sklon křivky výtěžku, teorie, grafy, analýza (kompletní průvodce)

Sklon křivky výtěžku, teorie, grafy, analýza (kompletní průvodce)

Výnosová křivka Výnosové křivky jsou jedním z nejzákladnějších měřítek vlivu na ekonomiku v důsledku různých faktorů a jsou také důležitým hnacím motorem ekonomiky. Možná proto, že osobně jsem trochu vnořený do svazků, jen málokdo by s druhou částí souhlasil. Není však pochyb o tom, že výnosové křivky naznačují více věcí o ekonomice a někdy i stav globální ekonomiky. Termínová struktura úrokových sazeb
Co jsou dluhopisy fondů?

Co jsou dluhopisy fondů?

Definice dluhopisů potopeného fondu Dluhopisy potápěčského fondu jsou definovány jako dluhopisy, přičemž emitent dluhopisů konkrétně udržuje stanovenou stanovenou částku, aby splatil držitele dluhopisů ke dni splatnosti nebo k předem stanoveným datům. V zásadě jde o dluhopis vyrobený emitentem, který má být zajištěn jako kolaterál, pokud pro případ, že emitent nesplní své platby držitelům dluhopisů k definovanému budoucímu datu. Společnost připraví počáteční hotovostn
Bullet Bond

Bullet Bond

Co je Bullet Bond? Bullet Bonds (také známé jako Straight Bonds) jsou standardní dluhopisy, které provádějí pravidelné splátky úroků a splácení jistiny ke dni splatnosti dluhopisu a neobsahují žádné exotické prvky, jako je funkce vloženého volání nebo funkce put atd. Tyto dluhopisy nejsou jistina se amortizuje a její výše jistiny zůstává po celou dobu držby stejná a je splatná až na konci držby. Tyto dluhopisy jsou populárně vy
Prémiové dluhopisy

Prémiové dluhopisy

Co jsou prémiové dluhopisy? Prémiové dluhopisy jsou definovány jako finanční nástroj, který se obchoduje s prémií, tj. S cenou vyšší než jeho nominální hodnota. Dluhopis obchoduje s prémií, pokud je jeho kupónová sazba vyšší než převládající sazby na trhu nebo pokud má emitující společnost vysokou úvěruschopnost. Například dluhopis X byl vydán v n
Dim Sum Bonds

Dim Sum Bonds

Co jsou dluhopisy Dim Sum? Dluhopisy Dim Sum jsou fixní dluhové nástroje denominované spíše v čínských renminbi než v místní měně a v Hongkongu velmi oblíbené. Ty jsou docela atraktivní pro investory, kteří mají zájem držet emise dluhů denominovaných v juanech, ale nemohou tak učinit kvůli rostoucí regulaci domácího dluhu v Číně. Tyto dluhopisy mohou prodávat d
Bond vzorec

Bond vzorec

Co je Bond Formula? Vzorec dluhopisu označuje vzorec, který se používá k výpočtu reálné hodnoty uvažovaného dluhopisu a podle vzorce se hodnota dluhopisu vypočítá sečtením současné hodnoty všech kupónových plateb dluhopisu po diskontování příslušnou slevou rychlost a současná hodnota nominální hodnoty dluhopisů, která se vypočítá ponořením nominální hodnoty dluhopisu o součet 1 plus diskontní sazba nebo výnos do splatnosti, které se zvýší na počet výkonů období. Kde, C n je kupón na vazbu P n je jistit
Státní pokladny

Státní pokladny

Co jsou to Treasury Strips? Státní pokladny jsou produkty s pevným výnosem podobné dluhopisům, ale prodávané se slevou a splatné v nominální hodnotě, velmi podobné dluhopisům s nulovým kupónem, s tím rozdílem, že jsou kryté vládou, a proto jsou prakticky bez úvěrového rizika. Příklady STRIPS je
Konvertibilní dluh

Konvertibilní dluh

Co je to převoditelný dluh? Konvertibilní dluh, známý také jako konvertibilní dluhopis, je typ dluhového nástroje, který lze v následný okamžik převést na akcie. Jedná se o hybridní zabezpečení, protože obsahuje jak dluhové, tak kapitálové funkce a nabízí držiteli další výhody. Podobně jako u běžného dl
Zaručené dluhopisy

Zaručené dluhopisy

Zaručený dluhopisový význam Zaručený dluhopis je dluhopis, který je zaručen jiným subjektem (obvykle bankou, dceřinou společností nebo pojišťovnou) v případě, že emitent dluhopisu nesplní své závazky v důsledku uzavření obchodu nebo platební neschopnosti. Subjekt, který dluhopis zaručuje, se označuje jako Ručitel. Zaplacené pojistné závisí na
Bond Sinking Fund

Bond Sinking Fund

Co je Bond Sinking Fund? Fond propadání dluhopisů je pouze fond, který společnost vyčlenila za účelem splacení dluhopisu nebo budoucího dluhového závazku a byl vytvořen s cílem umožnit společnosti přispívat do fondů po dobu do splatnosti dluhopisu datum. Vysvětlení V zásadě se jedná o účet úschovy, který společnost udržuje výhradně za účelem vyřazení jím vydaného dluhopisu, a společnost zadává hotovost do stejných období ve stanovených obdobích a tento účet je spravován a spravován nezávislým správcem. Mnoho společností s méně než žádoucím úvěrovým hod
Bankovka

Bankovka

Definice bankovky Bankovka je zákonné platidlo vydané bankou, které je splatné na požádání nositeli bez jakýchkoli úroků a je přijatelné jako peníze. Bankovky mohou strany použít k vyrovnání dluhů a používají se v mnoha finančních transakcích, které se odehrávají po celém světě každý den. Zpočátku předměty jako zlato neb
Investiční stupeň

Investiční stupeň

Definice investičního stupně Investiční stupeň je hodnocení dluhopisů, směnek a směnek s pevným výnosem od ratingových agentur, jako jsou Standard and Poor's (S&P), Fitch a Moody's, což znamená nízké riziko selhání. Hodnocení určuje bonitu společností na základě jejich finančních sil a struktury, minulých údajů a růstových potenciálů. Společnosti s dobrou úrovní dluhu
Sériová vazba

Sériová vazba

Definice sériového dluhopisu Sériové dluhopisy, na rozdíl od bulletů nebo termínovaných dluhopisů, které splácejí celou jistinu v době splatnosti, splácejí ji ve splátkách v pravidelných intervalech, tj. Celá emise se skládá z více cenných papírů nebo CUSIP s různou splatností a každý takový CUSIP nebo skupina CUSIP splatnost v jinou dobu podle splátkového kalendáře uvedeného v odrážce dluhopisu. Obecně jsou vydávány centrem, státn
Smlouva o zpětném odkupu

Smlouva o zpětném odkupu

Definice smlouvy o zpětném odkupu (repo) Smlouva o zpětném odkupu je také známá jako RP nebo repo je typ krátkodobé půjčky, kterou obvykle používají jednotlivci, kteří obchodují se státními cennými papíry, a taková dohoda může nastat mezi několika počty stran a lze ji rozdělit do tří typů - specializované dodací repo, repo zadržené a repo třetí strany. Vysvětlení Splatnost dohody o zpě
Hodnocení dluhopisů

Hodnocení dluhopisů

Co je hodnocení dluhopisů? Bond Rating označuje klasifikaci danou cennými papíry s pevným výnosem určených agentur, která pomáhá investorům identifikovat budoucí potenciál cenného papíru. Prozkoumají se všechny aspekty finanční situace emitenta, včetně vyhlídek na růst a nadcházejících podnikových akcí, a teprve poté se určí hodnocení. Hodnocení pomáhají investorovi mě
Výnos do splatnosti (YTM)

Výnos do splatnosti (YTM)

Definice výnosu do splatnosti Výnos do splatnosti (YTM) je očekávaný výnos z dluhopisu, který investor obdrží, pokud je držen do data splatnosti dluhopisu. Jinými slovy, odkazuje se na výnosy, které dluhopis získá, s ohledem na všechny platby provedené včas po celou dobu životnosti dluhopisu. Redemption Yield n
Mezinárodní dluhopisy

Mezinárodní dluhopisy

Co jsou mezinárodní dluhopisy? Mezinárodní dluhopisy jsou dluhové nástroje, které jsou vydávány zahraniční společností za účelem získávání peněz od mezinárodních investorů a jsou obvykle denominovány v měně vydávající země s primárním cílem přilákat více investorů ve velkém měřítku. Druhy mezinárodních dluhopisů # 1 -
Výnosová křivka bootstrappingu

Výnosová křivka bootstrappingu

Co je výnosová křivka Bootstrapping? Bootstrapping je metoda pro konstrukci výnosové křivky s nulovým kupónem. Následující příklady bootstrappingu poskytují přehled o tom, jak je konstruována výnosová křivka. I když ne každou variantu lze vysvětlit, protože v bootstrappingu existuje mnoho metod kvůli rozdílům v použitých konvencích. Nejlepší 3 příklady boots
ABS a MBS index

ABS a MBS index

Co jsou cenné papíry zajištěné aktivy a cenné papíry zajištěné hypotékou? Jak se trh prohlubuje, vytvářejí se různé indexy o fungování a rychlosti změny aktiv, které jsou také užitečné pro stanovení hodnoty derivátového nástroje, což jsou 2 typy, index cenných papírů krytých aktivy (ABS), který ukazuje výkonnost trhu trhu ABS, který se počítá jako vážený průměr portfolia ABS, zatímco index hypoték zajištěných cenných papírů (MBS) ukazuje pohyb trhu MBS jako vážený průměr dluhopisů a směnek krytých pouze hypotékami na nemovitosti. Vysvětlení Jak se trhy prohlubují, vytvářejí se indexy, ab
Treasury Bills vs Bonds

Treasury Bills vs Bonds

Rozdíl mezi pokladničními poukázkami a dluhopisy Pokladniční poukázky jsou dluhové nástroje, které emituje centrální banka jménem vlády s držbou kratší než jeden rok a které mají zanedbatelné šance na riziko selhání, zatímco dluhopisy jsou vydávány na období delší nebo rovné dvěma letům a mohou buď bude výchozí bez rizika v závislosti na jeho typu. Pokladniční poukázky jsou dluhové c
Riziko platby předem

Riziko platby předem

Co je riziko platby předem? Rizika předčasného splacení znamenají riziko ztráty všech splátek úroků z hypotečního úvěru nebo zajištění s pevným příjmem v důsledku předčasného splacení jistiny dlužníkem. Předčasné splacení rizika vede ke ztrátě potenciálních splátek úroků a úvěrových závazků. Toto riziko je nejrelevantnější při půjčová
Rizika dluhopisů

Rizika dluhopisů

Co jsou dluhopisová rizika? Dluhopisy jako investiční nástroj jsou považovány většinou za bezpečné. Žádná investice však nepostrádá rizika. Ve skutečnosti investoři, kteří podstupují větší rizika, získávají vyšší výnosy a naopak. Investoři neradi riskují, že se v občasných obdobích zpomalení neklidí, zatímco investoři milující riziko berou takovéto případy zpomalení pozitivně s očekáváním, že v průběhu času dosáhnou významného výnosu. Proto je pro nás bezpodmínečně nutné pochopit různá rizika
Yankee Bonds

Yankee Bonds

Definice dluhopisů Yankee Yankee bond je dluhopis vydaný zahraničními subjekty, jako jsou zahraniční banky nebo zahraniční finanční instituce, a je vydáván a obchodován ve Spojených státech v amerických dolarech. Tyto dluhopisy se řídí zákonem o cenných papírech z roku 1933 a k jeho registraci je zapotřebí spousty dokumentů. a jsou hodnoceny ratingo
Úvěrová rizika v bankách

Úvěrová rizika v bankách

Co je kreditní riziko v bankovnictví? Úvěrové riziko se týká rizika selhání nebo neplacení či nedodržování smluvních závazků dlužníka. Příjmy bank pocházejí především z úroků z úvěrů, a proto úvěry tvoří hlavní zdroj úvěrového rizika. Banky čelí úvěrovým rizikům z finančních nástrojů, jako jsou akceptace, mezibankovní transakce, financování obchodu, devizové transakce, futures, swapy, obligace, opce, vypořádání transakcí a další. V květnu 2019 ztráty na kreditních kartách v USA předčily
Pevný příjem

Pevný příjem

Definice cenných papírů s pevným výnosem Fixní příjem je definován jako typ finančního nástroje, ve kterém je emitent nástroje (dlužník) povinen poskytovat pevné platby věřiteli ve stanovených termínech, a proto se používá termín „pevný“ příjem. Cenné papíry s pevným výnosem spadají pod dluhové financování, protože dlužník splácí dlužníkovi včasný úrok (měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo jakýkoli jiný) a jistinu zpět. Obecně se nástroje s pevným výnosem nazývají dluhopisy, vča
Příklady úvěrového rizika

Příklady úvěrového rizika

Příklady úvěrového rizika Následující příklad úvěrového rizika poskytuje nástin nejběžnějšího úvěrového rizika. Je nemožné poskytnout úplnou sadu příkladů, které se zabývají každou variací v každé situaci, protože takových rizik jsou tisíce. Úvěrová rizika se vztahují k rizikům ztráty z dluhu, když dlužník nesplácí věřiteli splatnou zásadu a související úrokové částky z půjčky v termínech splatnosti. V této části uvidíme několik praktických příkladů úvěrových
Riziko volání

Riziko volání

Definice rizika volání Riziko volání je riziko, že dluhopis, do kterého investor investoval, bude emitentem splacen před datem splatnosti, čímž se zvýší riziko pro investora, protože by musel vykoupenou částku reinvestovat mnohem nižší sazbou nebo do nepříznivý scénář investování na trhu. Složky rizika volání Cal
Normální výnosová křivka

Normální výnosová křivka

Co je normální výnosová křivka? Normální výnosová křivka nebo pozitivní výnosová křivka vznikají, když dluhové nástroje s delší splatností nabízejí vyšší výnos ve srovnání s dluhovým nástrojem s kratší splatností, který nese podobná úvěrová rizika a úvěrovou kvalitu. Výnosová křivka je kladná (vzestupná), p
Doba trvání

Doba trvání

Co je doba trvání? Duration je míra rizika používaná účastníky trhu k měření úrokové citlivosti dluhového nástroje, např. Dluhopisu. Říká, jak citlivý je dluhopis na změnu úrokových sazeb. Toto měřítko lze použít k porovnání citlivosti dluhopisů s různými splatnostmi. Existují tři různé způsoby, jak d
Dluhové smlouvy

Dluhové smlouvy

Co jsou dluhové smlouvy? Dluhové smlouvy jsou formální dohody nebo sliby uzavřené mezi různými stranami, jako jsou věřitelé, dodavatelé, prodejci, akcionáři, investoři atd., A společností, která stanoví limity pro finanční poměry, jako jsou ukazatele pákového poměru, ukazatele provozního kapitálu, ukazatele výplaty dividend atd., Které dlužník se musí zdrž
Struktura termínů

Struktura termínů

Jaká je termínová struktura úrokové sazby? Termínovou strukturu úrokové sazby lze definovat jako grafické znázornění, které zobrazuje vztah mezi úrokovými sazbami (nebo výnosy dluhopisu) a řadou různých splatností. Samotný graf se nazývá „výnosová křivka“. Termínová struktura úrokových sazeb hraje důležitou roli v každé ekonomice tím, že předpovídá budoucí trajektorii sazeb a umožňuje rychlé srovnání výnosů na základě času. Druhy termínové struktury úrokových sazeb Termínová
Agenturní dluhopis

Agenturní dluhopis

Definice agenturních dluhopisů Agenturní dluhopis je dluhopis vydaný vládní agenturou a má tendenci být relativně likvidnější ve srovnání s jinými dluhopisy. Obvykle jsou však méně likvidní než pokladny a nemají stejnou plnou federální záruku. Agenturní dluhopisy nabízejí vyšší úrokové sazby ve srovnání s pokladnicí, zatímco relativní nedostatek likvidity může být pro některé investory nevhodný. Druhy agenturních dluhopisů Následují ty
Korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy

Co jsou podnikové dluhopisy? Korporátní dluhopisy jsou cenné papíry s pevným výnosem emitované společnostmi se pravidelně slíbenými pevnými platbami. Tyto pevné platby jsou opět rozděleny do dvou složek, a to kupón a pomyslná nebo nominální hodnota. Když organizace vydává podnikový dluhopis, organizace přijímá pevnou částku od investorů za emisní cenu, která může být více nebo méně než fiktivní v závislosti na tržních podmínkách. Pokud je výše emise určená emisní cenou vyšší